Page 1 - NIS Odia March1-15
P. 1

୍
                                  ଡି
     ବର୍ଷ 1, ସଂଖୟୁା 17       ନୟୁ ଇଣ୍ଆ                    ମାର୍୍ଷ 1-15, 2021 ଡି
        ସମାଚାର
                                            ନଡିଃଶ୍ଳ୍କ ବଡିତରଣ ଲାଗ ଉଦ୍ଷ୍ଟ
                                                    ଡି

               ପୂରବ୍ଷାଦୟ                                          ୂ
         ନତନ ଭାରତ ପାଇ ଁ ଏକ ନଆ ମନ୍ତ୍
            ୂ


                            ଚି
                   ଚି
           ପୂର୍ବ ଏରଂ ପଶ୍ମାଞ୍ଚଳର ସନ୍ତୁଳତ ରଚିକାଶ ପାଇ ଁ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ
                                                    ଚି
               ଚି
                                ୃ
                               ଚି
       ପଦକ୍କ୍ପଗୁଡ଼କ କ୍ଦଶର ପୂର୍ବ ଭାଗର ଅଭରଦ୍ ଏରଂ ରଚିକାଶକୁ ଆକ୍ଗଇ କ୍େଉଛ।
                                 ଚି
   1   2   3   4   5   6