Page 1 - NIS Kannada May16-31
P. 1

ಕ್ೂೇವಿಡ್- 19 ವಿರ್ದ ಸಮರ: ಒಗೂಡಿ ನಾವು ಗ್ಲ್ಲುತ್ತೇವ್           ಪುಟಗಳು
                                    ಗೂ
                           ಧಿ
                                                   4-15
                    £ÀÆ EArAiÀiÁ                    ಉಚಿತ ವಿತರಣ್ಗಾಗಿ
      ಸಂಪುಟ 1, ಸಂಚಿಕ್ 22           å                    ಮೇ 16-31, 2021

           ¸ÀªÀiÁZÁgÀ       ನವ ಭಾರತದ ಉದಯ              ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸ್ವ ಮೂಲಕ                                              ತ
                 ನವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರೂಪು ನೇಡಲಾಗ್ತ್ದ್
   1   2   3   4   5   6