Page 14 - NIS Malayalam October16-31
P. 14

भारत की कहानी-
      ^vfmKvjn¸v ]²Xn
               kvIn C´y      A-©v hn-`m-K-§-fn-em-bn 92 t]À-¡v ss\-]p-Wy ]p-c-kv--¡m-c-§Ä kvIn C-´y-bp-sS A-©v hÀ-j-§Ä

                                     n I-gn-ª A-©v hÀ-j-§-fnÂ, G-I-tZ-iw
       "bp-hm-¡Ä A-h-cp-sS I-gn-hp-IÄ-¡v ]p-Xp-am-\-§Ä        5000 t¯m-fw ]p-Xn-b sF.Sn.sF.IÄ
      \Â-In, kz-bw-]-cym-]v-X C-´y-bp-sS DuÀ-P-am-bn am-d-Ww'     Øm-]n-¡p-I-bpw H-cp tIm-Sn-tbm-fw bp-
                                      hm-¡Ä-¡v ]-cn-io-e-\w \Â-Ip-I-bpw
                      n Iu-i-em-Nm-cy A-hmÀ-Uv:    sN-bv-Xp.
                       ss\-]p-Wy hn-I-k-\     n 723 {]-[m-\-a-{´n ss\-]p-Wy tI-{µ-§Ä-
                       a-{´m-e-bw, Hm-tcm hÀ-j-   s¡m-¸w 33 tZ-io-b ss\-]p-Wy ]-cn-io-e-\
                       hpw Iu-i-em-Nm-cy ]-p-c-   C³-Ìn-äyq-«p-I-fpw {]-hÀ-¯-\-am-cw-`n-¨p.
                                      ssa-t{Im tkm-^v-äv, sF._n.Fw., A-tUm-
                       kv--¡m-c-§Ä hn-X-c-Ww     _v, \m-kv--tImw Xp-S-§n-b kz-Im-cy Øm-]-
                       sN-¿p-¶p           \-§-fpw ]-²-Xn-bp-sS `m-K-am-bp-ïv.
                      n C-¯-h-W 5 hy-Xy-kv-X hn-  n A-´m-cm-{ã ss\-]p-Wy a-Õ-c-§-fnÂ
      2020 Â Iu-i-em-Nm-cy A-hmÀ-Up-  `m-K-§-fn-em-bn 92 hn-Z-Kv-[  C-´y-bp-sS ]-¦m-fn-¯w D-d-¸m-¡n.
      IÄ hn-X-c-Ww sN-¿p-¶ th-f-bn   ]-cn-io-e-IÀ-¡v ]p-c-kv--   ss\-]-p-Wy-ti-jn-bp-Å sXm-gn-e-t\z-j-
      {]-[m-\-a-{´n \-tc-{µ-tam-Zn ]-d-ª  ¡m-cw \Â-In        IÀ-¡v Øn-cw sXm-gn I-sï-¯p-¶-
      hm-¡p-IÄ, ss\-]p-Wy hn-I-k-\-  n kw-cw-`-I ]-cn-io-e-\     Xn-\v B-ß-\nÀ-`À kv--InÂ-kv Fw-t¹m-bo
      ¯n-sâ {]m-[m-\yw a-\-kn-em-¡n-¯- hn-`m-K-¯n 5 t]À,      Fw-t¹m-bÀ am-¸n-Mv (ASEEM) t]mÀ-«À
      cp-¶p. B-tKm-f B-h-iy-§Ä-¡v    P in-£¬ k³-Øm-        B-cw-`n-¨p.
      A-\p-tbm-Py-am-b sXm-gnÂ-i-àn-sb  \v Io-gn 15 t]À-¡pw   n 2019 se tem-I ss\-]p-Wy a-Õ-c-¯nÂ,
      hmÀ-s¯-Sp-¡p-¶-Xn-\v, i-à-am-b  {l-kz-Im-e ]-cn-io-e-\    C-´y 13þmw Øm-\-t¯-bv-¡v ap-t¶-dn,
      ss\-]p-Wy hn-I-k-\m-´-co-£w    hn-`m-K-¯n 14 ]-cn-io-    2017  29þmw Øm-\-¯m-bn-cp-¶p.
      cq-]o-I-cn-¡p-I-sb-¶-Xv K-h¬-   e-IÀ, ZoÀ-L-Im-e ]-cn-
      saân-sâ ss\-]p-Wy A-P-ï-bm-    io-e-\-¯n 44 t]À, 15 tIm-hn-Uv {]-Xn-k-Ôn-bn-se A-\p-{K-lw
      Wv. C-Xn-\m-bn \n-c-h-[n \-S-]-Sn-IÄ  tImÀ-¸-td-äp-IÄ F-¶n- n Cu ]-cn-io-e-\ Øm-]-\-§-fpw sF.Sn.sF.I-
      kzo-I-cn-¨p I-gn-ªp'. 'B-ß-    hÀ-¡m-Wv ]p-c-kv--¡m-cw  fpw sIm-tdm-W {]-Xn-k-Ôn-bn-epw cm-Py-¯n-\m-bn
      \-nÀ-`À `m-c-Xv ]-²-Xn-bn³-Io-gn  e-`n-¨-Xv.       \n-c-h-[n kw-`m-h-\-IÄ \-ev-In. Hm-t«m-am-än-Iv km-
      cm-Pyw H-ä-s¡-«m-bn ap-t¶m-«v h-¶p,             \n-ssä-kn-Mv sa-jo-\p-IÄ, t^-kv am-kv--Iv, ]n-]n-C
      \-mw H-cp am-dp-¶ Im-e-L-«-¯n                In-äv, tUm-ÎÀ-am-sc k-lm-bn-¡m³ tdm-t_m-«p IÄ
      Po-hn-¡p-¶-Xn-\mÂ, Hm-tcm C-´y-               F-¶n-h-cp-sS cq-]-IÂ-¸-\-bpw \nÀ-am-W-hpw C-XnÂ
                              Scan QR Code  DÄ-s¸-Sp-¶p.
      ¡m-c-\pw kzm-{i-b-\m-bn-cn-t¡-ï-Xv       for Complete
      Im-e-L-«-¯n-sâ A-\n-hm-cy-X-bm-Wv'       speech of the  n B-tcm-Ky-a-{´m-e-b-¯n-sâ k-l-I-c-W-t¯m-sS
                               PM on the  1.75 e-£w B-tcm-Ky-hn-Z-Kv-[-cp-sS Um-äm-t_-kv X-¿m-
      {]-[m-\-a-{´n ]-d-ªp.              occasion of  dm-¡n.
                              Kaushalacharya
                               Award


