Page 2 - NIS Malayalam October16-31
P. 2

a³ In _m¯v 2.0
                F¸ntkmUv 16: sk]väw_À 27, 2020

         \½psS {KmaoWcpw IÀjIcpamWv

          Bß\nÀ`À `mcXnsâ ASn¯d

       a³ In _m-¯n-sâ G-ä-hpw ]p-Xn-b F-Un-j-\n {]-[m-\-a-{´n I-Y ]-d-¨nÂ, ImÀ-jn-I ta-J-e-bn-se ]-cn-jv--I-c-W-§Ä F-¶n-h-
       sb-¡p-dn-¨v kw-km-cn-¡p-I-bpw kzm-X-{´y k-a-c tk-\m-\n-IÄ-¡pw \-thm-°m-\ \m-b-IÀ-¡pw A-`n-hm-Zy-aÀ-¸n-¡p-I-bpw sN-bv-Xp.

       I-Y ]-d-¨nÂ: sIm-tdm-W Ip-Spw-_mw-K-§Ä-¡n-S-bn A-Sp-¸w  t\-cn-«v DÂ-¸-¶-§Ä hm-§p-I-bpw hn-]-Wn-I-fn hn-ä-gn-
       hÀ-²n-¸n-¨p. a-äw-K-§-sf {]-tNm-Zn-¸n-¡m-\pw \-thmÀ-Pw  ¡p-I-bpw sN-bv-Xp.
       ]-I-cm-\pw Ip-Spw-_-¯n-se ap-XnÀ-¶ Aw-Kw I-Y-IÄ  Kp-P-dm-¯v: Kp-P-dm-¯n-se cmw-]p-c {Km-a-¯n-se _m-\-
       ]-d-ªp sIm-Sp-¡p-¶ co-Xn \-½p-sS-bn-S-bn \n-e-hn-ep- kvI-´-bn-se Ir-jn-¡m-c-\m-Wv C-kv-am-bn `m-bn.
       ïv. B co-Xn-sb I-Y ]-d-ªp sIm-Sp-¡Â F-¶ I-em-   ]p-Xn-b co-Xn-I-fpw km-t¦-Xn-I hn-Zy-I-fpw {Un-¸v P-e-tk-N-\
       ]-c-am-b I-gn-sh-¶v hn-fn-¡mw. a-\p-jy-\p-Å Im-ew ap-XÂ  co-Xn-bpw D-]-tbm-Kn-¨v A-t±-lw DÂ-]m-Zn-¸n-¡p-¶ D-cp-f-
       I-Y-I-fp-ïv. a-\-kp-tïm A-hn-sS-sbm-cp I-Y-bp-ïv. ¡n-g-§v C-t¸mÄ A-t±-l-¯n-sâ tlmÄ-amÀ-¡m-bn am-dn-
       C-´y hn-tZ-i-¯v: am-en-bn-se In-X F-¶ Ø-e-¯v A-[ym- bn-cn-¡p-¶p.
       ]-n-I-\m-b ko-Zp sZw-t»-bv-¡v a-säm-cp hy-àn-Xzw Iq-Sn-bp- Km-Ôn-Pn-tb-bpw im-kv-{Xn-Pn-tb-bpw HmÀ-an-¡p-¶p: H-tÎm-
       ïv. P-\-§Ä A-t±-l-s¯ ln-µp-Øm-\n _m-_p F-¶v    _À 2 h-f-sc B-Ëm-Z-I-c-am-b H-cp Zn-\-am-Wv. `m-c-X-am-Xm-
       hn-fn-¡p-¶p. F-Ãm Rm-b-dm-gv-N-bpw A-t±-lw 't_m-fn-hp- hn-sâ c-ïv a-lm-·m-cm-b a-¡-fm-b a-lm-ß Km-Ôn-tb-bpw
       Uv Km-\-§-fn-se C-´y³ {^o-Iz³-kn' F-¶ t]-cp-Å H-cp  em _-lm-ZqÀ im-kv-{Xn-tb-bpw \-½Ä Cu Zn-h-kw HmÀ-
       a-Wn-¡qÀ \o-fp-¶ td-Un-tbm ]-cn-]m-Sn A-h-X-cn-¸n-¡p- an-¡p-¶p. \-½Ä Km-Ôn-Pn-bp-sS km-¼-¯n-I X-Xz-§Ä
       ¶p.                        kzo-I-cn-¡p-I-bpw A-h Po-hn-X-¯n {]m-hÀ-¯n-I-am-

