Page 3 - NIS Telugu March1-15
P. 3

నూ్య ఇాండియా

                                    స మాచార్


                            ¶ªA¶pÁdº 1, ¶ªAWOµ 17           ¶¢Ã±¼Û 1-15, 2021
             సాంప్దకుడు

             ËYÇl¿´p sûµd¹éSµ±³,
         »pñnù¶pv³ ËfDZÇOµà±³ Y¶m±µv³, »pKt,     1    సాంప్దకీయాం          Pg. 02
              ¶mÃïfûºxô
                               2    È¢À±ÀÀv³ s¹O³ù
            Oµ¶mùwàAS³ Ifºd±µÀô                              Pg. 03
             £mÐl³ OµÀ¶¢Ã±³
             ¶ªAhд¨ OµÀ¶¢Ã±³           3    ¶ªA°º¶på ¢¸±µåvÀ        Pg. 04-05
              fºËYǶm±³
                            vѶpw ÊpavÑô
            ±µ¤Alµñ OµÀ¶¢Ã±³ ¶¥±µî         4    మహిళా దనోత్సవాం        Pg. 06-08
                                         ్

                               5    hµ£Àyµm¸fµÀ, OɱµyµvvÑ ¾pIA  Pg. 09
                                    ¶p±µïd¶m

                               6     పరత్ష్త్మక పథకాం       Pg. 10-11
                                       ్


                               7     q¸±µôÈ¢ÀAd³vÑ ¾pIA       Pg. 12-13
            ¶pñVµÀ±µg, ¶¢ÀÀlµñg
             ¶ªhÉïAlµñ ¶pñO¸´¥,
           ËfDZÇOµà±³ Y¶m±µv³, tL»ª        8     Oµ¶¢±³ «Ò౿          Pg. 14-23
          hµ±µ¶pûÁ¶m sÃï±Ð D´pû Nd³
            ±¿V³&Oµ¶¢ÀÃïnOɶ¨´m
                               9     ¶¢ïOºåhµöA           Pg. 24
            ¶¢ÀÀl¼ñAVµsfºAl¼
         Infinity Advertising Services Ptv. Ltd.   10    vfµP³vÑ svS¸v G¶p¶ªA¶¬±µg   Pg. 25
         FBD-One Corporate Park, 10th floor,
         New Delhi-Faridabad border, NH-1,
             Faridabad-121003           11    J±Ð EAfº±ÀµÃ         Pg.26-27


            ¶pñVµÀ±¼AW¶m ¢¸±µÀ          12    ¶¢¶mïq¸ñgÀv ¶ªA±µ°µg     Pg. 28-30
          sÃï±Ð D´pû Nd³ ±¿V³ &
         Oµ¶¢ÀÃïnOɶ¨´m, ±ÇAfÐ CAhµ¶ªÀå,
             ¶ªÃVµm¸ sûµ¶¢´m,           13    Oµ±Ðm¸ËÈp ±ÀµÀÀlµèA      Pg. 31
            ¶mÃïfûºxô-110003
                               14    D±ÐSµïA            Pg.32-33


                               15    ¶¢À±µ¶¢±¸n ¶¢ïOµÀåvÀ     Pg. 34-35
                                    ¶¢À¶®±¸Y ¶ªÀʬv³ lÉ´¢
       NEW INDIA SAMACHAR
                               16    ¶pñhÉïOµ nÊ¢l¼Oµ       Pg. 36-39
           D±³I´mK lµ±µP¹¶ªÀå ¶mAs±³
           DELTEL/2020/78829
                               17    «¸¶mÀOµÃv lµÅOµêkµA      Pg. 40
           response-nis@pib.gov.in


                                            న్యూ ఇండియా స మాచార్ 1
   1   2   3   4   5   6   7   8