      epw `n-¶-ti-jn-aq-ew A-t±-l-¯n-\v D-¶-X hn-Zym-`ym- A-tP-jn-\pw UÂ-ln-bn-se {]n-b-¦-bv-¡pw A-h-cp-sS
      kw t\-Sm-\m-bn-Ã. ]n.Fw. Iu-i tI-{µ-bn X-¿Â    kz-]v--\-§Ä bm-YmÀ-°y-am-¡p-¶-Xn-\v kv--In C-´y
      ]-cn-io-e-\-¯n-\v tNÀ-¶-tXm-sS  A-t±-l-¯n-sâ    ]-²-Xn-bn-eq-sS km-[n-¨p. bp-hm-¡-sf km-¼-¯n-I-
      ss\-]p-Wy-ti-jn-bpw, B-ß-hn-izm-k-hpw hÀ-[n-¨p.   am-bn kz-X-{´-cpw B-ß-hn-izm-k-ap-Å-h-cp-am-¡p-¶-
      im-co-cn-I sh-Ãp-hn-fn-IÄ A-Xn-Po-hn-¡p-¶-Xn-\v ]-cn-io- Xn-\-p-Å ]-cn-io-e-\w \Â-Ip-I-bm-Wv ]-²-Xn-bn-eq-sS
      e-IÀ A-t±-l-s¯ k-lm-bn-¨p. C-¶v, A-t±-lw 't{^m-   e-£y-an-Sp-¶-Xv. Z-i-e-£-¡-W-¡n-\v t]À-¡v Po-h-
      ïn-bÀ s{]m-«-Îo-hv sh-bÀ ss{]-h-äv en-an-ä-Uv' F-¶  t\m-]m-[n t\-Sp-¶-Xn-\p-Å amÀ-K-§-fpw ]-²-Xn-bn-eq-
      I-¼-\n-bn an-I-¨ i-¼-f-¯n tPm-en t\m-¡p-¶p.    sS Xp-d-¡-s¸-«p. B-ß-\nÀ-`À `m-c-Xv ]-²-Xn-¡v th-
      C-Xp-t]m-se tI-c-f-¯nÂ, I-®qÀ Pn-Ã-bn \n-¶p-Å    K-X hÀ-[n-¸n-¡p-¶-Xn-\pw ]-²-Xn k-lm-bn-¡p-¶p.


      12 \yq C´ym kamNmÀ
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19