Page 11 - NIS Telugu March1-15
P. 11

Y¹j±ÀµÀA
                                     hµ£Àyµm¸fµÀ, OɱµyµvÑ ¾pIA ¶p±µïd¶m


 #ChooseToChallenge Sµhµ D±ÉyµôvÑ hµ£Àyµm¸fµÀOµÀ ±µÃ.50,000 OÐdô


               Vµ¶¢ÀÀ±µÀ, S¸ï´ª q¸ñYÇO³àvÀ DÈ¢ÃlµA         j±µ q¸ñAhµ ±¸©¸àòv¶mÀ Ctû¶¢Ål¼è VɱÀµÀfµAËÈp OÉAlµñ sfÇÝd³ 2021–22 ¶pñhÉïOµ q¸ñlû¸¶mïA EWÛAl¼. l¿nOº
       C¶mÀSµÀgAS¸ ¶pnVɶªÃå, ¶pñlû¸¶m¶¢ÀAiñ ¶m±ÉAlµñ È¢Ãf½ hµ£Àyµm¸fµÀ, Oɱµyµ ±¸©¸àòv¶mÀ ¶ªAlµ±¼÷AW, ¶pvÀ Ctû¶¢Ål¼è
       O¸±µïOµñ¶¢ÃvOµÀ ¶¥APÀ«¸æ¶p¶m VÉ¥¹±µÀ. Sµhµ D±ÉyµôvÑ hµ£Àyµm¸fµÀvÑ ±µÃ.50 Ê¢v OÐdô £vÀËÈ¢¶m Vµ¶¢ÀÀ±µÀ, S¸ï´ª

                      q¸ñYÇO³àv¶mÀ DÈ¢Ãl¼AW, C¶¢ÀvÑôOº hÇV¸Û±µÀ.


      ¶p±¸ïdOµA, ¶ªA¶ªÖýÅin qÒñhµù»¬AVÉAlµÀOµÀ.. hµ£Àyµm¸fµÀ, Oɱµyµ

      ±¸©¸àòv¶mÀ ¶¢À±¼Ahµ Ctû¶¢Ål¼è VÉʪAlµÀOµÀ ¶pñsûµÀhµöA OµdÀàsfº GAl¼.
      F Ê¢À±µOµÀ 2021 »pûsñ¶¢±¼ 14¶m j±µ q¸ñAhµ ±¸©¸àòvvÑ ¶pvÀ
      O½vOµ q¸ñYÇO³àvÀOµÀ ¶pñlû¸¶m ¶¢ÀAiñ ¶m±ÉAlµñ È¢Ãf½ ¶¥APÀ«¸æ¶p¶m VÉ»ª,
      q¸ñ±µAtûAV¸±µÀ.

      hµ£Àyµm¸fµÀOµÀ ¶¢WÛ¶m OÍhµå q¸ñYÇOµÀàvÀ:


      l VÇËÈmþé È¢ÀdÑñ ˱ÇvÉö lµ¶¥ 1 q¸ñ±µAsûµA
      l ±¸¶¢Àm¸kµ¶pÁ±µA ¶mÀAW hµÀhµÀåOµÀfº ¶¢±µOµÀ 143 Oº.¤À
        qÏfµËÈ¢¶m ¶ª¶¬Y ¢¸±ÀµÀÀ¶¢Á ËÈp´pËvÇ´m¶mÀ D£¶¨Ö±¼AV¸±µÀ.
                                    hµ£Àyµm¸fµÀ «¸A¶ªÖýÅin ¶ªA±µ°ºAW, Ê¢fµÀOµ
        El¼ ±µÃ.4,500 OÐdô P±µÀÛhÐ Ctû¶¢Ål¼è VÉ«Òå¶mé CiÈplµç
        ¶ª¶¬Y ¢¸±ÀµÀÀ¶¢Á ËÈp´pËvÇ´m q¸ñYÇO³àvÑ  sû¹SµAS¸ GAl¼.  VÉʪAlµÀOµÀ ¶pnVɱÀµÀfµA ¶¢ÃOµÀ lµOºÖ¶m SÓ±µ¶¢A.

