Page 14 - NIS Telugu March1-15
P. 14

Nation
      Y¹j±ÀµÀA
          PM in Parliament
          q¸±µôÈ¢ÀAd³vÑ ¶pñlû¸¶m ¶¢ÀAiñ
       Vµd¹àvÀ ¶ª¶¢ÃY C¶¢¶ª±¸v¶mÀ j±ÉÛv¹ GAd¹±ÀÀ,


           O¸o Oɶ¢vA OÍAhµ¶¢ÀAl¼OÉ ¶p±¼£ÀhµA O¸¶¢Á.


        ¶pñYv C¶¢¶ª±¸v¶mÀ lµÅ»¨àvÑ GAVµÀOµÀn ¶pñsûµÀhµöA Vµd¹àv¶mÀ j¶ªÀOÍ«ÒåAl¼. ¶pñSµi§v ¶ª¶¢ÃYA OжªÊ¢À

       ¶pñsûµÀhµöA ¶pnVɶªÀåAl¼. ¶¢ï¶¢«¸±ÀµÀ tvÀôvËÈp hµvÇiå¶m ¶ª¶¢À¶ªïvËÈp ¶pñlû¸¶m ¶¢ÀAiñ ¶m±ÉAlµñ È¢Ãf½ vÑO³¶ªsûµvÑ
        ¶¢Ãd¹ôf¸±µÀ. ±¸¶¨àò¶pi ¶pñ¶ªAS¸nOº q¸±µôÈ¢ÀAd³ Gsûµ±ÀµÀ ¶ªsûµvÑô lûµ¶ml¸vÀ hÇwÊp O¸±µïOµñ¶¢ÀAvÑ F

        £lûµAS¸ È¢Ãf½ ¶ªêAl¼AV¸±µÀ. ClÉ£lûµAS¸ lɶ¥AvÑ ÈmvOͶmé ¶ª¶¢À¶ªïv¶mÀ ¶p±¼¶¨Ö±¼AVÉAlµÀOµÀ ¶pñsûµÀhµöA

       OµdÀàsfº GAlµn mÍOºÖ VÇq¸ê±µÀ. q¸±µôÈ¢ÀAd³ Gsûµ±ÀµÀ ¶ªsûµvÑô ¶pñlû¸¶m ¶¢ÀAiñ ¶m±ÉAlµñ È¢Ãf½ ¶¢Ãd¹ôfº¶m
                        Cné CA¥¹v¶mÀ LOµ«¸±¼ VµÃl¸çA..                                        ¶¢ï¶¢«¸±ÀµÀ tvÀôvËÈp

                                 ¶¢ÀAf½v¶mÀ ¶¢ÀñÀµÀfµA vÉlµÀ, Oµo¶ª ¶¢ÀlµçhµÀ lûµ±µ
                                       (IA.I´ª. »p) GAdÀAl¼
                                 ¶¢ï¶¢«¸±ÀµÀ tvÀôvËÈp I¶¢Ë±ÇhÉ hµ¶¢À Ctûq¸ñ±ÀµÃv¶mÀ
                                 hÇw±ÀµÀYɶªÀåm¸é±Ð D ˱ÇhµÀvn OÉAlµñ ¶pñsûµÀhµöA, Ê¢À¶¢ÀAlµ±µA
                                 Ivô¶pÁýêfµÃ SÓ±µ£¶ªÃåÊm GAd¹A. F O¸±µgAhÐÊm ¶pñsûµÀh¸önOº
                                 VÇAl¼¶m O½vOµ ¶¢ÀAhµÀñvAlµ±µÃ ¢¸±¼hÐ n±µAhµ±µA Vµ±µÛvÀ
                                 Y±µÀ¶pÁhµÀm¸é±µÀ. ˱ÇhµÀvOµÀ Ê¢À¶¢ÀÀ IAhÐ G¶méhµËÈ¢À¶m SÓ±µ¶¢A
                                 E¶ªÀåm¸éA. ¶¢ï¶¢«¸±ÀµÃnOº ¶ªAsAlû¼AW¶m Vµd¹àvÀ q¸±µôÈ¢ÀAd³vÑ
                                 DÈ¢Ãl¼AW¶m hµ±¸öhµ, ¶¢ÀAf½v¶mÀ Ê¢À¶¢ÀÀ ¶¢ÀñÀµÀfµA vÉlµÀ.
                                 ClÉ£lûµAS¸ IA.I´ª.»p Cv¹Êm GAdÀAl¼. IA.I´ª. »p ËÈp
                                 OͶmÀSÐvÀ OͶm«¸SµÀhµÀAl¼. ¶¢ÀAf½v¶mÀ svÑÊphµA VɱÀµÀf¸nOº
                                 sfÇÝd³ ¶pñiq¸lµ¶mvÀ VÉ»ªAl¼. F £¶¨±ÀµÃv¶mÀ ¤À±µÀ ¶pOµÖ¶m
                                 ÈpdàOµÃfµlµÀ. ¶¢ï¶¢«¸±ÀµÀ ¶ªA¶ªÖ±µgvÀ, Oº«¸´m ˱Çv³, F–m¸´¢À
                                 ¶¢Adº£ lɶ¥AvÑ W¶mé, Èplµç ˱ÇhµÀvOµÀ Èplµç È¢ÀÀhµåAvÑ C¶¢O¸¥¹v¶mÀ
                                 CAl¼AVÉ Oµñ¶¢ÀAvÑ VɶpfµÀhжmé O¸±µïOµñ¶¢ÃvÑô sû¹SµÊ¢À.


