Page 1 - NIS - Kannada 01-15 May 2022
P. 1

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ
                    ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ
      ಸಂಪುಟ 2, ಸಂಚಿಕೆ 21                                    ಮೇ 1-15, 2022
                                                 ಉಚಿತ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ

           ಸಮಾಚಾರ
           ಸಮಾಚಾರ
       ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ
       ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ

                                      ್
       ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ
       ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತ್ತದೆ
                                        ತ್ತದೆ

       ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲ್ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ,

       ಸ್ಮಾಜಿಕ ನಾಯಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಸಯಾದ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು
       ನವಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಮಾಗ್ಗದರ್ಗಕವಾಗಿವೆ
                                       ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ  ಮೇ 1-15, 2022 1
   1   2   3   4   5   6