Page 5 - NIS Malayalam October16-31
P. 5

BZcw
                                         kÀZmÀ ]t«ens\ HmÀan¡p¶p            \nch[n        ZuXy§fpsS
             t\Xmhv

       \m«pcmPy§sf C´ybpambn
       ebn¸n¨XneqsS kÀZmÀ ]t«Â P\m[n

       ]Xy¯nsâ al¯msbmcp ku[w
       sI«n¸Sp¯p

        019 H-tÎm-_À 31\v AÀ-[-cm-{Xn C-´y³ ]mÀ-   "kÀ-ZmÀ' F-¶ t]-cv \Â-In.
        e-saâv P-½p I-iv-ao-cn-\v {]-tXy-I A-[n-Im-cw   \yq-\-]-£-§Ä, B-Zn-hm-kn-IÄ, H-gn-hm-¡-s¸-«
      2\Â-Ip-¶ BÀ-«n-¡nÄ 370, 35 F F-¶n-h d-±m-      {]-tZ-i-§Ä, au-en-hm-I-h-Im-i-§Ä, {]-hn-iym
      ¡n-b-tXm-sS cm-Py-¯n-sâ B-Zy B-`y-´-c a-{´n     `-c-W-L-S-\-IÄ F-¶n-h-bp-am-bn _-Ô-s¸-« I-½n-än-
      kÀ-ZmÀ ]-t«-en-sâ kz-]v-\w bm-YmÀ-°y-am-Ip-I-bm-  I-fp-sS sN-bÀ-am³ F-¶ \n-e-bn kÀ-ZmÀ ]-t«Â
      bn-cp-¶p. ]-t«-en-sâ P-·-Zn-\-am-b H-tÎm-_À 31 C-Xn- \nÀ-Wm-b-I-am-b kw-`m-h-\-I-fm-Wv \Â-In-b-Xv. kÀ-
      \m-bn Xn-c-sª-Sp-¯-Xv bm-Zr-Ñn-I-am-bn kw-`-hn-¨  ¡mÀ Po-h-\-¡m-sc cm-{ão-b C-S-s]-S-en \n-¶v
      H-¶-Ã. cm-Pyw kÀ-ZmÀ ]-t«-en-sâ P-·-Zn-\w cm-{ão-b  ap-à-cm-¡p-I-bpw A-hÀ-¡v AÀ-l-am-b Aw-Ko-Im-cw
      G-I-Xm Zn-h-k-am-bn B-tLm-jn-¡p-¶p.         e-`n-¡p-I-bpw sN-¿p-¶ `-c-W-L-S-\-bn-se c-ïv h-Ip-
       H-scm-ä C-´y-bp-sS inÂ-]n-bm-b ]-t«-en-\v P-½p  ¸p-IÄ ]m-km-¡p-¶-Xn ]-t«Â \nÀ-Wm-b-I ]-¦m-
      I-iv-ao-cn-s\ {]-tXy-Im-[n-Im-c-§Ä d-±m-¡n a-äv   Wv h-ln-¨-Xv.

      kw-Øm-\-§-fp-sS \n-e-bn-em-¡p-I F-¶-Xn-t\-
      ¡mÄ an-I-s¨m-cp P-·-Zn-\ k-½m-\w \Â-Im-\p-       P\\w : HtÎm_À 31, 1875

