Page 1 - NIS Kannada February1-15
P. 1

72£Éà UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ

            ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃl ¥ÀÅl 17-20
                 £ÀÆå EArAiÀiÁ                     GavÀ «vÀgÀuÉUÁV
    ¸ÀA¥ÀÄl 1, ¸ÀAaPÉ 15                             ¥sɧæªÀj 1-15, 2021


        ¸ÀªÀiÁZÁgÀ
              PÉÆëqï-19

               ªÀÄt¸À®Ä ¹zÀÞ

   PÉÆëqï         ¸ÁéªÀ®A© ¨sÁgÀvÀzÀ ºÉUÀÄÎgÀÄvÀÄ, zɺÀ°AiÀÄ KªÀiïì£À ªÀÄÄAZÀÆtÂ

    ®¹PÉ       PÁAiÀÄðPÀvÀð ªÀĤñï PÀĪÀiÁgïUÉ ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ zÉòÃAiÀÄ PÉÆëqï ®¹PÉ
                                                   1
                                        £ÀÆå EArAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ
   1   2   3   4   5   6