Page 7 - NIS Telugu March1-15
P. 7

±ÀµÀÀ¶¢ ±µVµ±ÀÀhµv OжªA Y¹j±ÀµÀ ¶pkµOµA


       2022vÑ sû¹±µh³ hµ¶m 75¶¢ «¸öhµAh¸ïòné Y±µÀ¶pÁOжmÀ¶mé Ê¢yµ,  Êm¶¨¶mv³ sÀO³ dñ´ªà (Ioìd½) ±µVµ±ÀÀhµvOµÀ ±ÇAfµÀ lµ¶¥vvÑ
       ¶pñsûµÀhµöA ±ÀµÀÀ¶¢ ±µVµ±ÀÀhµvOµÀ ËVÇhµ¶mïA OµwØAVÉAlµÀOµÀ LOµ Y¹j±ÀµÀ  ¦°µg E¶ªÀåAl¼. È¢ÀÀlµdº lµ¶¥vÑ ±µVµ±ÀÀhµvOµÀ ±ÇAfµÀ ¢¸±¸v
       ¶pkµO¸né D£¶¨Ö±¼AWAl¼. 2021 Y¶m¶¢±¼ 31¶m Vɶpdºà¶m hµ¶m  D´mËvÇ´m O¸±µïOµñ¶¢ÀA GAdÀAl¼. l¿n OºAlµ ¶pñi sû¹¶¨Oº VÇAl¼¶m
       ¶¢À´m-O½-s¹h³ O¸±µïOµñ¶¢ÀAvÑ F ¶pkµOµA SµÀ±¼AW           ±ÀµÀÀ¶¢ ±µVµ±ÀÀhµvOµÀ Ioìd½ ¶mÀAW
       ¶pñlû¸¶m ¶¢ÀAiñ ¶m±ÉAlµñ È¢Ãf½ ¶pñ«¸å£AV¸±µÀ. F          ¶pñ¶¢ÀÀP ±µVµ±ÀÀhµvÀ, ¶ªv¶®l¸±µÀvÀ ¦°µg
       ¶pkµOµA Oɶ¢vA ¶pvÀ CA¥¹vËÈp ¢¸ï«¸vÀ ±¸Êª             E»p꫸屵À. ±ÇAfÐ lµ¶¥vÑ ¶pvÀ CAhµ±¸Ýj±ÀµÀ
       ±µVµ±ÀÀhµv¶mÀ qÒñhµù»¬AVµfµÊ¢À O¸OµÀAf¸.. ¢¸±¼           O¸±µïOµñ¶¢ÃvÀ ¶pÁ¶ªåOµ Ê¢fµÀOµvÀ, ¶¢±µÀÛþﶢv³
       ¶¢ÃhµÅsû¹¶¨vÑ ¢¸±µÀ hµ¶¢À sû¹¢¸v¶mÀ ¶¢À±¼Ahµ            ¶pÁ¶ªåOµ ¶pñlµ±µ÷¶mvÀ, «¸»¬j Ghµù¢¸vÀ,
       ¶¢ïOµåA VÉʪAlµÀOµÀ C¶¢O¸¶¥A Oµw궪ÀåAl¼. 22           ¶ªA¶pñl¸±ÀµÀ O¸±µïOµñ¶¢ÃvÀ ¶¢Adº ¢¸dºvÑô

       sû¹±µj±ÀµÀ sû¹¶¨vÑô ±µVµ±ÀÀhµv¶mÀ hµ±ÀµÃ±µÀ            q¸vÎØAdà ¶p±µ¶ªê±µ Vµ±µÛv l¸ö±¸ ¢¸±¼
       VDZÀµÀïfµÊ¢À F ¶pkµOµA v°µïA.  m¸dO¸vÀ,             ËÈm¶pÁg¸ïv¶mÀ ±ÀµÀÀ¶¢ ±µVµ±ÀÀhµvÀ ¶¢À±¼Ahµ
       ¶pl¸ïvÀ, Oµvê¶mvÀ, ¢¸¶ªå¢¸vÀ, ¶p±¸ïdOµ               È¢À±µÀSµÀ¶p±µÀÛOж¢VµÀÛ. È¢ÀAd±³»¨´p
       £Ê¥©¸vÀ ¶¢Adº ¶pvÀ CA¥¹vËÈp ¢¸ï«¸vÀ ±¸Êªv¹             O¸±µïOµñ¶¢ÀA OºAlµ ±ÀµÀÀ¶¢ ±µVµ±ÀÀhµvÀ ±¸»ª¶m
       ±ÀµÀÀ¶¢ ±µVµ±ÀÀhµv¶mÀ qÒñhµù»¬AVµ¶mÀAl¼.              ¶pÁ¶ªåO¸v¶mÀ Ioìd½ ¶pñVµÀ±¼¶ªÀåAl¼. l¿nOº
                                 lµ±µP¹¶ªÀå VɶªÀOµÀÊmAlµÀOµÀ director@nbtindia.comOµÀ
                                 lµ±µP¹¶ªÀåvÀ ¶pAq¸wù GAdÀAl¼.


