Page 7 - Unknown
P. 7

మహిళా సైనికాధికార్లకు శాశ్వత కమిషన్              63% పూర్తయిన బ్రాడ్ గేజ్


    భా   రత సైనయూంలోని మహిళా అధకారులకు శాశవాత కమిషన్ కోసం        విద్యుదీకరణ

        రక్షణ మంత్రితవాశాఖ 2020 జూన్ 23న లంఛన పూరవాకంగా
    ప్రభుతవా మంజూరు లేఖ ఇచి్చంది. ఈ ఉతతిరువాల దావారా భారత
                        ్డ
    సైనయూంలోని పది విభాగాల ష్ర్్ట సరీవాస్ కమిషన్ (ఎస్.ఎస్.సి) మహిళా
    అధకారులకు శాశవాత కమిషన్ ఏరాపాటవుతుంది. అందులో ఇపపాటికే
        జా
    ఉన్న జడ్ అండ్ అడ్వాకేట్ జనరల్, ఆరీమా ఎడుయూకేషనల్ కోర్ విభాగాలకు
    తోడుగా ఆరీమా ఎయర్ డిఫెన్్స(ఎఎడి) గా, సిగ్నల్్స, ఇంజన్ర్్స, ఆరీమా

    ఏవియేషన్, ఎలకానిక్్స అండ్ మకానికల్ ఇంజన్ర్్స (ఇఎంఇ),
            ట్
    ఆరీమా సరీవాస్ కోర్ (ఎ.ఎస్.సి), ఆరీమా ఆర్్డ నెన్్స కోర్, ఇంటలిజెన్్స కోర్
    ఉంటాయ.
                                   రై లేవాలు 40,000 కలో మీటరలోకు పైగా

                                         గి
    లక్ష్యానికి మందే రెట ్ట ంప ై న పులుల సంఖ్యా           రైలుమ్రాని్న    విదుయూదీకర్ంచాయ.
                                   ఇపపాటిదాకా బ్రాడ్ గేజ్ మ్రాలో 63% పూర్తి
                                                గి
                                                 లో
                                   చేశాయ.     ఇందులో    మచు్చకోదగ గి
                                   విషయమేంటంటే,  2014-2020లో కేవలం
                                   3,835 కమీ మ్త్రమే పూర్తికాగా 2014-2020

                                   మధయూకాలంలో  18,605 క.మీ. పూరయంది.
                                                   తి
                                   2020-21లో 7000 కమీ లక్షష్ం కాగా, 2023

                                                లో
                                   నటిక అని్న బ్రాడ్ గేజ్ మ్రాలో విదుయూదీకరణ
                                               గి
                                   పూర్తిచేయాలని యోచిసతింది.                                          గి
                           ్డ
                     తి
    పులుల సంఖయూ లెకకాంపులో భారత్ సర్కొత ప్రపంచ ర్కారు నెలకొలిపాంది.  82% తగ్న ట్రిపుల్ తలాక్
    2006లో పులుల సంఖయూ 1,411గా ఉండేది. తొమిమాదేళ్ళ కందట సెంట్
                                          కేసులు
    పీటర్్స బర్గి లో జర్గన ఒక కారయూక్రమంలో దేశంలోని పులుల సంఖయూ
                                                    ్ట
                                      పుల్ తలక్ కు వయూతిరకంగా చటం చేసి
    2022 నటిక రెటింపు చేయాలన్న లక్షష్ం పెట్కున్నరు. కాన్, 2018
                       ్ట
            ్ట
                                   ట్రిఏడాది   గడిచింది.  అపపాటినుంచి
                            ్డ
    నటికే అది 2967కు చేర్ంది. గన్్నస్ ప్రపంచ ర్కారుల ప్రకారం  ఇపపాటిదాకా ట్రిపుల్ తలక్ కేసులో 82%
                                                   లో
                                     గి
                                లో
    121,337 చదరపు కలో మీటరలోలోని 141 వేరు వేరు ప్రాంతాలోని  తగుదల నమోదంది. ఎకకాడైన అలంటి ఘటన
                                         ్ట
          లో
    26,838 చోట కమరాలు బిగంచారు. వీటి ఫొటోల స్యంతో 2461      జర్గన, చటం తన పని తాను చేసింది. అని్న
                                          ్
                                     గి
          లో
    పులులను (పిలలు కాకుండా) గుర్తించారు. 2020 జులై 28న సమగ్రమైన  వరాల అభివృది లక్షష్ంగా స్గుతున్న మోదీ
                                          లో
                                   ప్రభుతవాం ముసిం మహిళలక్ సమ్నంగా
    నివేదిక విడుదల చేసిన సందర్ంగా కేంద్ర పరాయూవరణ శాఖ్ మంత్రి
                                   అభివృది ఫలలు అందాలని ఆశిస్ వచి్చంది.
                                       ్
                                                  తి
    ప్రకాశ్ జావడేకర్ మ్టాడుతూ, ‘‘పులుల సంపద భారత్ కు
               లో
                                   గడిచిన ఆరళలో 3 కోట 8 7లక్షల మంది
                                              లో
                                         లో
    గరవాకారణం. ప్రపంచ పులుల సంఖయూలో 70% ఇప్పుడు భారత్ లో
                                           థి
                                   మైనర్టీ విదాయూరులకు రకరకాల స్కాలర్
    ఉన్నయ. పులుల అభయారణాయూల నిరవాహణ దిశలో పులులు ఉన్న 13     ష్ప్పులు అందించగా అందులో 60 శాతం
    దేశాలతో కలిసి పని చేయటానిక సిదంగా ఉన్నం’’ అన్నరు.       మంది బాలికలున్నరు.
                   ్
                                         5 న్యూ ఇండియా సమాచార్
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12