Page 8 - NIS Malayalam October16-31
P. 8

भारत की कहानी-
      AarXv kvIow
               `mhnbnte¡pÅ \Kc§Ä¡mbn

      AarXv: \Kc§Ä¡v "Poh³' \ÂIp¶p
       \KchmknIfpsS PohnX \nehmcw DbÀ¯p¶Xn\v e£yan«v \S¯p¶ ]²Xn
               cmPys¯m«msIbpÅ 500 \Kc§fn \S¸m¡p¶p


        -h¬-saân-s\ kw-_-Ôn-¨v Hm-tcm sh-Ãp-hn-fn-bpw  sc 67 e-£w FÂ C Un sse-äp-I-fm-Wv \-K-c-§-fnÂ
     KHm-tcm A-h-k-c-am-Wv. A-Xn-th-K-¯n-ep-Å \-K-c-   Øm-]n-¨n-cn-¡p-¶-Xv. C-Xv 147 tIm-Sn bq-Wn-äv ssh-Zyp-Xn
      hÂ-¡-c-Ww P-e-ZuÀ-`-eyw, A-gp-¡p-Nm ssI-Im-cyw   em-`n-¡p-¶-Xn-s\m-¸w 12 e-£w S¬ ImÀ-_¬ am-en-
                                 -
      sN-¿Â, A-gp-¡p-Nm  kw-hn-[m-\w, K-Xm-K-Xw, \-K-c- \yw Ip-d-bv-¡p-I-bpw sN-¿p-¶p.
      hp-am-bn _-Ô-s¸-« a-äv {]-iv-\-§Ä F-¶n-§-s\ \n-c-h-  A-ar-Xv ]-²-Xn-bp-sS \nÀ-Wm-b-I `m-K-am-b P-e-
      [n {]-Xn-k-Ôn-IÄ-¡v Im-c-W-am-bn. Hm-tcm {]-iv-\-¯n- Po-h³ an-j-\n DÄ-s¸-Sp-¯n 2 tIm-Sn-bn-e-[n-Iw Ip-
      \pw sh-tÆ-sd ZoÀ-L-Im-e ]-²-Xn-I-fp-Å {]-[m-\ a-{´n  Sn-sh-Å I-W-£-\p-IÄ \Â-In. {]-Xn-Zn-\w 1 e-£-
      -
      \-tc-{µ tam-Zn G-I-tZ-iw 60 i-X-am-\w \-K-c P-\-kw-Jy  ¯n-e-[n-Iw Sm-]v sh-Å I-W-£-\p-IÄ \Â-Ip-¶p.
      DÄ-s¸-Sp-¶, cm-Py-s¯ 500 \-K-c-§-fn 2015 Pq¬ 25\v  ip-²-P-ew ]m-h-s¸-«-h-cp-sS Po-hn-X \n-e-hm-cw sa-¨-s¸-
      A-S an-j³ t^mÀ dn-Pp-h-t\-j³ Bâv AÀ-_³       Sp-¯p-I am-{X-a-Ã, \n-c-h-[n am-c-I tcm-K-§-fn \n-¶v
      {Sm³-kv-^À-ta-j³ (A-ar-Xv) ]-²-Xn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv- A-h-sc kw-c-£n-¡p-I-bpw sN-¿p-¶p. \-K-c-§-sf hÀ-
      Xp.                         ¯-am-\ Im-e-¯n-\-¸p-dw `m-hn-bn-te-¡m-Wv k-Ö-am-
       A-©v hÀ-j-¯n-\v ti-jw ]-²-Xn C-t¸mÄ F-Ãm     t¡-ï-sX-¶v {]-[m-\-a-{´n ]-d-ªp. B-ß \nÀ-`À `m-c-
                                    -
      tIm-Wp-I-fn \n-¶pw A-`n-\-µ-\-§Ä G-äp-hm-§p-I-bm- Xn-sâ {]m-[m-\yw C-Xm-sW-¶pw A-t±-lw ]-d-ªp. Cu
      Wv. a-[y-{]-tZ-in-se sk-tlm-dn-se-tbm h-tUm-Z-c-bn-se- Im-gv-N-¸m-Sn-sâ A-Sn-Øm-\-¯n A-ar-Xv an-j-\v
      tbm P-e-]-²-Xn-bm-I-s« hn-P-b-hm-U-bn-se-tbm sIm-¨n- Io-gn \-K-c-§-fn-se A-Sn-Øm-\ hn-I-k-\ {]-hÀ-¯-\-
      bn-se-tbm F C Un sse-äp-I-fm-I-s« K-h¬-saân-sâ   §Ä-¡v Du-¶Â \Â-Ip-¶p.
      e-£yw bm-YmÀ-°y-am-bn-s¡m-ïn-cn-¡p-I-bm-Wv. C-Xp-h-

      6 \yq C´ym kamNmÀ
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13