Page 9 - NIS Telugu April1-15
P. 9

వ్యకి ్త త్వం
                                        టో
                                       డాకర్ భీమ్ రావు అంబేద్కర్

             సమ సమాజ స్ థా పనకు
                       మూల శకి ్త
      మానవజాతి చరిత్రలో తర్క, జాఞానాలకు అందనటిటో చాంధస భావాలకు, జాతి వివక్షతకు విరుద్ంగా ఎపుపుడూ
      ప్రతిఘటనలు సాగుతూనే వునానాయి. సమ సమాజ సాథాపనకు తన జీవితానేనా అంకితం చేసిన సామాజిక క్రయూకర్త,


      గొపపు నేత బాబాసాహేబ్ అంబేద్కర్ 131వ జయంతి సందర్ంగా ఆయనన దేశమంతా స్మరించ్కుంటంది.
      బాబా సాహేబ్ కేవలం మన దేశ రాజాయూంగాన్నా న్రి్మంచడమే క్కుండా సమతులయూ సమాజ సాథాపనకు
      స్ఫూరి్తదాయకమైన వయూకి్త.

        బాబాసాహేబ్ భీమ్ రావు అంబేదకార్ ఏప్రిల్ 14, 1891లో
      అపపాట్ బ్రిటీష్ ఇండియా సెంట్రల్ ప్రావిన్్స లో సా్ న్క సా్ వరమైన
      ‘మహూ (Mhow)’ అనే ప్రాంతంలో(ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ లో
      ఉంద్) రాంజీ మలోజి సక్పాల్, భీమాబాయ్ లకు జన్్మంచారు.
      ఆయన చిననితనమంతా కట్క పేదరికం, అంటరాన్తనంతోనే
      సరిపోయింద్. ఆయన చిననితనంలోనే కులం క్రణంగా సామాజిక
      వివక్తను ఎద్ర్కానానిరు.


        అంబేదకార్ తండ్రి రాంజీ సక్పాల్ ఆయనను భీవా రాంజీ
      అంబేదకార్ గా సతారాలోన్ ప్రభుత్వ ఉననిత పాఠశాలలో
      చరిపాంచారు. భీవా అనేద్ ఆయన చిననితనంలోన్ పేరు. సక్పాల్ కు

                           టి
      బద్లు, ఆయన ఇంట్పేరును అంబ్ దే్వకర్ గా పెట్కునానిరు.
                                 పంపాడు. ఆయన భాగసా్వమ్యం ఎరచూపడమే క్కుండా..
             టి
      ఇద్ ఆయన పుట్న గ్రామాన్కి చెంద్నద్. అపపాట్ నుంచి కొంకణ్
                                 క్ంట్రాక్ వసేతా 25 –50 శాతం కమిషన్ ను ఇసాతానన్ చెపాపాడు.

                                    టి
      ప్రాంతాన్కి చెంద్న వారు తమ గ్రామ పేరును ఇంట్పేరుగా
                                                 డు
                                 దీన్పై బాబా సాహేబ్ తీవ్ంగా మండిపడారు. ‘‘నేను ఇకకాడికి
      పెట్కోవడం ప్రారంభించారు. ఆ తరా్వత బ్రాహ్మణ
        టి
                                      సమాజాన్కి సేవ చసేంద్కు వచా్చను. నా ప్లలకి
                                                       ్ల
      ఉపాధా్యయుడు కృష్ణ మహాదేవ్ అంబేదకార్ భీమ్  బాబాస్హేబ్ 131వ
                                                        ్గ
      రావ్ పై ప్రతే్యక శ్రద చూప్ంచి, ‘అంబ్ దే్వకర్’ జయంతి సందర్ంగా  మేలు చయడాన్కి రాలేద్. ఇల్ంట్వి నా దగర
               ధి
      పేరును ‘అంబేదకార్ ’గా మారా్చరు. ఇక అపపాట్  ఆయనకు ఘన   పన్కిరావు. ఈ ద్రాశలు నా లక్ష్ం నుంచి ననుని
                             నివాళ్లు     తప్పుదోవ పట్ంచవు’’ అన్ అంబేదకార్ గట్గా
                                            టి
                                                        టి
      నుంచి అంబేదకార్ గా ప్రాచుర్యంలోకి వచా్చరు.
                                      హెచ్చరించారు. దీంతో ఆ క్ంట్రాకటిర్ కొడుకు ఒట్ టి
        1907లో మట్రికూ్యలేషన్ డిగ్రీ పూరితా చసిన   చతులతోనే వెనకికా తిరగాలి్స వచి్చంద్.
                      టి
      అంబేదకార్, ఆ తరా్వత ఏడాద్ ఎలిఫిన్ సన్ క్లేజీలో చరారు.
                                    టి
                                  ఆగస్ 15, 1947న భారత్ కు సా్వతంత్య్రం వచి్చన తరా్వత
                             ్ల
      తరా్వత ఆయన విద్యను పూరితా చయడం కోసం విదేశాలకు వెళ్రు.
                                 దేశ తొలి నా్యయశాఖ మంత్రిగా డాకటిర్ అంబేదకార్ ఎంప్కయా్యరు.
      దేశాన్కి సా్వతంత్య్రం రాకముంద్ ఆయన, వైస్రాయి ఎగకూ్యట్వ్
                           జె
                                   టి
                                 ఆగస్ 29, 1947న డాకటిర్ అంబేదకార్, రాజా్యంగ పరిషతుతాలో
      కౌన్్సల్ లో పన్చశారు. క్రి్మక మంత్రిగా కూడా చశారు. ఆయన
                                 ముసాయిదా సమితి అధ్యక్షులుగా న్యమితులయా్యరు. డిసెంబర్
      నేతృత్వంలోనే ప్రజా పనుల శాఖ కూడా పన్చసేద్. ప్రజా పనుల
                                       ్ల
                                 6, 1956లో ఢిల్లో న్ద్రలోనే ఆయన క్లం చశారు. ఆయన
      శాఖకు చెంద్న క్ంట్రాకులను పందడాన్కి క్ంట్రాకటిరు తెగ
                            ్ల
                టి
                                 చన్పోయిన తరా్వత భారత ప్రభుత్వం అంబేదకార్ కు 1990లో

                            టి
      పోటీపడేవారు. ఒక పేరుమోసిన క్ంట్రాకటిరు ఒక క్ంట్రాక్ కోసం
                                 ‘భారతరతని’ను ప్రదానం చసింద్.
                             ్గ
      తన కొడుకును బాబాసాహేబ్ కొడుకు యశ్వంత్ రావు దగరకు
                                            న్యూ ఇండియా స మాచార్ 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14