Page 6 - NIS Malayalam June1-15
P. 6

hmÀ-¯-IÄ Np-cp-¡-¯nÂ

         ]-b-À-hÀ-K-§-fp-sS DÂ-¸m-Z-\-¯nÂ


                  65 i-X-am-\w hÀ-²-\            -b-À-hÀ-K-§-fp-sS   D-Â-¸m-Z-\-¯n    §-fn 119 F-^v ]n H IÄ cq-]-o-I-cn-¨p.
         ]2020þ21  65 i-X-am-\w hÀ-²-\-hm-       tZ-io-b `-£y-kp-c-£ an-j-\v Io-gn  644
         Wv cm-Py-¯p-ïm-b-Xv. Ir-jn-¡pw IÀ-j-      Pn-Ã-IÄ ]-bÀ-hÀ-K ]-²-Xn-bn DÄ-s¸-
         IÀ-¡pw kÀ-¡mÀ \Â-In-b {]m-[m-\y-am-Wv     Sp-¯n.]-bÀ-hÀ-K-§-fp-sS DÂ-¸m-Z-\-¯nÂ
         Cu h-fÀ-¨-bp-sS Im-c-Ww. 24.42 sa-{Sn-Iv  kz-bw-]-cym-]v-X-X ssI-h-cn-¡m³ e-£y-an-
         S-®m-Wv   DÂ-¸m-Z-\w.Kp-W-\n-e-hm-c-ap-Å   «vv Jm-cn-^v 2021 F-s¶m-cp ]-²-Xn-¡v kÀ-
         hn-¯p-IÄ IÀ-j-IÀ-¡v e-`y-am-¡n-b-Xm-      ¡mÀ cq-]w \Â-In-bn-«p-ïv.C-Xp-h-gn cm-Py-
         Wv DÂ-¸m-Z-\ hÀ-²-\-hn-sâ {]-[m-\ Im-c-    ¯m-I-am-\-ap-Å 4.05 sl-Î-dn-te-¡v 82.01
         Ww.2016þ17  150 [m-\y-hn-¯v l-ºp-IÄ      tIm-Sn cq-] sN-e-hn 20 e-£-¯n-e-[n-Iw
         24 kw-Øm-\-§-fn cq-]o-I-cn-¡p-I-bp-ïm-    hn-¯p-I-fp-sS an-\n-In-äp-IÄ hn-X-c-Ww sN-
         bn. Cu hn-¯v l-ºp-I-sf Ir-jn hn-Kym³      ¿pw. AÀ-lÀ, aqw-Kv, D-d-Zv F-¶n-h-bp-sS DÂ-
         tI-{µ-§-fp-am-bpw kw-Øm-\ ImÀ-jn-I       ¸m-Z-\w hÀ-²n-¸n-¨v C-d-¡p-a-Xn Ip-d-¨v DÂ-
         kÀ-Æ-I-em-im-e-I-fp-am-bpw sF-kn-F-BÀ     ¸m-Z-\-¯n kz-bw-]-cym-]v-X-X t\-Sm-\m-Wv
         Øm-]-\-§-fp-am-bpw _-Ôn-¸n-¨p. C-Xp-Iq-   e-£yw.
         Sm-sX ]-bÀ-hÀ-K-§Ä-¡m-bn 11 kw-Øm-\-
      sIm-hn-Uv 19 s\-Xn-cm-b t]m-cm-«w. ]-©m-b-¯p-I-Ä-  Zn-hymw-KÀ-¡v Pq¬ ap-XÂ Hm¬-sse³
      ¡v tI-{µ-kÀ-¡mÀ h-I 8924 tIm-Sn k-lm-bw       kÀ-«n-^n-t¡-j³ \nÀ-º-Ô-am-¡n kÀ-¡mÀ
          -t±-i-`-c-W Øm-]-\-§Ä-¡v k-lm-          -ï-c-tIm-Sn h-cp-¶ Zn-hymw-K-cp-sS Po-hn-Xw
      Xbw \Â-Im-\m-bn 25 kw-Øm-\-§Ä- cB-bm-k-c-ln-X-am-¡m³                  e-£y-an-«m-Wv
      ¡m-Wv 8923.8 tIm-Sn cq-] tI-{µ-kÀ-¡mÀ kÀ-¡mÀ \-S-]-Sn.Pq¬ 1 ap-XÂ bp-Un-sF-Un
      \Â-In-b-Xv.a-äv Im-cy-§Ä-s¡m-¸w sIm-hn-       t]mÀ-«Â h-gn Hm¬-sse³ B-bn Zn-hymw-K
      Uv {]-Xn-tcm-[-¯n-\pw  tcm-K-\n-b-{´-W kÀ-«n-^n-¡-äp-IÄ hm-§-Ww.Zn-hymw-K-À-¡m-
      \-S-]-Sn-IÄ-¡p-am-bn X-t±-i-`-c-W Øm-]-       bn kp-K-ay `m-c-Xv A-`n-bm³ F-s¶m-cp ]-²-
      \-§Ä-¡v Cu ]-Ww hn-\n-tbm-Kn-¡mw.          Xn tI-{µ-kÀ-¡m-dn-sâ-Xm-bn \n-e-hn-ep-ïv.
      hn-tÃ-Pv,t»m-¡v,Pn-Ãm      X-e-§-fn-ep-Å    Zn-hymw-KÀ-¡m-bp-Å tPm-en kw-h-c-W-hpw
      X-t±-i-Øm-]-\-§Ä-¡v Xp-I e-`n-¡pw.]-         D-¶-X hn-Zym-`ym-k-hpw hÀ-²n-¸n-¨n-«p-ïv.k-
      Xn-\-©m-a-Xv [-\-Im-cy I-½o-j³ ip-]mÀ-        aq-l-¯n-sâ Nn-´m-K-Xn am-äm-\m-bn Zn-hymw-Kv
      i-{]-Im-cw Pq-Wn-em-Wv Cu k-lm-bw kw-        F-¶ hm-¡v ]-d-ª-Xv {]-[m-\-a-{´n \-tc-{µ
      Øm-\-§Ä-¡v       \Â-tI-ï-Xv.sIm-hn-Uv     tam-Zn-bm-Wv. bp-Un-sF-Un t]-mÀ-«- (www.
      km-l-N-cyw I-W-¡n-se-Sp-¯v t\-c-s¯ swavlambancard.gov.in)D-]-tbm-K-¯n-\m-
      \Â-Ip-I-bm-Wv. km-l-N-cy-§Ä I-W-¡n-         bp-Å ]-cn-io-e-\w F-Ãm kw-Øm-\-§-fn-se-
      se-Sp-¯v a-äv \n-_-Ô-\-I-fn-epw kÀ-¡mÀ bpw tI-{µ-`-c-W {]-tZ-i-§-fn-se-bpw _-Ô-
      C-f-hv h-cp-¯n-bn-«p-ïv.               s¸-« Øm-]-\-§Ä -\Â-In-bn-«p-ïv.


       4 \yq C-´y k-am-NmÀ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11