Page 7 - NIS Malayalam June1-15
P. 7

h-\n-X an-en-«-dn t]m-eo-kn-sâ B-Zy _m-¨n-s\
                                  5 Pn ]-co-£-W-¯n {Km-a-§-fpw
       Ictk\bn DÄ-s¸-Sp-¯n
                                  AÀ-²-\-K-c-§-fpw \-K-c-§-fpw
      83                             Pn km-t¦-Xn-I-hn-Zy-bp-sS ]-co-£-
         h-\n-X ssk-\n-I-c-S-§p-¶ B-Zy _m-¨n-s\
      eo-kv skâÀ B³-Uv kv-Ip-fn h-¨m-Wv ssk-\y- 5
         _w-K-fp-cp-hn-se tIm-]v-kv Hm-^v an-en-«-dn t]-m-
                                    W-¯n-\m-bn sS-en-tImw tk-h-\-
      ¯n DÄ-s¸-Sp-¯n-b-Xv.61 B-gvv-¨ \o-ï ]-c-io-e-\w    Zm-Xm-¡Ä-¡vv sS-en-I-½yq-Wn-t¡-j³
      hn-P-b-I-c-am-bn ]qÀ-¯n-bm-¡n-b ti-j-am-Wv DÄ-s¸-    Un-¸mÀ-«v-saâv A-\p-a-Xn \Â-In.\-K-c-
      Sp-¯Â.F-Ãm-X-c-¯n-ep-Å t]m-eo-kv tPm-en-I-fpw     §Ä-¡v ]p-d-sa {Km-a-§-fn-epw AÀ-²-
      an-en-«-dn t]m-eo-kv tPm-en-bp-sS `m-K-am-Wv.C-Xp-Iq-
      Sm-sX ssk-\n-I-cp-sS \n-b-a-ew-L-\-§Ä X-S-b-epw     \--K-c-§-fn-epw ]-co-£-Ww \-S-¯m³
      an-en-«-dn t]m-eo-kn-sâ tPm-en-bm-Wv.bp-² k-a-b-¯v   tk-h-\-Zm-Xm-¡Ä-¡v \nÀ-t±-iw \Â-In-
      kw-hn-[m-\-hp-am-bn _-Ô-s¸-« ap-gp-h³ Im-cy-§-fpw    bn-«p-ïv.5 Pn tk-h-\w \-K-c-§-fnÂ
      sN-¿p-¶-Xv an-en-«-dn t]m-eo-km-Wv.h-\n-X-I-sf ssk-   am-{X-am-hp-¶-Xv H-gn-hm-¡m³ e-£y-
      \n-I-cm-bpw tIm¬-kv-ä-_nÄ-am-cm-bpw F-Sp-¡m-sa-¶    an-«m-Wn-Xv.4 Pn tb-¡m-fpw 10 a-S-§v
      Xo-cp-am-\w h-¶-Xv 2017 em-Wv.Xp-SÀ-¶v 2019 Un-kw-   Uu¬-tem-Unw-Kv th-K-X-bm-Wv 5 Pn
      _-dn 101 h-\n-X-I-sf F-Sp-¯p.2030 Hm-sS 1700      bn {]-Xo-£n-¡p-¶-Xv.4 Pn-bn-se kv-
      h-\n-X ssk-\n-I-sc-¡q-Sn an-en-«-dn t]m-eo-kn DÄ-
      s¸-Sp-¯m-\m-Wv ssk-\yw e-£y-an-«n-cn-¡p-¶-Xv.A-     s]-{Îw ti-jn-tb-¡mÄ aq-¶v a-S-§v Iq-
      Xp-h-gn ]-Xn-sb h-\n-X-I-sf ssk-\y-¯n-sâ kp-{]-     Sp-XÂ kv-s]-{Îw ti-jn 5 Pn-bn-ep-ïm-
      [m-\ `m-K-am-¡pw.                    Ipw.


       H kn sF ImÀ-Uv ]p-Xp-¡p-¶-Xn-\p-Å \-S-]-Sn-IÄ e-fn-X-am-¡n kÀ-¡mÀ
          .72 e-£w H kn sF ImÀ-Up-I-          ]-p-Xp-¡p-¶-Xn-s\m-¸w H kn sF ImÀ-
      37fm-Wv `m-c-X kÀ-¡mÀ C-Xp-h-sc           Upw ]-p-Xp-¡-Ww.20 h-b-Ên-epw 50 h-b-
      \Â-In-bn-«p-Å-Xv.\n-e-hn-se \n-b-a-{]-Im-      Êvv ]-qÀ-¯n-bm-Ip-t¼m-gpw A-t]-£-I-sâ
      cw hn-tZ-in-bm-b C-´y³ hw-i-PÀ,C-´y³         ap-J-s¯ ssP-hn-I am-ä-§Ä-¡-\p-k-cn-¨v
      ]-u-c-Xz-ap-Å hy-àn-bp-sS hn-tZ-in-bm-b      ImÀ-Uv ]p-Xp-¡-Ww.C-Xn-em-Wv kÀv-¡mÀ
      ]-¦m-fn, H kn sF ImÀ-Up-Å                    am-äw   h-cp-¯n-bn-cn-¡p-¶-Xv.
      hy-àn-bp-sS      hn-tZ-in-bm-b               ]p-Xn-b N-«-{]-Im-cw 20 h-b-Ên-
      ]-¦m-fn F-¶n-hÀ-s¡-Ãmw H kn                   \p ap³-]v H kn sF ImÀ-Uv
      sF ImÀ-Up-Å-h-cm-bn c-Pn-ÌÀ                   e-`n-¨ hy-àn 20 h-b-Ên-\v ti-
      sN-¿mw.`m-c-X-¯n {]-th-in-                   jw ]p-Xn-b ]m-kvv-t]mÀ-«v F-Sp-
      ¡p-¶-Xn-\pw Xm-a-kn-¡p-¶-Xn-                   ¡p-t¼mÄ am-{Xw H kn sF
      \-pw Po-hn-X-Im-ew ap-gp-h-\p-Å                 ImÀ-Uv ]p-Xp-¡n-bm-Â a-Xn.20
      hn-k-bpw a-äv hn-tZ-in-IÄ-¡n-Ãm-¯ \n-c-       h-b-Ên-\v ti-jw H kn sF ImÀ-Uv e-`n-
      h-[n B-\p-Iq-ey-§-fpw H kn sF ImÀ-          ¡p-¶-hÀ A-Xv ]p-Xp-t¡-ï B-h-iy-
      Uv \Â-Ip-¶p.\n-e-hn ]m-kv-t]mÀ-«v          an-Ã.    n


                                            \yq C-´y k-am-NmÀ   5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12