       Ir-jn: sIm-tdm-W-¡m-e-s¯ {]-Xn-k-Ôn-I-fn \n-¶v  ¡p-I-bpw sN-¿p-I-bm-bn-cp-s¶-¦n B-ß \nÀ-`À `m-c-Xv
       \-½p-sS ImÀ-jn-I ta-J-e ap-à-am-bn. ImÀ-jn-I ta-J-e,  A-`n-bm-sâ B-h-iyw h-cn-Ãm-bn-cp-¶p.
       IÀ-j-IÀ, \-½p-sS {Km-a-§Ä F-¶n-h-bm-Wv B-ß-\nÀ-`À  sP-]n-bv-¡pw \m-\m-Pn-bv-¡pw {]-Wm-aw: H-tÎm-_À 11\v
       `m-c-Xn-sâ A-Sn-Øm-\w.              cm-Pyw `m-c-Xv c-Xv-\ tem-Iv \m-b-Iv P-b-{]-Im-iv \m-cm-b-W-
       a-lm-cm-{ã: aq-¶p \m-ev hÀ-j-§Ä-¡v ap-¼v a-lm-cm-{ã  t\-bpw `m-c-Xv c-Xv-\ \m-\m-Pn tZ-iv-ap-Jn-t\-bpw A-h-cp-sS
       kÀ-¡mÀ kw-Øm-\-¯v ]-g-§-tf-bpw ]-¨-¡-dn-I-tf-bpw  P-·-Zn-\-¯n kv-a-cn-¡p-¶p.
       F Fw ]n kn-bp-sS ]-cn-[n-bn \n-¶v H-gn-hm-¡n-bn-cp-¶p.  cm-Pv-am-X-bp-sS \q-dmw P-·-Zn-\w: cm-Pv-am-X hn-P-b cm-P
       C-Xv \n-c-h-[n ]-gw-þ-]-¨-¡-dn IÀ-j-I-cp-sS Po-hn-X-\n-e-hm- kn-Ôy P-\-tk-h-\-¯n-\m-bn Po-hn-Xw D-gn-ªp-sh-¨
       cw D-bÀ-¯n. {io kzm-an-\m-Yv ^mw s{]m-Uyq-kÀ I-¼-\n  hy-àn-bm-Wv. Cu H-tÎm-_À 12\v A-h-cp-sS \q-dmw P-·-Zn-
       en-an-ä-Uv ]p-sW-bn-te-bpw apw-ss_-bn-te-bpw B-gv-N-¨-´- \m-tLm-j-¯n-sâ k-am-]v-Xn Ip-dn-¨p.
       IÄ \n-b-{´n-¡p-¶ ImÀ-jn-I DÂ-¸m-Z-I Øm-]-\-am-Wv.  `-K-Xv knw-Kv: sk-]v-äw-_À 28\v cm-Pyw j-lo-Zv hoÀ `-K-Xv
       Cu hn-]-Wn-I-fn 70 {Km-a-§-fn \n-¶p-Å G-I-tZ-iw  knw-Kn-sâ P-·-Zn-\w B-tLm-jn-¨p. A-t±-lw kzm-X-{´y
       4,500 IÀ-j-IÀ C-S-\n-e-¡m-cn-Ãm-sX DÂ-¸-¶-§Ä hn-ä- k-a-c t]m-cm-fn-bpw ]-Þn-X-\pw Nn-´-I-\p-am-bn-cp-¶p.
       gn-¡p-¶p.                     kÀ-Pn-¡Â kv-ss{S-¡v: \m-ev hÀ-j-§Ä-¡v ap-¼v Cu
       X-an-gv-\m-Sv: Ir-jn-¡mÀ H-cp-an-¨v tNÀ-¶v _-\m-\ ^mÀ-aÀ  k-a-b-¯v tem-Iw \-½p-sS ssk-\n-I-cp-sS [o-c-X-bv-¡pw
       s{]m-Uyq-kv I-¼-\n B-cw-`n-¨ X-an-gv-\m-«n \n-¶m-Wv a-säm- iu-cy-¯n-\pw km-aÀ-°y-¯n-\pw km-£n-bm-b kw-`-h-am-bn-
       cp-Zm-l-c-Ww. Cu I-¼-\n tem-¡v-Uu¬ Im-e-¯v {Km-a- cp-¶p
       §-fn \n-¶v S¬ I-W-¡n-\v ]-¨-¡-dn-I-fpw ]-g-§-fpw   kÀ-Pn-¡Â kv-ss{S-¡v: ssk-\n-IÀ-¡v H-tc-sbm-cp Zu-
       hm-§n sN-s¶-bn hn-ä-gn-¨p.            Xy-ta D-ïm-bn-cp-¶p-Åp `m-c-X am-Xm-hn-sâ A-`n-am-\-hpw
                                A-´-kpw kw-c-£n-¡p-I.
       D-¯À-{]-tZ-iv: C-dm-Z F-¶v t]-cp-Å C-¯-c-¯n-ep-Å IÀ-
       j-I-sc k-lm-bn-¡p-¶ a-säm-cp kw-L-S-\-bp-Å-Xv e-Iv-\u-
       hn-em-Wv. tem-¡v-Uu¬ Im-e-¯v C-dm-Z IÀ-j-I-cn \n-¶v
                                  a³-In _m-¯v tIÄ-¡m³ Iyq BÀ tIm-Uv kv--Im³ sN-¿p-I
   1   2   3   4   5   6   7