Page 6 - NIS Telugu April1-15
P. 6

సంక్షిప ్త వార ్త లు
      మరణంచిన సబ్ంది ప్ల ్ల ల కోసం                     50 లక్షలన దాటేసన
                                         స్ ్ట టూ్య ఆఫ్ యునిటీ
      బీఎస్ ఎఫ్ కౌనిస్లింగ్ హెల్పు ల ై న్                  సందర్శకుల సంఖ్య


                                    ్
                                    ్
                   ్ల
          రణించిన సిబ్ంద్ ప్లలకు కౌన్్సలింగ్ ఇచి్చ, వారిలో మానసిక సెరా్యన్ని
      మన్ంపేంద్కు సరిహద్్ద భద్రతా దళం(బీఎస్ ఎఫ్ ) ఒక హెల్పా లైన్ ను ఏరాపాట్
                                    ్ల
                          ్ల
                                  ్
      చసింద్. సాయుధ పోల్స్ బలగాల సిబ్ంద్ ప్లలు ప్రతికూల పరిసితులో కూడా
      ధైర్యంగా ఉండేల్, వారికి సాయంగా న్లిచంద్కు ‘సహారా’ అనే క్ర్యక్రమాన్ని
      బీఎస్ ఎఫ్, జాతీయ ప్లల హకుకాల పరిరక్ణ కమిషన్(ఎన్ సీపీసీఆర్)లు సంయుకతాంగా
               ్ల
                     ప్రారంభించాయి. ఈ క్ర్యక్రమం దా్వరా
                     ప్లలకు న్పుణుల దా్వరా కౌన్్సలింగ్ ఇసాతారు.
                      ్ల
                                           పంచంలోనే అతి పడవైన సాట్్య
                                                       టి
                            ్ల
                     వారి హకుకాల ఉలంఘన, విద్య, వైద్య, ఇతర
                                         ప్రఆఫ్ యున్టీ మరో మైలురాయిన్
                              ్ల
                                 ్ల
                     అవసరాల విషయాలో ప్లలకు సమసా్య
                                         చరుకుంద్. మారి్చ 15, 2021 నాట్కి ఉకుకా
                     పరిష్కారాలను చూపుతారు. కంద్ర ప్రభుత్వం,
                                             ్ద
                                               ్ల
                     బీఎస్ ఎఫ్ అంద్ంచ సంక్షేమ పథక్లను ఈ  మన్ష్ సరార్ వల్భాయ్ పటేల్ విగ్రహాన్ని

                     ప్లలకు అంద్ంచడాన్కి సహారా సాయం    సందరి్శంచిన వారి సంఖ్య 50 లక్ల మార్కా ను
                      ్ల
                     చస్తాంద్. దీన్ కోసం ప్రతే్యకంగా టల్ ఫ్రీ టెల్ దాటేసింద్. ఈ సందర్శకులలో స్వదేశీ,
      కౌన్్సలింగ్ నంబర్ 1800-1-236-236ను లేదా వెబ్ లింక్ - https:/www.ncpcr. విదేశీ పరా్యటకులునానిరు. జాతీయ ఐక్యత
                   ్ల
      gov.in/ను అంద్సతాంద్. విధులో ఉండగా ప్రాణాలు కోలోపాయిన సైన్క సిబ్ంద్  ద్నోత్సవాన్ని పురసకారించుకున్ అకోబర్
                                                       టి
      కుట్ంబాలకు సాయంగా ఉండేంద్కు రక్ణ మంత్రిత్వ శాఖ కింద పన్చసే డైర్కటిర్ట్
                                         31, 2018న ప్రధాన మంత్రి నర్ంద్ర
      ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరీ్మ వెటర్నిస్(డీఐఏవీ) కూడా అవగాహన ఒపపాంద పత్రం(ఎంఓయూ)
                                         మోడీ 182 మీటర్ల పడవైన ఈ విగ్రహాన్ని
      పై సంతకం చసింద్. ఆరీ్మ సిబ్ంద్ కుట్ంబాల కోసం పలు సంక్షేమ పథక్లను
                                         ఆవిషకారించారు. సందర్శకుల సంఖ్య 50
                    టి
                            ్ల
      అంద్ంచాలన్ ఇద్ లక్ష్ంగా పెట్కుంద్. దీన్లో ప్లలకు, వితంతువులకు విదా్య
                                         లక్ల మార్కా ను దాటడం చరిత్రాత్మకమన్,
      ఉపక్ర వేతనాలు, కంపూ్యటర్ పరిజానం, పెళి్ల వయస్ వచ్చంత వరకు బాలికల
                     ఞా
                    ్ల
      ఉననిత విద్యకు సాయం, గ్రాంట్ ఉనానియి. వారి జీవితాన్ని గౌరవప్రదంగా  ఇదొక అద్భుతమైన క్ణమన్ ప్రధాన మంత్రి
      సాగంచంద్కు లక్కు పైగా సిబ్ంద్ ప్లలకు, వితంతువులకు ఈ సంక్షేమ పథక్లు  టీ్వట్ చశారు.
                      ్ల
      అంద్బాట్లో ఉంటాయి.
       ఆత్మనిర్ర్ భారత్ కు మంచి ఊపు, 93 శాతం తగి ్గ న అగర్ బతి ్త దిగమతులు
                           ్
                      శీయ సంసలను బలోపేతం చయడం కోసం ప్రభుత్వం చసతానని కృష్కి ప్రతిఫల్లు
                    దేదకుకాతునానియి. ఆత్మన్రభుర్ భారత్  సాధంచంద్కు ప్రభుత్వం చపడుతోనని
                    క్ర్యక్రమాలకు దేశీయ అగర్ బతితా పరిశ్రమ ప్రధాన ఉదాహరణగా న్లుసతాంద్. దేశీయ
                    పరిశ్రమను ప్రోత్సహించంద్కు మేకిన్ ఇండియా క్ర్యక్రమం కింద గత ఏడాద్ జూలైలో
                    అగర్ బతితా తయారీలో ఆత్మన్రభుర్ మిషన్ ను కుటీర, చినని, మధ్య తరహా మంత్రిత్వ
                                                         ్ల
                    శాఖ(ఎంఎస్ ఎంఈ) ప్రారంభించింద్. ఈ పథకం కింద, మహిళలకు, గ్రామీణ ప్రాంతాలో
                    ఉండేవారికి ఉదో్యగావక్శాలను అంద్బాట్లోకి తెచి్చంద్. దీంతో అగర్ బతితా ద్గుమతులు

                    భారీగా తగాయి. ఏప్రిల్ 2020 నుంచి జనవరి 2021 వరకు అగర్ బతితా ద్గుమతులు 93
                         ్గ

                    శాతం వరకు తగాయి. ఏప్రిల్ 2019న భారత్ ద్గుమతి చస్కునని అగర్ బతుతాల విలువ
                           ్గ
                                                ్ల
                          ్ల
                    రూ.284 కోట్ ఉంటే, ఈ ద్గుమతుల విలువ ఇప్పుడు రూ.19 కోటకు పడిపోయింద్.
       4 న్యూ ఇండియా స మాచార్
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11