Page 15 - NIS Telugu March1-15
P. 15

OÍhµå ±µOµA DAlÐyµ¶ma¶¢ÁvÀ. DAlÐyµ¶m vÉOµÀAf¸ Oµo¶ªA ¤±µÀ
                                          Dhµîn±µí±³
      shµOµvɱµÀ OµÃf¸. ¢¸±µÀ siOÉAlµÀOµÀ F ¶¢Ã±¸Øv¶mÀ IAVµÀOµÀAdÃ
      GAd¹±µÀ. lɶ¥A ¶pñSµi «¸lû¼¶ªÀå¶mé¶pÁýêfµÀ, ¶¢À¶mA £lɧ ¶pñhµï°µ
                                  ¶pñ¶pAV¸nOº «¸±ÀµÀAS¸ nvÀ«Òå¶mé sû¹±µh³
      ÈpdÀàsfµÀvÀ(I´pûf½Kv) SµÀ±¼AW ¶¢Ãd¹ôfµÀOµÀAdà GAd¹A. O¸o
      F O¸vAvÑ OÍhµå I´pûf½KvÀ ¶¢ÀÀAlµÀOµÀ ¶¢V¸Û±ÀÀ. CÊ¢ Foreign  OУf³ hµ±¸öhµ ¶pñ¶pAVµ¶¢ÀAh¸ V¸v¹ tû¶méAS¸ ¶¢Ã±¼Alµn

      Destructive Ideology CAdÉ £lɧ £lûµöA¶ªOµ sû¹¶¢Y¹vA
                                 ¶pñlû¸¶m ¶¢ÀAiñ VÇq¸ê±µÀ. Ev¹Adº ¶ª¶¢À±ÀµÃvÑô ¶pñ¶pAVµ
      G¶m颸±µÀ. ¤±¼ ¶mÀAW lÉ¥¹né ¶¢À¶mA hµ¶pên¶ª±¼S¸ ±µ°ºAV¸wù GAl¼.
                                 ¶p±¼g¸¶¢Ãv ¶mÀAW hµ»pêAVµÀOµÀAdà ¶¢À±¼Ahµ Gh¸êlµOµhµ¶mÀ
                                 «¸lû¼AV¸wù GAlµm¸é±µÀ. CAlµÀOÉ ¶¢À¶mlɶ¥A Dhµîn±µí±³
               OУf³–19               sû¹±µh³ l¼¶¥S¸ ¶pnVɶªÀåAlµn VÇq¸ê±µÀ. sû¹±µh³ ¶¢À±¼Ahµ
                                 svAS¸ ¶¢Ã±¼, ¶pñ¶pAVµ ¶¢ÀAWOÉ Dhµîn±µí±³ sû¹±µh³ «¸±ÀµÀA
         ËlǶ¢h¸öné ¶pñlµ±¼÷AW¶m Oµ±Ðm¸ ±ÀÇÃlûµÀvÀ    VɱÀµÀ¶mÀAlµn È¢vôfºAV¸±µÀ. ``¶pñ¶ªÀåhµA ¶¢À¶mA r¸±µî¾ªvÑ
      Oµ±Ðm¸¶mÀ ¶ª¶¢À±µæ¶¢AhµAS¸ IlµÀ±ÍÖ¶mé ¶pûñAd³ËvÇ´m ¶¢±µÖ±µô¶mÀ  «¸ö¶¢vAs¶m «¸lû¼AV¸A. ¶pñ¶pAV¸né O¸q¸fÉ £¶¨±ÀµÃné
      ¶pñlû¸¶m ¶¢ÀAiñ OÍn±ÀµÃf¸±µÀ. ``¶¢À¶m f¸Oµà±µÀô, ¶m±µÀùvÀ,  j¶ªÀOµÀAdÉ.. ¶¢À¶mA «¸ö¶¢vAs¶m sû¹±µh¸né ¶¢À±¼Ahµ

