Page 10 - NIS Telugu March1-15
P. 10

¶¢À»¬y¹ l¼mÐhµù¶¢A


            ¶¢À»¬y¹ £YÉhµvOµÀ ¶¢Alµm¸vÀ
                       #ChooseToChallenge


         Oºñ¶¨ä´m m¸±ÀµÀ±³  ¶ªÀ£Àh¸ñ ¶¢À¶®Y´m o±µÀ OµÀ¶¢Ã±³ v¹YöAi   Y¶ªöAisÇ´m   sÎAËsÇ Y±ÀµÀ§ñ
        ¥¹AhµOµÀ¶¢Ã±¼ Wh¸ñ                          qÒ¶pd³         »ªAlûµÀh¸±ÀÀ  ¶ªÀlû¸ »ªAS³ ¶¢ÀÅlµÀv »ªm¸ú (O½±¼å  nfµÀÈ¢ÃvÀ  G©¸ ±ÀµÃlµ´¢  sûµÀ±¼ sû¹±À³À
          ¶ªq¸Öv³             Ê¥¶¨ÀvÀ)    ¶ªÀ¶¢Ài


         u±µÀs¹v ±µsû¹  VµÀdºé lÉ£   lµÀv¹±¼ lÉ£  SµÀ±µÀ ¶¢Ã Oµ¶¢Àw  ¶ªAZl¸ P¹hµÃ´m vQ£À s¹±µÀ¢¸
                                  «Ò±Ç´m         q¸¶p궢Ãîy³    ¾p. Cnhµ   ¶ªA¶TÀ£À sÃïvÀÛ¢¸O³ ¥¹Ai lÉ£  tYѱÀµÀ VµOµñ¶¢±¼å C¶mÀø YA´pȪm¸ê
              ±µYn sÇO¸à±³  ¶¢ÀÔ¶¢À l¸´ª  ¶pÁ±µé¶¢À»ª Y¹n  ±¸lûÉ lÉ£   ¶pñO¸´¥ OÓ±³         CAhµ±¸Ýj±ÀµÀ ¶¢À»¬y¹ l¼mÐhµù¶¢A ¶ªAlµ±µíAS¸, F Jf¸l¼ ¶plµî C¢¸±µÀâvhÐ ¶ªhµÖ±¼AVµsfº¶m 29 ¶¢ÀAl¼ ¶¢À»¬y¹
         £YÉhµvOµÀ Ê¢À¶¢ÀÀ VÉhµÀvÇiå ¶m¶¢À¶ªÖ±¼¶ªÀåm¸éA. ¤±µÀ ImÐé DdÀqÒdô¶mÀ, C¢¸Ahµ±¸v¶mÀ Clû¼Sµ£ÀAW Ehµ±µÀvOµÀ
         Dlµ±µ÷AS¸ nvÀ¶ªÀåm¸é±µÀ. F Jf¸l¼ CAhµ±¸Ýj±ÀµÀ ¶¢À»¬y¹ l¼mÐhµù¶¢ Ei¶¢ÅhµåA - #ChooseToChallenge.
                F DvÑVµ¶m ¶¢ÀÀPï GlÉ綥ïA ¶pñ¶pAVµAvÑ wASµ ¶ª¶¢Ã¶mhµöA j¶ªÀOµÀ±¸¶¢fµÊ¢À.

       8 న్యూ ఇండియా స మాచార్
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15