      ïm-bn-cp-¶n-Ã. 2018 H-tÎm-_À 31\v {]-[m-\-a-{´n     acWw: Unkw_À 15, 1950
      \-tc-{µ tam-Zn ]-d-ªp-þ ''P-½p I-iv-ao-cp-am-bn
      _-Ô-s¸-« {]-iv-\-§Ä ]-cn-l-cn-¡m-\p-Å A-h-k-cw
      A-t±-l-¯n-\v  e-`n-¡p-I-bm-bn-cp-s¶-¦n  A-Xv   ]-t«-en-sâ t\-Xr-Kp-W-t¯-bpw cm-{ão-b \n-]p-W-
      ]-cn-l-cn-¡-s¸-Sm³ h-f-sc Ip-d-¨v \m-fp-I-tf F-Sp- X-tb-bpw ]p-I-gv-¯n Km-Ôn-Pn C-§-s\ ]-d-ªp-þ
      ¡p-am-bn-cp-¶p-Åp-sh-¶v kÀ-ZmÀ ]-t«Â H-cn-¡Â    ""H-cp t\-Xm-hn-sâ I-gn-hv X-sâ B-i-b-§Ä \-S-¸m-
      ]-d-ªp. C-Xm-bn-cp-¶p kÀ-ZmÀ km-ln-_n-sâ k-^-    ¡m-\m-bn k-lm-bn-I-sf sX-c-sª-Sp-¡p-¶-Xv A-Sn-
      e-am-Im-Xn-cp-¶ kz-]v-\w''.             Øm-\-s¸-Sp-¯n hn-e-bn-cp-¯m-\m-Ipw. B-Zy-am-bn
       \n-b-a-k-` sX-c-sª-Sp-¸p-I-fn {]-tXy-I k-½-   h-Ã-`m-bv ]-t«Â F-¶ ]-cp-¡³ {]-Ir-X-ap-Å a-\p-
      Xn-Zm-\m-h-Im-i-hpw A-[n-Im-c  ssI-am-ä-§-fn   jy-s\ B-Zy-am-bn I-ï-t¸mÄ A-t±-lw B-cm-
      hn-e-t]-i-epw C-Ãm-Xm-¡m-\p-Å A-t±-l-¯n-sâ     sW-¶pw F-\n-¡v B-h-iy-ap-Å Im-cyw sN-bv-Xp
      C-S-s]-SÂ H-cn-¡-epw A-h-K-Wn-¡m-\m-Ip-¶-X-Ã.    X-cm³ A-t±-l-¯n-\v I-gn-bp-tam F-¶pw Rm³

      tJ-Z,  _À-tZm-fn  F-¶n-hn-S-§-fn   A-t±-lw   B-Ý-cy-s¸-«n-cp-¶p F-¶ Im-cyw Xp-d-¶v k-½-Xn-
      \-S-¯n-b ]-S-sbm-cp-¡w, A-l-½-Zm-_m-Zv ap-\n-kn-¸m- ¡p-¶p. F-¶m A-t±-l-s¯ Iq-Sp-X A-dn-bpw
      en-än-bn-epw ]n-¶o-Sv tI-{µ-¯n-epw A-t±-l-¯n-sâ   tXm-dpw Rm³ A-t±-l-¯n-sâ k-lm-bw Iq-Sp-X-em-bn
      `-c-W an-I-hv, _n BÀ Aw-t_-Zv-I-sd `-c-W-L-S-\   tX-S-W-sa-¶v F-\n-¡v a-\-kn-em-bn. A-t±-l-¯n-sâ
      I-c-Sv I-½n-än sN-bÀ-am-\m-bn \n-b-an-¡p-¶-Xn    k-lm-b-an-Ãm-bn-cp-s¶-¦n tJ-Z k-Xym-{K-lw A-{X-
      A-t±-l-¯n-\p-Å ]-¦v Xp-S-§n-b-h F-Ãm-¡m-e-¯pw    tb-sd hn-P-b-am-Ip-am-bn-cp-¶n-sÃ-¶v F-\n-¡v D-d-¸n-¨v
      HmÀ-an-¡-¯-¡ kw-`m-h-\-I-fm-Wv. k-Xym-{K-l-¯n-   ]-d-bm-\m-Ipw''.
      \v ti-jw _À-tZm-fn-bn-se kv-{Xo-IÄ A-t±-l-¯n-\v

                                              \yq C´ym kamNmÀ  3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10