      OУf³ ±ÀÇÃlûµÀvÀ, q¸±¼¶¥Àlµèþï O¸±¼îOµÀvÀ, CAsÀvÇ´mù ¶mfº»p¶m  ¶¢ÀÀAlµÀOµÀ ¶mfº»pAV¸wù GAl¼.''Cn ¶pñlû¸¶m ¶¢ÀAiñ hÇwq¸±µÀ.
      ¢¸±µÀ, Ehµ±µÀvÀ F ¶pñ¶pAVµ ¶¢À¶¬¶¢Ãî±¼Oº ¶¢ïi±ÉOµAS¸ sû¹±µh³  ÊmfµÀ ¢ÐOµv³–¶pû±³–vÑOµv³ CÊm nm¸lµA lɶ¥AvÑ G¶mé ¶pñi LOµÖ
      ¶ª¶¢À±µæ¶¢AhµAS¸ qÒ±¸fµdAvÑ ËlǶ¢h¸öné ¶pñlµ±¼÷AV¸±µÀ'  q¸ñAhµAvÑ ¶pñilûµön«ÒåAlµm¸é±µÀ. «¸ö¶¢vAs¶m sû¹±µh¸nOº
      Cn Cm¸é±µÀ. ¶¢À¶¬¶¢Ãî±¼ G¶mé ¶ª¶¢À±ÀµÀAvÑ ¶pñsûµÀhµöA F  ¢ÐOµv³–¶pû±³–vÑOµv³ ChµïAhµ O½vOµAS¸ nvÀ«ÒåAl¼.
      ËÈ¢±µ´ª ¶pñsû¹£hµËÈ¢À¶m ¢¸±¼Oº Êm±µÀS¸ ±µÃ.2 v°µv OÐdô ¶¢±µOµÀ
      hµ¶¢À P¹h¸vÑôOº Y¶¢À VÉ»ª¶mdÀà È¢vôfºAV¸±µÀ. Y´m–lûµ´m–
      Dlû¸±³–È¢ÀÀËsÇv³(YÉJIA) C¶mÀ¶ªAlû¸¶mAhÐ ¶pñYv a£h¸v¶mÀ
                                          ¶ªA¶ªÖ±µgvÀ
      È¢À±µÀSµÀ¶p±¼Û¶mdÀà VÇq¸ê±µÀ. El¼ Êplµ ¶pñYvOµÀ, È¢¶mÀOµsfº¶m
      ¶¢±¸ØvOµÀ s¹S¸ «¸±ÀµÀ¶pfºAlµm¸é±µÀ. O¸o LO¸mÍOµ ¶ª¶¢À±ÀµÀAvÑ  lɶ¥A ¶pÁ±ÐSµi «¸lû¼AVÉ Oµñ¶¢ÀAvÑ G¶mé DdAO¸v¶mÀ
      Dlû¸±³¶mÀ D»pÊ¢±ÀµÃvn ¶pñYvÀ s¹S¸ n±µ¶ª¶mvÀ VÉ¥¹±µn hÍvS¼AV¸w
      SµÀ±µÀå VÉ¥¹±µÀ. ClÉ Dlû¸±³ Oµ±Ðm¸ ¶ª¶¢À±ÀµÀAvÑ V¸v¹  l 2014 ¶¢±µOµÀ GlÐïSµÀv sûµ£¶¨ï nlû¼(F¾pI´pûM) »pAVûµ¶mÀ
      G¶p±ÀÇÃSµOµ±µAS¸ ¶¢Ã±¼Alµn È¢vôfºAV¸±µÀ.         OºAlµ ±µÃ.7¶mÀ, ±µÃ.25¶mÀ CAl¼AWAl¼. l¿né Ê¢À¶¢ÀÀ ¶¢Ã±¼Û,
                                   ¶pñ¶ªÀåhµA ±µÃ.1,000 »pAVûµ¶mÀ CAl¼¶ªÀåm¸éA.
              D±¼æOµ ¶¢ï¶¢¶ªæ SµÀ±¼AW        l CAhµOµÀ¶¢ÀÀAlµÀ ±¼Oµ¶¢ÀAfɶ¨¶mÀô vÉOµqÒhÉ C¶ªvÀ ¶pñsûµÀhµö
                                   GlÐïS¸vÉ ±¸¶¢Á Cn ¶pñYvÀ C¶mÀOµÀÊm ¢¸±µÀ. O¸o Ê¢À¶¢ÀÀ
           ±ÇAfµAOÇv ¶¢Ål¼è «¸lû¼AVµfµAËÈp D¶¥       l¿nOº ¶ªö»ªå ¶pwO¸A.
       Oµ±Ðm¸ ¶¢À¶¬¶¢Ãî±¼ ¶ª¶¢À±ÀµÀAvÑ OµÃf¸ ¶ªA¶ªÖ±µgvÀ VɶpdàfµA  l hµ£Àyµm¸fµÀvÑ Vµ±¼Ûv³ »ªS¸±³ C»ªÈªàAd³ (¾ª¾ªJ) CÊm qÒ´ªà

