Page 10 - Unknown
P. 10

370 అధికరణం రద్ ్ద
      అనంతర జమ్మా, కశ్మార్ మ్రుతున్న ముఖచిత్రం
        ఉపాధి, నైపుణయూశిక్షణ

        » 10,000 ఖ్ళీల భరీతి కోసం అతిపెద నియామకాల డ్రైవ్;
                      దు
        ప్రతేయూక నియామకాల నిబంధనల ర్పకలపాన, తవారలో
        మరో 25,000 ఉదోయూగాలు
        » జమూమా-కశ్మార్ లో హిమ్యత్ పథకం అమలు తీరును

        ‘మన్ కీ బాత్’ లో ప్రశంసించిన ప్రధాని, 74324
             థి
        మంది అభయూరుల శిక్షణకు ఆమోదం, గత రెండేళ్ళలో
        శిక్షణా కేంద్రాలు మూడు రెట పెంపు
                   లో
        » ప్రపంచ పెట్బడుల శిఖరాగ్ర సమ్వేశానిక సన్నహాలు,
             ్ట
               లో
        ర్.13600 కోట విలువ చేస్ 168 అవగాహన         » అనేక సంవత్సరాల తరువాత పంచాయతీ ఎని్నకలు,
                                        గి
        ఒపపాందాల మీద సంతకాలు; పర్శ్రమల కోసం 6000     వోటింగ్ లో పాల్న్నవారు 74.1%
        ఎకరాల గుర్తింపు, 37 పార్శ్రామికవాడల ఏరాపాట్కు   » జమూమా-కశ్మార్ లో మొదటిస్ర్గా సమితి అభివృది ్
        భూమి బదల్                     మండలుల ఎని్నకలు, 98.3% మంది వోటింగ్


      రద్్ద చేసిన చట్టులు                  ƒప్రధాన పథకాలైన సౌభాగయూలో 100% లక్షష్ స్ధన,
                                 3,57,405 మందిక లబి ్
                         దు
        ƒ అని్న వివక్షాపూర్తమైన రాషట్ చటాలు రదు చేయటమో,
                     ్ట
                                                    ్
                                  ƒ పిఎం ఉజాల యోజన: 12,60,685 మంది లబిదారులు;
        సవర్ంచటమో జర్గంది. ఎస్్స, ఎస్లు, అటవీ సంచార
                      ్ట
                                              ్
                                 ఉజాల: 15,90,873 మంది లబిదారులు
        జీవులు, బాలురు, వృదుల రక్షణ హకుకా లంటి పురోగామి
                 ్
                                  ƒ సమీకృత స్మ్జిక భద్రత (రాషట్ పథకం): 5,92,333
         ్ట
        చటాలతో సహా 170 క పైగా కేంద్ర చటాలు ఇప్పుడు
                         ్ట
                                 మంది లబిదారులు
                                     ్
        వర్తిస్తియ.
                                                     లో
                                  ƒ మిషన్ ఇంద్రధనుష్ (జమూమా): 1353 మంది పిలలకు,
        ƒ విదాయూ హకుకా, స్కర్ంచిన భూమిక నయూయమైన పర్హారం
                                 381మంది గర్్ణులకు టీకాలు
            ్ట
        లంటి చటాలను ఇప్పుడు మిగలిన భారతీయపౌరులందర్తో
                                                      లో
                                  ƒ జిఎస్ఎ కంద మిషన్ ఇంద్రధనుష్ ఆకాంక్షాయుత జిలలు
        సమ్నంగా జమూమా-కశ్మార్ ప్రజలు అనుభవిసుతిన్నరు.
                                      లో
                                                    లో
                                 (బారాముల, కుపావారా): 2259 మంది పిలలు, 320
        మొదటి  స్ర్గా  క్షేత్రస్యలో  ప్రజాస్వామయూం
                    థి
                                 మంది గర్్ణులకు టీకాలు
                  ్ట
        వేళ్్ళనుకుంది. రోష్ణి చటం ఉపసంహర్ంచబడింది.
                                  ƒ సవాచ్ఛ భారత్ మిషన్ లో జమూమా, కశ్మార్ ముందడుగు.
                             ్ట
                       థి
        ƒ ప్రజల ప్రయోజనలు కాపాడటానిక సిర నివాస చటం
                                 100% బహిరంగ మలవిసరజాన రహితంగా ప్రకటన
        అమలు. గతంలో శాశవాత నివాస ధ్రువపత్రం
                                  ƒ రాషట్ ప్రభుతవా ఐఎస్ఎస్ఎస్ పథకం సహా ఏడాదిలో పెనషాన్
        పందినవారంతా నివాస ధ్రువపత్రాలకు అరులు. గతంలో
                         హు
                                 ప్రయోజనలు 7,42,781మందిక విసతిర్ంపు, 4,76,670
                             ్
        పశి్చమ పాకస్న్ శరణారులు, గూరాలు, పార్శుద్య
              తి
                   థి
                       ఖా
                                 మందిక మైనర్టీ ప్రీ-మట్రిక్ ఉపకార వేతనలు
        కార్మాకులు, రాషట్ం వెలుపల పెళి్ళచేసుకున్న మహిళల
                                  ƒ ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం కంద 11.41 లక్షల మందిక
        విషయంలో వివక్ష ఉండేది.
                                   ్డ
                                     ్డ
                                 గోల్ కారులు, 3,48,370 కుట్ంబాలకు లబి ్
        ƒ మ్జీ మంత్రుల మితిమీర్న అధకారాల తొలగంపు,
                                  ƒ పిఎంఎవై (జి) : 77252 ఇళ్ళ మంజూరు (2020 జూన్);
                  లో
        రాజకీయ నయకుల పెనషానకు గర్షఠి పర్మితి
                                 పిఎమ్ఎవై (యు): జూన్ లో మంజూరైన వాటిలో 92%
      లబి్ధదర్ ఆధారత పథకాలు                 లక్షష్ం, నిరుడు మ్ర్్చలో 41%. 72730 ఇళ్ళ మంజూరు
        ƒ యాపిల్ కు విశిష్టమైన మ్రెకాట్ జోకయూం పథకం, డిబిటి దావారా  (2020 జూన్)
         ్ట
        గట్బాట్ ధరల చెలింపు. కేంద్ర స్కరణ సంస దావారా   ƒ పిఎం కస్న్ యోజన అమలులో జమూమా, కశ్మార్ ముందంజ;
                లో
                           థి
        రవాణా వలన మ్రెకాట్ సిరీకరణ             కేవలం ఏడాదిలో 9.86 లక్షల మందిక లబి. ్
                 థి
     న్యూ ఇండియా సమాచార్    8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15