Page 3 - NIS Marathi February 16-28
P. 3

आतील पानांवर


                                          ं
                              आ िनभरतचा अथसक
                                     े

       वष 01, अंक 16 | 16 ते 28 फ ुवारी
                 े
      संपादक
       ु
      कलदीप सह धतवा लया

       धान महासंचालक,
      प सूचना काया लय, नवी द ी


      स ागार संपादक                अथ व ेला अ धक ग तमान कर ासाठी पायाभूत सु वधा आ ण आरो
                     मुखपृ कथा
         ु
      संतोष कमार                  े ात मो ा गुंतवणुक ची घोषणा, ाचबरोबर अथ मं ांची मुलाखत | पान 8-25
       वनोद कमार                         वृ सार
         ु
                      मह ाकां ी योजना       देशातील मुख बात ा | पान 4-5
      सहा क स ागार संपादक
                          ब न अ भयान:

                                      े
                                    गु दव; वचार, त ान आ ण प र म यांचे मू तमंत प
       वभोर शमा               आ ा गावांचा,     रा गीत देणा ा गु देव रव नाथ टागोर यांना अ भवादन. | पान 6-7
                         वकास शहरासारखा

       काशक आ ण मु क             पान 34-35     चौ ा औ ो गक ांती ा मा मातून मानवते ा हतासाठी भारत स

                                    जाग तक आ थक मंचा ा शखर संमेलनात पंत धानांचे भाषण | पान 26-27
      स   काश,
                        प पुर ार
      महासंचालक, बीओसी                      वै ीन मै ी आता जगासाठी 'मेड इन इं डया' लस
                                                े
      ( ुरो ऑफ आउट रच अँड         नव भारतात अ ात     सवा त मो ा लसीकरण काय माकड जगाचे ल | पान 28-29
                         महनीय  चा
         े
      क ु नकशन )                         सश भारत आ ण सोनार बां ाची ेरणा नेताजी
                         स ान होऊ लागला
                                    नेताज ा ज दनी पंत धान पोहोचले कोलका ात | पान 32
      मु ण :  वबा ेस ाय ेट ल मटड,
                  े
                                             ू
                                    कोरोना नंतर ा जगाला अनुकल असेल कौश  वकासचा तसरा ट ा
      सी-66/3,
                                                     ं
                                     धानमं ी कौश  वकास योजने ा तस ा ट ाचा ारभ | पान 33
               े
      ओखला औ ो गक े , फज-2,
                                    आ नभ र क षसाठी शेतक ांम े आता नमा ण झाला एक नवीन भरवसा
                                        ृ
      नवी द ी- 110020
                                                  े
                                    स ान नधीची 2 वष आ ण मृदा आरो प कची 6 वष | पान 40-41
                                    ज ू क ीर ा जल व ुत क ाची ती ा संपली
       काशन ळ : ुरो ऑफ

                                    क ीय मं मंडळा ा बैठक त मह पूण  नण य | पान 42
              े
      आउट रच अँड क ु नकशन,
                        नव भारतात वचारसरणी
      सूचना भवन, दुसरा मजला,       बदल ावर आता अ ात    आ नभ रते ा मागा ने मळाले यश
                                    बदल ा भारताची कहाणी | पान 43
      नवी द ी -110003          महनीय   ा संघषा ा
      ईमेल - response-nis@pib.gov.in   ेरणादायक कथा समोर येऊ  भारतात बनलेली लस आ नभ रता आ ण आ गौरवाचे तीक
                        लाग ा | पान 36-39
                                    मन क बात, 20 वा भाग, 31 डस बर | पान 44
       ावसा यक डझायनर
       ाम शंकर तवारी
                                    े
                                                      े
                                सरदार पटल यां ा ेरणा ळाशी जोडला गेला दश
                                       े
                                र े जोडणीने बदलणार कव डयाचा चेहरामोहरा, ॅ ू ऑफ यु नटीला देशातील
                                े
                                           े
        आर एन आय मांक                 व वध भागांना जोड ासाठी 8 नवीन र ेगा ांची सु वात | पान 30-31
        DELMAR/2020/78830
                                                  ं
                                                 ू इ डया समाचार 1
   1   2   3   4   5   6   7   8