Page 9 - Unknown
P. 9

సంస్కరంచే ప్రభుత్వం              ముందెననిడూ లేని అభివృది్ధ

                                      ్
                             »ప్రధాన మంత్రి అభివృది పథకం పనులు వేగం
                 దు
       » లఖ్న్ పూర్ సుంకం రదు – జమూమా, కశ్మార్ లో
                             పుంజుకున్నయ; 2018 జూన్ లో వయూయం 26% కాగా
      ఒక దేశం-ఒక పను్న అమలు
                             2020 జూన్ లో 54%క పెర్గంది.
            ట్
                   ్ట
       »భూముల ర్జిస్షన్ ప్రక్రియ కోరుల నుంచి
      కారయూనిరవాహణ అధకారులకు బదల్; 77మంది సబ్    »జమూమాలో ఐఐటి సంత కాయూంపస్ లో నడవటం మొదలైంది;
      ర్జిస్రలో నియామకం, ఈ-స్ంపింగ్ నిబంధనల    జమూమా ఎయమ్్స పనులు ప్రారంభమయాయూయ
        ట్
                 ్ట
      ర్పకలపాన                   »467 మీటరలో ఎతుతితో ప్రపంచంలోనే ఎతతియనదిగా పేర్ందిన
                      లో
       »విదుయూత్ విభాగం విభజన; 5 కార్పారషన ఏరాపాట్ రైలేవా వంతెన చీనబ్ నది మీద రాబోతోంది. ప్రధాన మంత్రి
                                ్
       »పర్శ్రమలు, పరాయూటకం, ఆర్థిక, పోల్సు విభాగాలలో  అభివృది పథకం కంద వచే్చ ఏడాది పూర్తి అవుతుంది.
                                    ్ట
                                      ్ట
                                             ్ట
      నిరామాణాతమాక సంసకారణలు            »నిధుల లేమితో కొట్మిటాడుతున్న ప్రాజెకులకోసం జమూమా,
                                              థి
       »సవాచ్ఛమైన పాలన అందించడానిక, అవిన్తి    కశ్మార్ మౌలిక వసతుల అభివృది ఆర్థిక సంస (జె.క.ఐ.డి.ఎఫ్.
                                         ్
                                               ్ట
                                    దు
                  దు
      నిరోధకశాఖ ఆధవారయూంలో పెద ఎతుతిన అవిన్తిని  సి) ఏరాపాట్; దశాబ కాలంనటి 2273 ప్రాజెకులకు ర్.
         ్ట
      అర్కటే చరయూలు, అనేకమంది ఆర్థిక నేరసుతిలకు  5,979 కోట కేటాయంపు; 506 ప్రాజెకుల పూర్తి; ర్. 2,256
                                 లో
                                            ్ట
      అరదండాలు                   కోటతో 2021నటిక 963 ప్రాజెకుల పూర్తి
                                          ్ట
                              లో
       »బాక్ ట్ విలేజెస్ (గ్రామ్లకు తిర్గ వెళదాం) అనే   »అనేక జలవిదుయూత్ ప్రాజెకుల వేగవంతం. 1000 మగావాట లో
                                       ్ట
      విశిష్ట కారయూక్రమం దావారా ప్రతి గెజిటెడ్ అధకారీ  పాకాల్ దుల్ ప్రాజెకు కాంట్రాకులు, 624 మగావాట కరు
                                         ్ట
                                     ్ట
                                                 లో
      కేటాయంచిన పంచాయతీ సమితిలో రెండు పగళ్్ళ,   కేటాయంపు
      ఒక రాత్రి గడిపేల చేయటం            »ర్. 3,500 కోట విలువ చేస్ 213 విదుయూత్ సరఫరా, పంపిణీ
                                   లో
       »ముని్సపాలిటీలకు విధులు, కారయూ నిరావాహకులు,
                                      ్ట
                                ్ట
                             ప్రాజెకుల పనులు చేపటగా, ఇపపాటికే 128 పూర్తి
                    థి
      నిధుల సంక్రమణ. ముని్సపల్ సంసల ఆర్థిక
                             »జమూమా, శ్రీనగర్ లకు మట్రో ప్రాజెక్; ర్. 10,599 కోటతో
                                                   లో
                                           ్ట
                   లో
      అధకారాల పర్మితి ర్. 20 కోటకు పెంపు
                                    ్ట
                             సవివరమైన ప్రాజెక్ ర్పోర్్ట
          ్
             ్ట
                     ్ట
                                  లో
      ్ట
    చటం, వృదుల చటం, పునర్వాభజన చటం, విజిల్ బోయర్      ‘‘ఏళ తరబడి కొని్న స్వారథి శకుతిలు భావోదేవాగపు
                          లో
    రక్షణ చటం, గర్జనుల స్ధకారతా చటాలు, జాతీయ    బెదర్ంపులకు పాలపాడుతూ ప్రజల స్ధకారతను
         ్ట
                       ్ట
                                 ్ట
    మైనర్టీ కమిషన్, ఉపాధాయూయ విదయూ జాతీయ మండలి   పటించుకోలేదు. జమూమా, కశ్మార్ ఇప్పుడు వాళ్ళ శృంఖలల
    లంటివి 370వ అధకరణం కారణంగా జమూమా, కాశ్మార్ లో    నుంచి విముకతి పందింది. సర్కొత ఉషోదయం, మరుగైన
                                             తి
                     దు
    అమలు చేయటం కుదిరది కాదు. అది రదయాయూక 40,000     భవిషయూతుతి ఎదురుచూసుతిన్నయ!’’ అని ప్రధాని మోదీ
    కు పైగా పంచ్ లు, సరపాంచ్ లు ప్రజాస్వామయూ ప్రక్రియలో  వాయూఖ్యూనించారు. ఈ ప్రాంతంలో అనేక అభివృది పనులు
                                                   ్
      గి
                                              దు
    పాల్ంట్న్నరు.                    జర్గాయ. అవేంటో ఒకమ్రు చూదాం:
        ఆర్్టకల్ 370, 35ఎ జమూమా-కశ్మార్ క ఇచి్చంది వేరాపాట్వాదం, తీవ్రవాదం, బంధు
                                         తి
          ప్రీతి, పెదఎతుతిన అవిన్తి తపపా మరమీ లేదు. ఈ రెండు ఆర్్టకల్్స ను పాకస్న్
              దు
                                 ్ట
           ఆయుధంల వాడుకొని కొందర్ ఉదేవాగాలను రెచ్చగటింది. గడిచిన మూడు
                లో
            లో
           దు
         దశాబాలో దీనివల దాదాపు 42,000 మంది ప్రజలు ప్రాణాలు పోగట్కున్నరు.
                                     ్ట
                                       థి
          జమూమా-కశ్మార్, లదాఖ్ లలో జరగాలి్సనంత అభివృది జరగలేదు. వయూవసలో ఈ
                  దు
                               ్
              దు
        లోపాని్న సర్దిదిన తరువాత జమూమా-కశ్మార్ ప్రజలకు మరుగైన వరతిమ్నం మ్త్రమే
                        కాదు, ఉజవాల భవిషయూతుతి క్డా ఉంట్ంది.
                                      - ప్రధాన మంత్రి నరంద్ర మోదీ
                                         7 న్యూ ఇండియా సమాచార్
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14