Page 1 - NIS Kannada January1-15
P. 1

£ÀÆå EArAiÀiÁ                      GavÀ «vÀgÀuÉUÁV
     ¸ÀA¥ÀÄl 1, ¸ÀAaPÉ 13                             d£ÀªÀj 1-15, 2021


       ¸ÀªÀiÁZÁgÀ


               ºÉƸÀ ¨sÀgÀªÀ¸É            ºÉƸÀ ¨É¼ÀPÀÄ
          ºÉƸÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À

                       £À£À¸ÀÄ              PÉÃAzÀæzÀ°è d£À PÉÃA¢ævÀ ¸ÀPÁðgÀzÉÆA¢UÉ

                  £ÀªÀ¨sÁgÀvÀ zÀȶÖPÉÆãÀzÀ ¸ÁPÁgÀ


                            ªÀÄÄR¥ÀÅl CgÀÄuÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀzÀ vÀªÁAUï f¯ÉèAiÀÄ qÁAUï
                               avÀæ UÁæªÀÄzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð QgÀtzÀ ¸Àà±Àð
   1   2   3   4   5   6