Page 15 - NIS Malayalam October16-31
P. 15

{Km-ao-W CâÀ-s\-äv  I-W-În-hn-än      F-Ãm {Km-a-¯n-epw


      Hm-]v-än-¡Â ss^-_À
       cm-Py-s¯ G-ä-hpw DÄ-{]-tZ-i-¯p-Å
       {Km-a-¯nÂ-t¸m-epw Hm-]v-än-¡Â ss^-_À

       CâÀ-s\-äv e-`y-am-¡m³ K-h¬-saâv \-S-]-
       Sn-IÄ B-cw-`n-¨p-I-gn-ªp.
         u hÀ-jw kzm-X-{´y-Zn-\-¯n Np-h-
      C¸v tIm-«-bp-sS sIm-¯-f-¯n \n-¶pw
      cm-{ã-s¯ A-`n-kw-t_m-[-\ sN-¿-th, A-h-
      ti-jn-¡p-¶ {Km-a-§-sf-¡q-Sn 1000 Zn-h-k-§Ä-
      ¡p-Ån Hm-]v-än-¡Â ss^-_À CâÀ-s\-äv irw-
      J-e-bn-eq-sS _-Ôn-¸n-¡p-sa-¶v {]-[m-\-a-{´n
      \-tc-{µ tam-Zn {]-Jym-]n-¨n-cp-¶p. A-t±-l-¯n-sâ  {]m-cw-`-L-«w    ]-²-Xn-bp-sS e-£y-§Ä
      {]-hÀ-¯-\-ssi-en, bm-YmÀ-°y-am-¡n-s¡m-ïv,
      {]-Jym-]-\-¯n-\p-ti-jw, sh-dpw 36 Zn-h-k-§Ä-   4F-Ãm {Km-a-¯n-epw   4F-Ãm {Km-a-§-sf-bpw Un-Pn-äÂ
      ¡p-Ån ]-²-Xn-bp-sS {]m-cw-` \-S-]-Sn-IÄ-¡v     H-cp ssh-þ-ss^    {Km-a-§-fm-¡n ]-cn-hÀ-¯n-¸n-¡pw
      Xp-S-¡-am-bn. 2020 sk-]v-Xw-_À 21 \v 'F-Ãm {Km-   tlm-«v--kv--t]m-«v C³- 4{Km-ao-W-cp-sS Un-Pn-ä im-ào-I-
      a-¯n-epw Hm-]v-än-¡Â ss^-_À h-gn-bp-Å CâÀ-     ÌmÄ sN-¿p-I-bpw,
      s\-äv ku-I-cyw' ]-²-Xn-¡v Xp-S-¡w Ip-dn-¨p.     CâÀ-s\-äv tk-h-\-   c-Ww, hym-]-\w, Un-Pn-ä hn-S-hv
       2014 \p ap-¼v, H-]v-än-¡Â ss^-_À CâÀ-s\-äv    ¯n-\m-bn H-cp     \n-I-¯Â, F-Ãm {Km-ao-WÀ-¡pw
      kw-hn-[m-\w, 5 U-k³ ]-©m-b-¯p-I-fn am-{X-     s]m-Xp tk-h-\     Un-Pn-ä tk-h-\-§Ä e-`y-am-¡Â.
                                tI-{µw Øm-]n-¡p-I-
      am-bn-cp-¶p e-`y-am-bn-cp-¶-Xv F-¶m I-gn-ª     bpw sN-¿pw.     4km-aq-ly þ km-¼-¯n-I ta-J-e-sb
      5 hÀ-j-¯nÂ, C-Xv 1.5 e-£w ]-©m-b-¯p-I-     4H-cp ssh.ss^, H-cp   DÄ-s¸-Sp-¯n-bp-Å hn-I-k-\w
      fn e-`y-am-¡n. C-t¸mÄ, A-Sp-¯ 1000 Zn-h-k-     F-^v.än.än.F-¨v I-W- t{]m-Õm-ln-¸n-¡Â
      §Ä-¡p-ÅnÂ, cm-Py-s¯ 6 e-£w {Km-a-§-sf        £³ F-¶n-h ku-P-   4]-²-Xn \-S-¸m-¡n-b-Xn-\p-ti-jw
      Hm-]v-än-¡Â ss^-_À tI-_n-fn-eq-sS _-Ôn-¸n-     \y-am-bn sX-c-sª-Sp-
      ¡m-\m-Wv K-h¬-saâv e-£y-an-Sp-¶-Xv. 'h-f-sc    ¡-s¸-« K-h¬-saâv   A-Xn-sâ km-aq-ly km-¼-¯n-I
      s]-s«-¶v, \-K-c-§-sf-t¸m-se, \-½p-sS {Km-a-§-    C³-Ìn-äyq-«p-IÄ-¡v  kzm-[o-\w, aq-ey-\nÀ-W-bw \-S-¯pw.
      fpw Hm¬-sse³ hn-]-Wn-bp-am-bn _-Ôn-¸n-¡-      \Â-Ipw.
      s¸-Spw. cm-Py-s¯ F-Ãm {Km-a-§-fn-epw F-Ãm    ]-²-Xn-bp-sS {]-tbm-P-\-§Ä
      ho-Sp-I-fn-epw D-bÀ-¶ th-K-X-bn-ep-Å CâÀ-s\-äv
      e-`y-X D-ïm-Ipw' {]-[m-\-a-{´n ]-d-ªp.      4C-þ-hn-Zym-`ym-kw, C-þ-Ir-jn, sS-en-sa-Un-kn³, sS-en-þ-\n-b-aw
       Un-Pn-ä C-S-]m-Sp-IÄ \-S-¯p-¶ tem-I-s¯     a-äp km-aq-ly kp-c-£m ]-²-Xn-IÄ F-¶n-h-bp-sS \nÀ-h-l-
                                W-¯n-te-bv-¡v ]-²-Xn k-lm-bn-¡pw.
      ap³-\n-c cm-{ã-§-fn-sem-¶m-Wv C-´y-sb-¶     4H-scm-ä ¢n-¡nÂ, F-Ãm Un-Pn-ä tk-h-\-§-fpw ]u-c-·mÀ-
      h-kv-Xp-X, ssl-kv-]o-Uv CâÀ-s\-äv I-W-£-sâ     ¡v e-`y-am-¡pw
      {]m-[m-\yw hÀ-[n-¸n-¡p-¶p. 2020 Hm-K-Ìn  am- 4hn-¯v, Im-em-h-Ø F-¶n-h-bp-sS b-Ym-k-a-b hn-h-cw IÀ-j-
      {Xw, 3 e-£w tIm-Sn-tbm-fw cq-]-bp-sS C-S-]     IÀ-¡v e-`y-am-Ipw, tZ-io-b-X-e-¯n hn-]-Wn A-hÀ-¡m-bn
      m-Sp-IÄ bp.]n.sF. h-gn \-S-¶p. F-¶mÂ, cm-     Xp-d-¶p-In-«pw
      Py-s¯ {Km-a-§-fn-epw an-I-¨ Kp-W-ta-·-bp-Å    4tem-I-¯v F-hn-sS th-W-sa-¦n-epw, IÀ-j-IÀ-¡v DÂ-¸-¶-
      ssl-kv-]o-Uv CâÀ-s\-äv kw-hn-[m-\w D-ïm-tI-    §Ä hnÂ-¡m-\m-Ipw.
      ï-Xv A-Xym-h-iy-am-Wv.

                                              \yq C´ym kamNmÀ  13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20