Page 2 - NIS Tamil September 2020 16-30
P. 2

M¬ôñFŠðŸø î¼íƒèœ           Hóîñ˜ F¼ ï«ó‰Fó                भोर भयो, बिन शोर,
            «ñ£® 裪í£O‚                मन मोर, भयो विभोर,
          裆C 塬øŠ ðA˜‰¶                रग-रग ह रगा, नीला भूरा श्ाम सुहाना,
                                        ं
                                       ै
          ªè£‡´œ÷£˜. Üõó¶                 मनमोहक, मोर ननराला।
          Þ™ôˆF™ ñJ™èÀ‚°                  रग ह, पर राग नहीं,
                                   ं
                                     ै
           Üõ˜ àíõOŠð¬î‚                 विराग का विश्ास यही,
          裇H‚°‹ 裆Cò£°‹                 न चाह, न िाह, न आह,
           ܶ. ܉î 裪í£O‚                गँजे घर-घर आज भी गान,
                                   ू
            裆C»ì¡, U‰F                नजये तो मुरली क साथ
                                           े
           ªñ£NJ™  â¿Fò                जाये तो मुरलीधर क ताज।
                                             े
          èM¬î 塬ø»‹ Üõ˜                 जीिात्ा ही शशिात्ा,

          ðA˜‰¶ ªè£‡´œ÷£˜.                अंतम्मन की अनंत धारा

                                  मन मंदिर में उनजयारा सारा,
         HóîñK¡ FùêK 裬ôŠ ðEè¬÷‚             बिन िाि-वििाि, सिाि
                                            ं
         è£í Þ‰î‚ °Pf†¬ì v«è¡ ªêŒò¾‹
                                            े
                                  बिन सुर-स्वर, सिश
                                            ं
           https://www.youtube.com/
            watch?v=axbpbQTIiZo             मोर चहकता मौन महकता।
   1   2   3   4   5   6   7