Page 1 - NIS Kannada June1-15
P. 1

£ÀÆ EArAiÀiÁ                    ಉಚಿತ ವಿತರಣ�ಗಾಗಿ
      ಸಿಂಪುಟ 1, ಸಿಂಚಿಕ� 23          å                    ಜೊನ್ 1-15, 2021


          ¸ÀªÀiÁZÁgÀ
                  ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
                  ಉಳಿವಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ

          ಯಾವುದ�ೇ ರೇತಿಯ ವಿಪತಿತಿನಿಂದ ನಮಗ� ರಕ್ಷಣ� ದ�ೊರ�ಯುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ

                                                      ತಿ
       ಎಿಂಬುದನುನು ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸಾಿಂಕಾ್ರಮಿಕವು ನಮಗ� ಕಲಿಸಿದ�. ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗ� ಎಲ್ಲವನೊನು ನೇಡುತದ�,
            ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಹ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅದಕ�ಕೆ ಸ್ಿಂದಿಸುವುದನುನು ಕಲಿಯಬ�ೇಕಾಗಿದ�
       1 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
   1   2   3   4   5   6