Page 1 - NIS Kannada March16-31
P. 1

£ÀÆå EArAiÀiÁ                      GavÀ «vÀgÀuÉUÁV
        ¸ÀA¥ÀÄl 1, ¸ÀAaPÉ 18
                                               ªÀiÁZïð 16-31, 2021

          ¸ÀªÀiÁZÁgÀ


               ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಿಕೆಗಳು

            ಜಾಗತಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು         ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿ ಮೂಲ�ಯಲೂಲೂ ವ�ೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಟಿಕ�ಗಳು ತಯಾರಾಗುತಿತಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತಿೇಯ ಆಟಿಕ�

         ಉದ್ಯಮವು ಜಾಗತಿಕ ಆಟಿಕ� ಮಾರುಕಟ�ಟೆಯಲ್ ತನ್ನ ಕ�ೂಡುಗ�ಯನು್ನ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಯ್ಯವನು್ನ ಹ�ೂಿಂದ್ದ�.
                             ಲೂ
                                                  ಧಿ
          ಸಕಾ್ಯರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಿಕ� ತಯಾರಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲು ಸನ್ನದವಾಗಿದ�.
   1   2   3   4   5   6