Page 1 - NIS Kannada October 1-15
P. 1

«±ÉõÀ    ªÉÃvÀ£À, ¨sÀzÀævÉ, WÀ£ÀvÉ, ºÉÆÃ!
              ªÀgÀ¢                             ¥ÀÅl - 12-17
                £ÀÆ EArAiÀiÁ                    GavÀ «vÀgÀuÉUÁV
     » ¸ÀA¥ÀÄl 1, ¸ÀAaPÉ 7        å                     » CPÉÆÖçgï 1-15, 2020


       ¸ÀªÀiÁZÁgÀ                «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ : PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ PÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ

           ¸ÁéªÀ®A© gÉÊvÀgÀÄ;            ¸ÁéªÀ®A© ¨sÁgÀvÀ


     ªÀzÀAwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼À ªÉÊavÀæ åUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀĪÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁæAwPÁj PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

        ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ¼À »rvÀ¢AzÀ gÉÊvÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛUÉƽ¹ ¸ÁévÀAvÀæåªÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ
    1 £ÀÆå EArAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ

                                              न्यू इंडिया समाचार
   1   2   3   4   5   6