Page 1 - NIS Kannada 2021 November 16-30
P. 1

£ÀÆå EArAiÀiÁ                      ಉಚಿತ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ
                           EArAiÀiÁ
                   £ÀÆå
      ಸಂಪುಟ 2, ಸಂಚಿಕೆ 10                               ನವೆಂಬರ್ 16-30, 2021
         ¸ÀªÀiÁZÁgÀ
         ¸ÀªÀiÁZÁgÀ

                 ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ
                                       ಯ
                 ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯ
                    ಅನಾವರಣ
                    ಅನಾವರಣ


              ಮಹಿಳೆಯರ ರಕಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡ್ವುದರೊಂದಿಗೆ ಲೊಂಗ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು
                      ್ಷ
             ಸಮಾನತೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಮೃದಿಧಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗುತ್ವೆ
                                                ತು
                                  ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ  ನವೆಂಬರ್ 16-30, 2021 1
   1   2   3   4   5   6