Page 1 - NIS Kannada January 16-31
P. 1

£ÀÆå EArAiÀiÁ
     ¸ÀA¥ÀÄl 1, ¸ÀAaPÉ 14                             d£ÀªÀj 16-31, 2021
                                             GavÀ «vÀgÀuÉUÁV
       ¸ÀªÀiÁZÁgÀ
                ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ


                ¸À§°ÃPÀgÀt


      ¸ÀPÁðgÀ DgÀA©ü¹zÀ ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÁV “ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÁzÀgÉ UÀw K£ÀÄ”

        JA§ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀÅ “ªÁªï! ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÁ¬ÄvÀÄ!” JAzÀÄ §zÀ¯ÁVzÉ

      £ÀÆå EArAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ
   1   2   3   4   5   6