                                    Oº«¸´m DAlÐyµ¶m GlûµÅhµAS¸ ¶¢Ã±µfµAËÈp


                                 DAlÐyµ¶ma£ : lɶ¥AvÑ ¶pÁdÀàOÍWÛ¶m OÍhµå a£

                                 dÑv³ q¸ôY¹vÀ Cné ¶pñsûµÀh¸övÀ JOµS¿ñ¶¢AS¸ lɶ¥AvÑ C¶¢ÀvÀ
        Oµ±Ðm¸ ËÈ¢±µ´ª ¶¢À¶¬¶¢Ãî±¼ ¶ª¶¢À±ÀµÀAvÑ ¤lû¼
        ¶¢±µåOµÀvOµÀ h¸¶¢ÀÀ D±¼æOµ ¶ª¶®±ÀµÃv¶mÀ, H±µd  VÉ»ª¶m £lû¸¶mA. F dÑv³ q¸ôY¹v¶mÀ £lûµöA¶ªA VÉ»ª, ¢¸dºn
        Vµ±µïv¶mÀ ¶pñOµdºAW¶mdÀà ¶pñlû¸¶m ¶¢ÀAiñ     n±µÃ¶p±ÀÇÃSµAS¸ ¶¢Ã±¼ÛhÉ.. C£ ¶pñ¶ªÀåhµA ¶mfµÀ«Òå¶mé DAlÐyµ¶m¶mÀ
                                 lÇsìjʪ ¶pñ±ÀµÀh¸évÀ O¸¢¸..? ¶¢À¶mOµAlµ±¼O½ ¶¥ñ¶¢Àa¶¢ÁvÀ,
        VÇq¸ê±µÀ. ``F O¸±µïOµñ¶¢ÀA C¶mÀOµÀ¶mé v°¸ïv¶mÀ
        £Y±ÀµÀ¶¢AhµAS¸ Vɱ¼Al¼'' Cn hÇwq¸±µÀ.      sÀlµèa¶¢ÁvÀ CÊm ¶pl¸v SµÀ±¼AW hÇvÀ¶ªÀ. O¸o OÍhµåS¸ ¶¢À±Ð
                                 Oµ¶¢ÀÃïnd½ ¶¢À¶m ¶¢ÀÀAlµÀOµÀ ¶¢WÛ¶mdÀà Êm¶mÀ Sµhµ OÍAhµO¸vA
                                 OºñhµA ¶mÀAVÉ SµÀ±¼åAV¸. ClÉ DAlÐyµ¶ma£. LOµÊ¢yµ m¸ï±ÀµÀ¢¸lµÀvÀ
                       q¸±µôÈ¢ÀAd³vÑ ¶pñlû¸¶m ¶¢ÀAiñ  DAlÐyµ¶m VÉʪå, ¢¸±µÀ COµÖfºOº È¢y¹å±µÀ. £l¸ï±µÀævÀ DAlÐyµ¶m VÉʪå,
                       ¶pñ¶ªAS¸né ¶pÁ¹±¼åS¸ £m¸vAdÉ
                        OµÃïD±³ OÐf³v¶mÀ «¸Ö´m  COµÖfµ Oµn»p«¸å±µÀ. O¸±¼îOµÀvÀ DAlÐyµ¶m ¶ª¶¢À±ÀµÀAvÑ OµÃf¸ ¢¸±É
                         VɱÀµÀAfº.   ¶¢ÀÀAlµÀ GAd¹±µÀ. OÍné «¸±µÀô ¤±µÀ È¢¶mO¸v GAfº DAlÐyµ¶mOµÀ
                                 q¸ñinlûµïA ¶¢»¬Êªå, OÍné «¸±µÀô ¶¢ÀÀAlµÀAfÉ ¶mfº»p«¸å±µÀ. ¤±É

       12 న్యూ ఇండియా స మాచార్
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19