Page 1 - NIS Tamil April1-15
P. 1

» ªî£°F 1, Þî› 19                               » ãŠó™ 1-15, 2021
                                    अंदर के पन्नों पर... Þôõê MG«ò£èˆFŸè£è

                         अब ििलौना उद्ोग में आतमिनभ्भरता करी तलै्ाररी


          » वर्षः 01, अंकषः 18 | 16-31 मार 2021
                   ्

                        NEW INDIA SAMACHAR


      Volume 1, Issue 19                                  April 1-15, 2021                        आवरण कथा                         फललैगििप ्ोजना...

                        प्रधानमंत्री गररीब कल्ाण
                         अिभ्ान का एक साल

                            पपप 28-29

      ¹Fò Þ‰Fò£¬õ

       ãŸð´ˆ¶õîŸè£ù


       õN¬ò à¼õ£‚°î™

            GFG¬ô ÜP‚¬è¬ò

       Üñ™ð´ˆ¶õ¶ ªî£ì˜ð£è ð™«õÁ
         îóŠHù¼ì¡ èô‰¶¬óò£´‹
                             पपप 8-9
        HóîñK¡ ºòŸCèœ, Þ‰Fò£¬õ

        ²ò꣘¹ ªè£‡ìî£è «õèñ£è
        ñ£ŸÁõ õNõ¬è ªêŒ»‹
            »आआ. आआ. आआ. आआआआ
          »DELHIN/2020/78812

                                                 न्यू इंडिया समाचार 1
   1   2   3   4   5   6