Page 4 - NIS Malayalam October16-31
P. 4

FUnädpsS taibn \n¶v

         km-Z-cw \-a-kv--Im-cw,
          \n-§Ä \yq C-´y³ k-am-Nm-dn-sâ G-ä-hpw ]p-Xn-b e-¡w Im-¯n-cn-¡p-I-bm-hpw. cm-{ão-b G-I-Xm
         Zn-h-kw Iq-Sn-bm-bn B-N-cn-¡p-¶ kÀ-ZmÀ h-Ã-`m-bv ]-t«-en-sâ P-·-Zn-\-am-b H-tÎm-_À 31\p cm-Pyw A-t±-
         l-s¯ B-Z-c-thm-sS HmÀ-an-¡p-¶p. kÀ-ZmÀ ]-t«Â cm-Py-s¯ cm-{ão-b-]-c-am-bn H-¶n-¸n-¨-t¸mÄ {]-[m-\-
         a-{´n \-tc-{µ tam-Zn cm-Py-s¯ b-YmÀ-° AÀ-°-¯n H-cp-an-¸n-¡p-I-bpw G-Iv `m-c-Xv t{i-jT `m-c-X v
                                                 v
         F-¶ e-£y-¯n-te-¡v \-bn-¡p-I-bpw sN-¿p-¶p. I-gn-ª B-dv hÀ-j-¯n-\n-S-bn cm-Py-¯p-ïm-b ]p-tcm-
         K-Xn ]-e-bn-S-§-fn-em-bn Zr-iy-am-Ip-I-bpw A-Xv hn-hn-[ A-´m-cm-{ã X-e-§-fn C-´y-bp-sS {]m-Xn-\n-[y-am-bn
         {]-I-S-am-Ip-I-bpw sN-bv-Xp.

            {Km-a-§Ä, ]m-h-s¸-«-hÀ ap-X-em-b-hÀ K-h¬-saân-sâ ap³-K-W-\ ]-«n-I-bn F-Ãm-bv-t¸m-gpw
         B-Zyw \n-e sIm-ï-t¸mÄ X-s¶ \-K-c-§-fn Po-hn-¡p-¶ ]m-h-s¸-«-hÀ-¡v A-Sn-Øm-\ Po-hn-X \n-e-hm-cw
         D-d-¸m-¡m-\pw K-h¬-saân-\v I-gn-ªn-«p-ï. v

            hn-am-\ bm-{X F-¶-Xv Im-em-Im-e-§-fm-bn km-[m-c-W-¡m-c-\v A-{]m-]y-am-b H-cp kz-]v-\-am-bm-W v
               v
         \n-e sIm-ï-X. K-h¬-saân-sâ D-Um³ 'l-hm-bv sN-cp-¸v' [-cn-¨v \-S-¡p-¶-h-sc 'l-hm-bv P-lm-kn'Â k-©-
                                v
         cn-¡m³ {]m-]v-X-am-¡p-¶ hn-¹-h-I-c-am-b ap-t¶-ä-am-W. Cu e-¡-¯n K-h¬-saân-sâ C-¯-c-¯n-ep-Å
         \n-c-h-[n {]-hÀ-¯-\-§-sf-¡p-dn-¨v hm-bn-¡mw.
            sF-Iy-cm-{ã k-`-bp-sS 75þmw hmÀ-jn-Im-tLm-j-¯n {]-kw-Kn-¡-th {]-[m-\ a-{´n \-tc-{µ
         tam-Zn bp-F-¶n-sâ A-[n-Im-c L-S-\-bn A-Sn-b-´-c-am-bn am-ä-§-fp-ïm-I-W-sa-¶pw C-´y t]m-sem-cp
         cm-Py-s¯ Xo-cp-am-\-sa-Sp-¡p-¶ k-an-Xn-bn \n-¶v F-{X Im-ew A-I-än \nÀ-¯p-sa-¶pw tNm-Zn-¨p. Cu
         e-¡-¯n bp-F-¶n A-t±-lw \-S-¯n-b {]-kw-K-s¯-¡p-dn-¨pw hn-i-Zo-I-cn-¡p-¶p-ï. v

          Cu am-kn-I G-sX-¦n-epw X-c-¯n K-h¬-saân-sâ ap-J-]-{X-a-Ã, a-dn-¨v i-cn-bm-bn hn-h-c-§Ä \Â-Im-
         \p-Å H-cp ¹m-äv-t^m-am-W. v

          {Km-a ]-©m-b-¯p-IÄ, Pn-Ãm ]-©m-b-¯p-IÄ, ]-©m-b-¯v k-an-Xn-IÄ, hm-b-\-im-e-IÄ, Fw FÂ
         F-amÀ, Fw-]n-amÀ, D-tZym-K-ØÀ, am-[y-a Øm-]-\-§Ä F-¶n-hn-S-§-fn Cu am-kn-I e-`n-¡pw.
          am-K-kn-sâ C-þ-_p-¡v C-t¸mÄ 5 tIm-Sn hm-b-\-¡mÀ-¡v e-`n-¡p-¶p.

         \n-§-fp-sS A-`n-{]m-b-§Ä-¡pw {]-Xn-I-c-W-§Ä-¡p-am-bn R-§Ä B-Imw-£-tbm-sS Im-¯n-cn-¡p-¶p.

         Z-b-hm-bn \n-§-fp-sS {]-Xn-I-c-W-§Ä C-\n-¸-d-bp-¶ hn-em-k-¯n A-dn-bn-¡p-I.Z-b-hm-bn \n-§-fp-sS
         {]-Xn-I-c-Ww A-dn-bn-¡p-I.:
         hn-em-kw   : _yq-tdm Hm-^v Hu-«v--do-¨v B³-Uv I-ayq-Wn-t¡-j³, sk-¡³-Uv ^v--tfmÀ,
                kq-Nv--\ `-h³, \yq-UÂ-ln, 110003
         C-sa-bn  : response-nis@pib.gov.in

          \n§fpsS A\p{KlminkpItfmsS


                                      (sI Fkv [mXv--hmenb)
      2 \yq C´ym kamNmÀ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9