Page 1 - NIS Kannada 2021April16-30
P. 1

£ÀÆå EArAiÀiÁ                    GavÀ «vÀgÀuÉUÁV
      ಸಂಪುಟ 1, ಸಂಚಿಕೆ 20                               ಏಪ್ರಿಲ್ 16-30, 2021          ¸ÀªÀiÁZÁgÀ
                                                ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್
                                                 ದಿನದ
                                                ವಿಶೆೀಷ ಲೆೀಖನ
                                               ...ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್
                                               ವ್ಯವಸೆಥೆ ನಮ್ಮನುನು
                                              ಸಾವಾವಲಂಬನೆ ಭಾರತದತ್ತ
                       ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಪರೀಕ್ಾ ಸಂಸೆ  ಥೆ           ಕರೆದೆೊಯು್ಯವತ್ತ
                                                ಪುಟ 6-7


                   ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ
                   ಏಕೀಕೃತ ಪರೀಕ್ೆ

            ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಪರೀಕ್ಾ ಸಂಸೆಥೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಹೆೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ
               ದೆೀಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸೆಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೊಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯನುನು ತರುತ್ತದೆ


       1 £ÀÆå EArAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ
   1   2   3   4   5   6