Page 12 - NIS Malayalam October16-31
P. 12

भारत की कहानी-
      ^vfmKvjn¸v ]²Xn
               kvIn C´y

                  ]pXnb Dbc§Ä           Xmïm³ ss\]pWytijn


      bp-h-P-\-X-sb, D-]-tbm-K-{]-Z-am-b a-\p-jy                 -½p-Im-iv-ao-cn-se _p-Zv-Kmw
                                           Pn-Ã-bn-se DÄ-\m-S³ {]-tZ-
      hn-`-h-ti-jn-bm-bn hmÀ-s¯-Sp-¡p-¶-Xn-\v             Pi-¯v \n-¶p-Å sF-km-kv
      \-ho-\ ss\-]p-Wy ]-cn-io-e-\w A-Xym-h-iy-            A-l-½-Zv ZÀ, ]-Ýn-a-_w-Km-fn-se A-bm³
      am-Wv. 2015 Pq-sse 15 \v kv--In C-´y,             tLm-jv F-¶n-hÀ, kv--In C-´y ]-²-Xn-
      ]-²-Xn {]-Jym-]n-¨-t¸mÄ hy-h-km-b-¯n-sâ             bn-eq-sS kz-]v--\w bm-YmÀ-°y-am-b-h-cm-
      B-h-iy-§Ä a-\-kn sh-¨p-sIm-ïv bp-hm-              Wv. l-bÀ sk-¡³-U-dn hn-Zym-`ym-kw
      ¡-sf ss\-]p-Wy ti-jn-bp-Å-h-cm-¡p-I,     Aizaz Ahmad Dar  ]qÀ-¯n-bm-b-ti-j-hpw sF-km-kv \n-k-
      bp-hm-¡Ä-¡v D-]-Po-h-\-amÀ-Kw e-`y-am-             lm-b-h-Ø-bn-em-bn-cp-¶p. kp-lr-¯p-¡-
      ¡p-I, A-h-sc B-ß-hn-izm-k-ap-Å-h-cm-              fn-sem-cm-fp-sS \nÀ-t±-i-{]-Im-cw _p-Zv-Km-
      ¡p-I F-¶n-h-bm-Wv {]-[m-\-a-{´n \-tc-{µ             an-se {]-[m³-a-{´n Iu-i tI-{µ-bnÂ
                                      {^-ïv Hm-^o-kv A-tkm-kn-tb-äv tIm-gv-
      tam-Zn e-£y-an-«-Xv. C-Xn-eq-sS I-gn-ª 5            -kn-\v tNÀ-¶p. A-hn-sS A-t±-l-¯n-\v
      hÀ-j-am-bn 5.52 tIm-Sn bp-hm-¡Ä, ss\-              B-h-iy-am-b ]-cn-io-e-\w e-`n-¡p-I-bpw
       -
      ]p-Wy-ti-jn-bp-Å-h-cm-bn am-dn.        Ayan Ghosh    am-Xr-Im CâÀ-hyq-hn ]-s¦-Sp-¡p-I-bpw

      10 \yq C´ym kamNmÀ
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17