       ¶¢vô, D±¼æOµ ¶¢ï¶¢¶ªæ ¶ª±¼OÍhµå H¶pAlµÀOµÀn ±ÇAfµAOÇv ¶¢Ål¼èn  GAfÉl¼. 1940vÑ Vµ±¼Ûv³ ¶pñlû¸¶m ¶¢ÀAiñ C±ÀÀ¶m¶pÁýêfµÀ,
       «¸lû¼AVÉ s¹dvÑ ¶mfµÀ«ÒåAl¼. Êplµ, ¶¢Àlûµï hµ±µSµi ¶pñYvOµÀ  dºñW ¶mÀAW qÏS¸OµÀ VµÀdàvÀ hÇ»pêAVµÀOµÀÊm¢¸±µÀ. Vµ±¼Ûv³OµÀ
       ¶ª±¼OÍhµå C¶¢O¸¥¹v¶mÀ CAl¼AVÉAlµÀOµÀ, ¶¢ÀÔwOµ ¶¢¶ªhµÀv¶mÀ  ¶ª±¼Ë±ÀÇÀ¶m ¶ª¶¢À±ÀµÀAvÑ F qÏS¸OµÀ VµÀdàv¶mÀ CAl¼AVµfµÊ¢À
       svÑÊphµA VÉʪAlµÀOµÀ ¶pñsûµÀhµöA ¶pnVɶªÀåAlµn ¶pñlû¸¶m ¶¢ÀAiñ  ¾ª¾ªJ ¶pn. lɶ¥A «¸öhµAhµïòA ¶ªAq¸l¼AW¶m hµ±¸öhµ OµÃf¸,
                                   F ¾ª¾ªJ ¶plµ£ OͶm«¸S¼Al¼. Ev¹Adº£ ImÐé C¶m¶¢¶ª±µËÈ¢À¶m£
       hÇwq¸±µÀ. ¶ª¶¢ÀhµÀvïAS¸ lɶ¥A Ctû¶¢Ål¼è «¸lû¼AVµfµAËÈp ¶pñsûµÀhµöA
                                   lɶ¥AvÑ OͶm«¸SÉ£. C¶ªvÀ ¤dºhÐ ¶pÊmAdn? ¶pñlû¸¶m
       lµÅ»¨à«¸±¼AWAlµn Êp±ÍÖm¸é±µÀ. l¿n ¶pûwhµÊ¢À d¹ñOµà±µÀô, O¸±µÀô
                                   ¶¢ÀAiñ ¶m±ÉAlµñ È¢Ãf½ ¶pñ¦éAV¸±µÀ. Ev¹Adº ¢¸dºn h¸¶¢ÀÀ
       ±¼O¸±µÀâ «¸æ±ÀÀvÑ C¶¢ÀÀîfµ¶¢fµ¶¢Àn Cm¸é±µÀ. aI¾ªà ¶¢¶ªÃyµÀõ
                                   hÍvS¼AW¶mdÀà Êp±ÍÖm¸é±µÀ. l¿AhÐ ¶pñYvÀ IAhÐ vtç
       OµÃf¸ Chµïlû¼Oµ «¸æ±ÀÀvÑ G¶médÀà È¢vôfºAV¸±µÀ. F Sµg¸AO¸vné
                                   VÇAlµÀhµÀ¶médÀà VÇq¸ê±µÀ.
       ¶¢À¡ô D±¼æOµ ¶¢ï¶¢¶ªæ OÐvÀOµÀAdÀAlµÊm l¸nOº ¶ªAOÉh¸vÀS¸
       nvÀ¶ªÀå¶médÀà VÇq¸ê±µÀ.

                                            న్యూ ఇండియా స మాచార్  13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20