Page 13 - NIS Malayalam October16-31
P. 13

Iu-i `m-c-Xv, Ip-iÂ
                              `m-c-Xn-te-¡p-Å 7 N-hn-«p ]-Sn-IÄ


                                ss\-]p-Wy-ap-Å-h-cpw
                            Hu-tZym-Kn-I hn-Zym-`ym-k-¯n-eq-sS
                              kÀ-«n-^n-¡-äp-IÄ t\-Sm³
                            I-gn-bm-¯-h-cp-am-b cm-Py-s¯
                            ]m-h-s¸-«-h-cpw ZpÀ-_-e hn-`m-
                             K-¯n-epw s]-« bp-hm-¡-sf
                             k-lm-bn-¡m³ e-£y-an-«p-Å-
                            Xm-Wv Iu-i `m-c-Xv Ip-iÂ
                             þ `m-c-Xv ]-²-Xn. ]-²-Xn-bn-
                             eq-sS A-hÀ-¡v Hu-tZym-Kn-I
                              ]-en-io-e-\-hpw tPm-en-¡v
                             B-h-iy-am-b kÀ-«n-^n-¡-äpw
      A©v hÀj¯n IcØam¡nb                     \Â-Ip-¶p.
           \mgnI¡ÃpIÄ

     l 2014 Â 10,750 sF.Sn.sF.I-fm-Wv cm-Py-¯v   ]-²-Xn bp-hm-¡-fp-sS ss\-]p-Wyw sa-¨-s¸-Sp-¯m³ am-{X-a-Ã
      D-ïm-bn-cp-¶-Xv. A-©v hÀ-jw sIm-ïv A-¿m- A-h-cp-sS km-¼-¯n-I-ti-jn hÀ-[n-¸n-¡m-\pw e-£y-an-«p-Å-
      bn-c-t¯m-fw ]p-Xn-b sF.Sn.sF-IÄ Xp-d-¶p.  Xm-sW-¶pw ]-²-Xn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp-sIm-ïv {]-[m-\-a-{´n
      I-gn-ª A-©v hÀ-jw sIm-ïv Cu sF.Sn.     \-tc-{µ-tam-Zn ]-d-ªp. I-gn-ª A-©v hÀ-j-¯n 5 tIm-Sn-
      sF. I-fn 27.56 e-£w t]À tNÀ-¶p. sF.Sn.  bn-e-[n-Iw bp-hm-¡Ä-¡v ]-cn-io-e-\w \Â-In. ]-²-Xn h-gn, 34
      sF. I-fp-sS ti-jn 34.63 e-£-am-bn D-bÀ-¯n.  e-£-t¯m-fw bp-hm-¡Ä-¡v hm-bv-] \Â-In.
      2015 t\-¡mÄ 85.5 i-X-am-\w hÀ-[-\     kv--In C-´y ]-²-Xn-bp-sS
     l 2014 Â 70 e-£-t¯m-fw Hu-tZym-Kn-I ]-cn-io- `m-K-am-bm-Wv {]-[m-\-a-{´n
      e-\w t\-Sn-b bp-hm-¡-fm-Wv cm-Py-¯v D-ïm-bn- Iu-i hn-Im-kv tbm-P-\
      cp-¶-Xv. C-t¸mÄ Hm-tcm hÀ-j-hpw H-cp tIm-Sn- B-cw-`n-¨-Xv. ]-cn-io-e-\-s¨-e-hv
      tbm-fw bp-hm-¡Ä kv--In C-´y ]-²-Xn-I-fn  h-ln-¡m³ I-gn-bm-¯ bp-hm-
      tN-cp-¶p. I-gn-ª 5 hÀ-jw sIm-ïv 5 tIm-Sn- ¡-sf D-t±-in-¨p-Å-Xm-Wv Cu   kv--In C-´y þ c-Pn-kv--t{S-j-
      tbm-fw bp-hm-¡Ä ]-cn-io-e-\w t\-Sn.    ]-²-Xn.            \p-ti-jw, D-tZym-KmÀ-°n-¡v

                            K-h¬-saâv B-hn-jv--¡-cn-¨   40 km-t¦-Xn-I ta-J-e-bnÂ
                            ss\-]p-Wy hn-I-k-\, kw-cw-`-I  XmÂ-¸-cy-ap-Å G-sX-¦n-epw
      ]n-¶o-Sv, {io-\-KÀ hn-am-\-¯m-h-f-¯n-se  a-{´m-e-bw, a-äv a-{´m-e-b-§- ta-J-e ]-cn-io-e-\-¯n-\m-bn
      sI.F-^v.kn-bn A-t±-l-¯n-\v tPm-en     fp-am-bn-t¨À-¶v ]-²-Xn-bp-sS  sX-c-sª-Sp-¡m-hp-¶-Xm-Wv.
      e-`n-¨p. C-t¸mÄ, Ip-Spw-_-¯n-s\ k-lm-   kp-K-a-am-b \-S-¯n-¸n-\v ]-cn-{i- ]-cn-io-e-\-¯n-\v ti-jw, kÀ-
      bn-¡m-\m-h-iy-am-b an-I-¨ i-¼-fw A-t±-                  «n-^n-¡-äpw \Â-Ipw.
      l-¯n-\v e-`n-¡p-¶p. kw-km-c ssh-I-     an-¡p-¶p.
                            kv--In C-´y þ tZ-io-b ss\-]p-Wy hn-I-k-\ G-P³-kn, tZ-io-b
      ey-t¯m-sS P-\n-¨ A-bm³ tLm-jn-\v,
                            ss\-]p-Wy hn-I-k-\ tImÀ-¸-td-j³, U-b-d-ÎÀ P-\-d Hm-^v
      Iu-am-c-¡m-e-¯v tIÄ-hn-¡pw {]-iv--\-§Ä
                            s{S-bn-\n-Mv F-¶n-h-cm-Wv ]-²-Xn-bp-sS \-S-¯n-¸v. C-tX am-Xr-I-
      D-ïm-bn. A-bm-\n-sâ sN-dp-¸-Im-e-¯v, am-
                            bn kw-Øm-\-§-fn-epw ]-²-Xn \-S-¸m-¡n h-cp-¶p.
      Xm-]n-Xm-¡Ä H-cp A-]-I-S-¯n a-cn-¨p.
                            kv--In C-´y ]-²-Xn-bp-sS {]-tbm-P-\-§Ä-¡m-bn D-tZym-KmÀ-
      A-½m-h-\m-Wv A-t±-l-s¯ h-fÀ-¯n-b-Xv.    °n-IÄ-¡v http://pmkvyofficial.org F-¶ ssk-än c-Pn-
      kv--IqÄ hn-Zym-`ym-kw ]qÀ-¯n-bm-¡n-sb-¦n- ÌÀ sN-bv-Xv hn-i-Zmw-i-§Ä k-aÀ-¸n-¡m-hp-¶-Xm-Wv.


                                              \yq C´ym kamNmÀ  11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18