Page 1 - NIS Kannada October 16-31
P. 1

» CPÉÆÖçgï 16-31, 2020
                   £ÀÆå EArAiÀiÁ
       » ¸ÀA¥ÀÄl 1, ¸ÀAaPÉ 8                            GavÀ «vÀgÀuÉUÁV


          ¸ÀªÀiÁZÁgÀ


         d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ºÁgÁlPÉÌ


            ªÀÄÆrzÀ gÉPÉÌUÀ¼ÀÄ

          ‘ºÀªÁAiÀiï ZÀ¥Àà¯ï’ zsÀj¸ÀĪÀªÀjUÀÆ ‘ºÀªÁ¬Ä dºÁeï’


             ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ PÀ£À¸À£ÀÄß ¸ÁPÁgÀUÉƽ¹zÀ GqÁ£ï
   1   2   3   4   5   6