Page 2 - Unknown
P. 2

మన్ కీ బాత్    జులై 2020

           ఇప్పుడు దేశంలో అనేక రంగాలో లో

           అంతర ్గ తంగా పోరాడుతున్నం!          జులై 26 కార్గిల్ విజయ్ దివస్. 21 ఏళ్ళ కందట ఇదే రోజు మన సైనయూం కార్గిల్ పోరులో విజయపతాకం
                        లో
                      థి
          ఎగురవేసింది. ఎలంటి పర్సితులో కార్గిల్ పోరు జర్గందో భారత్ ఎన్నటికీ మరువదు.
          ఈ రోజులో పోరు కేవలం సర్హదులో జరగటం లేదు. దేశం లోపలే అనేక అంశాల మీద ఏకకాలంలో
                        దు
                         లో
              లో
          మనం పోరాడుతున్నం. అందులో తన పాత్ర ఏమిటో ప్రతి పౌరుడూ/పౌరురాలూ నిర్ణయంచుకోవాలి.
               లో
                     లో
                                        ్ట
          అతయూంత కష్టమైన పర్సితులో పోరాడుతున్న మన సైనికులను దృష్్టలో పెట్కొని మనం మన పాత్రలను
                    థి
          నిర్ణయంచుకోవాలి.
             షా
          ఇది వరాకాలం. పోయనస్ర్ క్డా చెపాపాను, ఈ సమయంలో మురుగు వలన వాయూధులు పెరుగుతాయని.
          ఆ తరువాత ఆసపాత్రులన్్న కకకార్శాయ. అందుకే పర్సరాల పర్శుభ్రత మీద దృష్్ట పెటండి. అలగే
                                              ్ట
          రోగనిరోధకశకతి పెంచుకోవటానిక మూలికా ఔషధం లంటివి తీసుకొండి. కరోన సంక్షోభ సమయంలో
          మనలి్న మనం ఇతర వాయూధుల నుంచి కాపాడుకోవాలి. పూర్తి సంరక్షణ పాటించినఫ్ఫుడే ఆసపాత్రుల చుట్
                                                   ్ట
          తిర్గే పని ఉండదు.
          కరోన మీద దేశం సమైకయూంగా పోరాడిన తీరు అనేక భయాలు తపపాని రుజువు చేసింది. కోలుకుంట్న్నవార్
          శాతం ఈ రోజు అనేక దేశాలకంటే ఎకుకావగా ఉంది. మరణాల శాతం అనేక దేశాలకంటే తకుకావగా
          ఉంది. అయతే ఒకకా ప్రాణం పోయన అది బాధాకరమే. కరోన మహమ్మార్ వలన పెనుముప్పు మ్త్రం

            గి
          తగనటే. ్ట
          ఆగసు 7 జాతీయ చేనేత దినోత్సవం. భారత చేనేత, హస కళలు వందలది సంవత్సరాల చర్త్రను సంతం
            ్ట
                                తి
          చేసుకున్నయ.
          ఇటీవలే సుర్నమే క అధయూక్షుడయాయూరు శ్రీ చంద్రికా ప్రస్ద్ సంతోఖి. ఆయన భారత్ కు మిత్రుడు. 2018
          లో ఆయన భారతీయ మూలలున్న వయూకుతిల పారలోమంటరీ సదసు్సలో పాల్న్నరు. సంతోఖి వేద
                                          గి
          మంత్రాలతో పదవీ ప్రమ్ణం చేశారు. సంసకాకృతంలో ప్రసంగంచారు.
          బీహార్, ఒర్స్్సలలో అనేక ప్రాంతాలు వరదల కారణంగా కష్ ్ట లు ఎదురోకావలసి వచి్చంది. అలంటి
              లో
          సమయాలో ప్రభుతావాలు, ఎన్.డి.ఆర్.ఎఫ్ బృందాలు, విపతుతి సహాయక బృందాలు, సవాయం సహాయక
                       తి
          బృందాలు ఉమమాడిగా కృష్చేస్ అని్న రకాల సహాయ కారయూక్రమ్లూ చేపడుతున్నయ.
          మన దేశం స్ధంచిన సరోవాతకాకృష్ట సితిక కారణం జాతి నిరామాణంలో ఎందరో మహాతుమాలు తమ జీవితాలను
                        థి
          ధారపోసి పట్దలతో పూనిన తపస్్స. అలంటి మహాతుమాలలో ఒకరు లోకమ్నయూ తిలక్. 2020 ఆగసు   ్ట
                ్ట
          1న లోకమ్నయూ తిలక్ గార్ నూరవ వర్ంతి. ఆయన జీవితం మనందర్కీ ఎంతో స్ఫుర్తిదాయకం. అది
          మనకంతో నేరుపాతుంది.

          కొది రోజులో పవిత్రమైన రక్షాబంధన్ పండుగ జరుపుకోబోతున్నం. అనేకమంది ప్రజలు, సంసలు
                                                  థి
               లో
            దు
                                              థి
          రక్షాబంధన్ ని విభిన్నంగా జరుపుకోవాలనుకుంట్న్నట్ గమనించాను. ఈ పండుగను "స్నికతకోసం
                                ్ట
          గంతెతుతిదాం" అనే నినదానిక జోడించటం నిజం.
                      ఈ క్యూ ఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి మన్ కీ బాత్ వినండి.
   1   2   3   4   5   6   7