Page 4 - NIS Malayalam June1-15
P. 4

ap-J-{]-kw-Kw

          km-Z-cw \-a-kv-Im-cw,

           sIm-hn-Uv 19 sâ c-ïmw X-cw-K-s¯ cm-Pyw H-ä-s¡-«m-bn t\-cn-Sp-I-bm-Wv.sIm-hn-Uv Nn-«-IÄ
          {i-²-tbm-sS ]m-en-¡-s¸-tS-ï-Xp-ïv.Cu B-tKm-f-Zp-c-´-¯n-s\-Xn-cm-b bp-²-¯n {]-Ir-Xn-
          bpw \-s½ ]mTw ]Tn-¸n-¡p-¶p.{]-Ir-Xn-bpw ]-cn-Øn-Xn-bpw F-t¸m-gpw `m-c-Xo-b Po-hn-X-¯n-sâ
          kp-{]-[m-\ `m-K-§-fm-Wv.k-ky-§-tfm-Spw ar-K-§-tfm-Spw \-ap-¡p-Å B-cm-[-\,Im-e-§Ä am-dp-
          t¼m-gp-Å B-tLm-jw,Np-äp-]m-Sp-I-fp-am-bn sF-Iy-s¸-«p-Å \-½p-sS ]-c-¼-cm-K-X Po-hn-X-co-Xn
          F-¶n-h-sb-Ãmw hy-à-am-¡p-¶-Xv, \mw F-{X-t¯m-fw {]-Ir-Xn-sb D-Ä-s¡m-ïm-Wv Po-hn-¡p-¶-Xv
          F-¶m-Wv.{]-tXy-I hy-àn-Xz-§-fm-b-Ã, a-dn-¨v ap-gp-h³ {]-]-©-¯n-sâ-bpw `m-K-am-bm-Wv \-½p-sS
          X-Xz-Nn-´-bpw kw-kv-Im-c-hpw \-s½ ]-cn-K-Wn-¨n-«p-Å-Xv.
           I-gn-ª H-cp-hÀ-j-am-bn sIm-hn-Uv Im-c-W-ap-Å _p-²n-ap-«v P-\-§Ä A-\p-`-hn-¡p-¶p.I-gn-ª-
          hÀ-jw Cu a-lm-hym-[n-bp-sS Xp-S-¡ k-a-b-¯v ]--e-co-Xn-bn  {]-Ir-Xn \-s½ A-Ûp-X-s¸-Sp-
          ¯n-bn-«p-ïv.Cu k-a-b-¯m-Wv {]-Ir-Xn-bp-sS k-¼-¶-am-b \m-\m-Xz-s¯ \mw A-Sp-¯v \n-¶v
          \n-co-£n-¨-Xv.a-en-\o-I-c-Ww Ip-¯-s\-Ip-d-bp-I-bpw Np-äp-ap-Å {]-Ir-Xn `w-Kn-IÄ P-\-§Ä-¡v Zr-
          iy-am-hp-I-bpw sN-bv-Xp. sX-fn-ª \o-em-Im-iw,a-t\m-l-c-am-b ]À-Æ-X-§Ä,sX-fn-ª \-Zn-IÄ
          F-¶n-h-sb-Ãmw bm-YmÀ-°y-am-bn.{]-Ir-Xn-sb kw-c-£n-t¡-ï-sX-§-s\-sb-¶v Cu a-lm-hym-[n
          \-s½ ]Tn-¸n-¨p.
           {]-Ir-Xn-bp-sS \-ho-\-am-b Cu Nn-{X-§Ä \-½p-sS a-\-Êp-I-fn H-cp Zr-V-\n-Ý-bw kr-ãn-¡p-
          ¶p.]-c-Øn-Xn-bv-¡m-bn F-´v sN-¿m³ I-gn-bp-sa-¶v \mw Nn-´n-t¡-ï k-a-b-an-Xm-Wv.{]-Ir-Xn-bp-
          am-bn ku-lmÀ-±-]-c-am-b _-Ô-ap-ïm-¡p-sa-s¶m-cp \nÀ-®-bw \mw F-Sp-¡-Ww.F-Ãm-hÀ-j-hpw
          Pq¬ 5 tem-I-]-cn-Øn-Xn Zn-\-am-bn B-tLm-jn-¡p-¶p.B-hm-k-hy-h-Ø-bp-sS ]p-\-Øm-]n-¡Â
          F-¶-Xm-Wv Cu hÀ-j-s¯ hn-j-bw.\m-iw kw-`-hn-¨ \-½p-sS B-hm-k hy-h-Ø-sb Xn-cn-¨p-sIm-
          ïp-h-cm-\p-Å Iq-«m-b ]-cn-{i-a-am-Wn-Xv.
           I-gn-ª Ip-d-¨v hÀ-j-§-fm-bn hn-I-k-\-¯n-\pw ]-cn-Øn-Xn kw-c-£-W-¯n-\p-an-S-bn H-cp
          k-´p-en-Xm-h-Ø kÀ-¡mÀ \n-e-\nÀ-¯p-¶p-ïv.DuÀ-Ö-¯n-\m-bn a-äp t{km-X-Êp-I-fp-sS I-sï-
          ¯Â,h-\-¯n-sâ-bpw ar-K-§-f-p-sS-bpw kw-c-£-Ww F-¶n-h-sb-Ãmw \-b-§-fp-sS `m-K-am-bn.
          ImÀ-_¬ hn-kÀ-Ö-\w Ip-d-bv-¡m-\p-Å `m-c-X-¯n-sâ {i-a-§-sf tem-Iw A-`n-\-µn-¨p. C-XnÂ
          `m-c-X-am-Wv C-t¸mÄ G-ä-hpw ap-¶nÂ.Zp-c-´-¯n-sâ Cu Im-e-¯v {]-Ir-Xn-bp-sS-bpw ]-cn-Øn-Xn-
          bp-sS-bpw {]m-[m-\y-hpw H-¸w cm-Py-¯n-sâ ]-cn-{i-a-§-fp-am-Wv Cu e-¡-¯n-se I-hÀ-tÌm-dn.
           A-tX-k-a-bw Zp-c-´-§Ä t\-cn-Sm-\p-Å H-cp-¡-§Ä,Fw-F-kv-Fw-C IÄ-¡p-Å t{]m-Õm-l-
          \w,_m-e-th-e A-h-km-\n-¸n-¡m-\p-Å cm-Py-¯n-sâ {i-a-§Ä,B-[p-\n-I A-k-an-\v A-Sn-¯-d-bn-«
          hy-àn-Xzw tKm-]n-\m-Yv _À-sZm-tem-bv F-¶o dn-t¸mÀ-«p-I-fpw Cu e-¡-¯n-sâ `m-K-am-Wv
           B-tcm-Ky-ap-Å-h-cm-bpw kp-c-£n-X-cm-bpw C-cn-¡p-I. R-§-sf {]-Xn-I-c-W-§Ä A-dn-bn-¡p-¶-
          Xv Xp-S-cp-I.

          hn-em-kw  : _yq-tdm Hm-^v Hu-«v--do-¨v B³-Uv I-ayq-Wn-t¡-j³, c-ïmw \n-e,
                kq-N\ `-h³, \yq-UÂ-ln, 110003
          C-sa-bn  : response-nis@pib.gov.in


                                       (P-bv-Zo-]v `-Sv-\m-KÀ)       2 \yq C-´y k-am-NmÀ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9