      l ¢¸¶¨±³È¢À´mÊpd³ ¶mÀAW £È¢ÃÖ ¶mSµ±³ ¶¢±µOµÀ È¢ÀdÑñ ËvÇ´m    ¶pñlû¸¶m ¶¢ÀAiñ ¶m±ÉAlµñ È¢Ãf½
        q¸ñ±µAsûµA, El¼ Ghµå±µ VÇËÈmþé¶mÀ £¶¢Ãm¸¶¥ñ±ÀµÀAhжmÃ,
                                 OɱµyµOµÀ ¶¢WÛ¶m OÍhµå q¸ñYÇOµÀàvÀ:
        ȪAdñv³ ˱ÇvÉö Êʪඨ´mhжmà OµvÀ¶pÁhµÀAl¼.
                                 l u¾p¾ªIv³ OÍWÛ ±¼ËÈpû¶m±¿Oº VÇAl¼¶m ±µÃ.6,000 OÐdô
      l £vÀô¶pÁ±µA–OµfµvñµÀ–ËÈ¢Àv¹fµÀlµÀ˱ǖhµAY¹¶¢Á¹±³,   ÈpdÑñ–±µ«¸±ÀµÀm¸v ¶ª¶¢ÀÀl¸±ÀµÃné ¶pñlû¸¶m ¶¢ÀAiñ
        ËÈ¢Àv¹fµÀlµÀ˱ǖi±µÀ¢¸±µÃ±³ »ªAS¼v³ ËvÇ´m Ȫ°µ´m ˱ÇvÉö¶mÀ  ¶m±ÉAlµñ È¢Ãf½ q¸ñ±µAtûAV¸±µÀ. F ¶ª¶¢ÀÀl¸±ÀµÀA £lɧ
                                   ¶¢Ã±µO¸né ±µÃ.4,000 OÐdô ¶¢±µOµÀ Dl¸ VɶªÀåAl¼.
        £lµÀïl¿çOµ±¼¶ªÃå q¸ñ±µAtûAV¸±µÀ.
                                 l OÍWÛvÑ £wôASµâ´m l¿ö¶pA ¶¢lµç Èplµç Èplµç ±Ð–±Ð mÓOµv¶mÀ
      l 636 Oº.¤À qÏfµËÈ¢¶m S¸ñAf³ CnOµd³ OÇm¸v³ »ª¶ªà´¢À¶mÀ  CAlµÀs¹dÀvÑOº hÇV¸Û±µÀ.
        DlûµÀoOµ±¼AVµf¸nOº ¶¥APÀ«¸æ¶p¶m VÉ¥¹±µÀ.      l ±µÃ.25.72 OÐdôhÐ CAhµ±¸Ýj±ÀµÀ mÓOµ d±¼î¶mv³
                                   «¸Sµ±¼Oµ¶mÀ OÍWÛvÑ q¸ñ±µAtûAV¸±µÀ. El¼ ¶p±¸ïdO¸né
      l KKd½ ¶¢Àl¸ñ¶ªÀvÑ fº¶ªÖ¶¢±¿ O¸ïA¶p´ª OжªA OµÃf¸
                                   qÒñhµù»¬AW, Gq¸lû¼ C¶¢O¸¥¹v¶mÀ OµwêAVµ¶mÀAl¼.
        ¶¥APÀ«¸æ¶p¶m VÉ¥¹±µÀ.                 CAhÉO¸Oµ £lɧ Oµ±Çoùn lÉ¥¹nOº sû¹±¿ È¢ÀÀhµåAvÑ hÇWÛ
                                   Èpdà¶mÀAl¼.
      C±µÀÝ´m: lɧ±ÀµÀAS¸ ±µÃqÏAl¼AW¶m ±ÀµÀÀlµè d¹ïAO³   l ±µÃ.27.5 OÐdôhРȢÀ˱Ǵm EAYo±¼AS³ ¦°µg ¶ªA¶ªæ `£Y¹ß´m
                                   «¸Sµ±³'¶mÀ OÍWÛ´m »¨´p±ÀµÃ±³â w£ÀdÇf³ q¸ñ±µAtûAWAl¼.
      lɧ±ÀµÀAS¸ hµ±ÀµÃ±µÀ VÉ»ª¶m ¶pñlû¸¶m ±ÀµÀÀlµè d¹ïAO³ C±µÀÝ´m  È¢À˱Ǵm EAYo±¼AS³OжªA sû¹±µh³vÑ G¶mé LOÉ LOµ ¦°µg
      ¶¢Ã±³Ö 1J¶mÀ ¶pñlû¸¶m ¶¢ÀAiñ ¶m±ÉAlµñ È¢Ãf½ sû¹±µhµ ËȪm¸ïnOº  ¶ªA¶ªæ El¼. CAfµ±³S¸ñfµÀï±ÀÉÀd³  OбµÀùvvÑ ¶ªÀ¶¢Ã±µÀ
      CAlµYÉ¥¹±µÀ. sû¹±µh³ «¸ö¶¢vAsûµ¶m l¼¶¥S¸ ¶p±ÀµÀn¶ªÀåAlµ¶mf¸nOº  114 ¶¢ÀAl¼ £l¸ï±µÀæv ¶¢±µOµÀ ¶mÈ¢ÃlµÀVɶªÀOж¢VµÀÛ.
                                 l lµ°ºg GOµÀÖ sDZ³å¶mÀ ¶pÁ¶m:n±¼îAVÉAlµÀOµÀ ¶¥APÀ«¸æ¶p¶m
      ElÍOµ O½vOµ CfµÀSµn ¶pñlû¸¶m ¶¢ÀAiñ Ctû¶¢±¼äAV¸±µÀ.
                                   VÉ¥¹±µÀ. El¼ ±µ¢¸g¸ P±µÀÛv¶mÀ hµS¼ØAW, O¸±ÐØ «ÕOµ±¸ïv¶mÀ
                     q¸±µôÈ¢ÀAd³vÑ ¶pñlû¸¶m ¶¢ÀAiñ ¶pñ¶ªAS¸né  È¢À±µÀSµÀ¶p±µÛ¶mÀAl¼.
                     ¶pÁ¹±¼åS¸ £m¸vAdÉ OµÃïD±³ OÐf³v¶mÀ «¸Ö´m
                         VɱÀµÀAfº.
                                            న్యూ ఇండియా స మాచార్ 9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16