Page 1 - NIS Marathi February 16-28
P. 1

नवीन दशकात दशाला ावलंबी       क ीय मं ी नम ला सीतारामन यांची वशेष
               नवीन दशकात द
                      े

               करणारा अथ संक : अथ मं ी
               करणारा अथ संक : अथ मं ी      मुलाखत--पान 22 - 25
               वष 01, अंक 16                                     े  , नःशु
               वष 01, अंक 16
               वष 01, अंक 16                                   16 ते 28 फ ुवारी 2021                         आरो       मानवी
                         आ ण       भांडवलात
                मह ाकां ी
                         क ाण      नवचैत    नावी संशोधन
                भारतासाठी
       वा वक आ ण                            आ ण वकास    कमान शासन
                सव समावेशक
        व ीय कोष;                                   कमाल शासन
                  वकास
       पायाभूत सु वधा

                आ नभ रतेचा

                सव साधारण अथ संक
            साहसी आ ण सुधारणावादी  कोना ा संक ासह माग मण करणा ा
                                               े
             भारताचा हा अथ संक या दशका ा ारभाची मजबूत पायाभरणी करल.
                                 ं


                                                      1
   1   2   3   4   5   6