Page 1 - NIS Kannada March1-15
P. 1

£ÀÆå EArAiÀiÁ
     ¸ÀA¥ÀÄl 1, ¸ÀAaPÉ 17                             ªÀiÁZïð 1-15, 2021
                                            GavÀ «vÀgÀuÉUÁV
         ¸ÀªÀiÁZÁgÀ
           ¥ÀǪÉÇÃðzÀAiÀÄ        £ÀªÀ ¨sÁgÀvÀPÁÌV MAzÀÄ ºÉƸÀ ªÀÄAvÀæ               ¥ÀǪÀð ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è

            ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ vÀgÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ PÉÊUÉÆAqÀ ¸ÀAPÀ®à ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

              zÉñÀzÀ ¥ÀǪÀð ¨sÁUÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¥ÀÇgÀPÀ
   1   2   3   4   5   6