       m¸vÀSµÀ lµ¥¹s¹çv n±¿°µg hµ±¸öhµ ¶pñYvOµÀ       £lµÀïh³ £n±ÀÇÃSµAvÑ 2030 m¸dºOº

        CAlµÀs¹dÀvÑOº ¶¢WÛ¶m Dv¶pÁýêyµ ËsÇq¸´ª            ¶pñkµ¶¢À «¸æ¶mAvÑ sû¹±µh³

                                 ±ÀµÀñлp±ÀµÀ´m ±ÀµÀÃn±ÀµÀ´m(F±ÀµÀÃ)¶mÀ l¸dÉ»ª 2030 m¸dºOº
                                 sû¹±µh³ CiÈplµç £lµÀïh³ £n±ÀÇÃSµl¸±¼S¸ C¶¢hµ±¼AVµsÑhµÀAl¼.
      m¸vÀSµÀ lµ¥¹s¹çv q¸dÀ n±¿°ºAW¶m hµ±¸öhµ 6.8 Oº.¤À
                                 F CAVµm¸v¶mÀ CAhµ±¸Ýj±ÀµÀ £lµÀïh³ ¶ªA¶ªæ(KFJ) hµ¶m
      ±ÇAfµÀ ¶¢±µÀ¶ªv Dv¶pÁýêyµ ËsÇq¸´ª¶mÀ 2021 Y¶m¶¢±¼ 28¶m
                                 £lµÀïh³ lµÅOµêkµA 2021vÑ OµÀô¶påAS¸ £¶¢±¼AWAl¼. ¶¢VÉÛ ±ÇAfµÀ
      OɱµyµvÑ q¸ñ±µAtûAV¸±µÀ. F ËsÇq¸´ª q¸ñYÇOµÀà¶mÀ ±µÃ.348
                                 lµ¥¹s¹çvvÑ sû¹±µh³ Èplµç ¢¸d¹vÑ £lµÀïhµÀå¶mÀ ¢¸fµÀOµÀAdÀAlµn
      OÐdô P±µÀÛhÐ n±¼îAV¸±µÀ. OͶ¢Àîfº ¶mÀAW Oµv¹±³OÐf³ ¶¢±µOµÀ
                                 F ¶ªA¶ªæ CAVµm¸Ê¢»ªAl¼. sû¹±µh³vÑ «Õ±µ £lµÀïh³ Sµgo±ÀµÀËÈ¢À¶m
      El¼ C¶mÀ¶ªAlû¸¶mËÈ¢À GAdÀAl¼. i±µÀ¶¢¶mAhµ¶pÁ±µA-I±¸éOµÀyµA
                                 ¶¢Ål¼è «¸lû¼¶ªÀåAlµn OµÃf¸ F nÊ¢l¼Oµ VÇsÀhÐAl¼. ¶pñ¶ªÀåhµA lɶ¥
      ¶¢Ã±µØA ¶¢ÀlûµïvÑ G¶mé d¹ñ»pûO³ CAhµ±¸±ÀµÃv¶mÀ El¼ hµS¼ØAW,
                                 £lµÀïh³ GhµêiåvÑ «Õ±µ £lµÀïh³ ¢¸d¹ 4 ¥¹h¸nOµAdÉ hµOµÀÖ¶¢S¸Êm
      ¶pñ±ÀµÃgl¸±µÀvOµÀ ¶ªÀvÀËÈ¢¶m ±µ¢¸g¸ «ÕOµ±¸ïné Oµw궪ÀåAl¼.
                                 GAl¼. O¸o El¼ 2040 m¸dºOº 18 ¥¹h¸nOº Èp±µÀSµÀhµÀAlµn
      F q¸ñYÇOµÀà¶mÀ 1980vÑÊm ¶¥APÀ«¸æ¶p¶m VÉ»ª¶m¶pêdºO½, ¶pvÀ
                                 CAVµm¸. OУf³-19 ¶¢À¶¬¶¢Ãî±¼Oº ¶¢ÀÀAlµÀ, 2019 ¶mÀAW
      O¸±µg¸v VÉhµ l¿n n±¸îgA Dv¶ªïËÈ¢ÀAl¼. F ËsÇq¸´ª
                                 2030 ¶¢Àlûµï sû¹±µh³vÑ £lµÀïh³ fº¶¢ÃAf³ ¶ªÀ¶¢Ã±µÀ 50 ¥¹hµA
      SµÀAf¸ È¢yÉô ¶pñ±ÀµÃgºOµÀvÀ C±Ét±ÀµÃ ¶ª¶¢ÀÀl¸ñné VµÃʪ
                                 Èp±µÀSµÀhµÀAlµn CAVµm¸Ê¢»ªAl¼. O¸o F O¸vAvÑ £lµÀïh³
      C¶¢O¸¶¥A GAdÀAl¼. È¢ÀÀhµåA 6.8 Oº.¤ÀvvÑ ¶ªÀ¶¢Ã±µÀ 3.2
                                 fº¶¢ÃAf³ Oµ±Ðm¸ O¸±µgAhÐ 35 ¥¹h¸nOº ¶p±¼£Àhµ¶¢À¶¢ÁhµÀAlµn
      Oº.¤À ¶¢Ã±µØ¶¢ÀAh¸ Ihµå±ÀÀ¶m ±µ¶¬l¸±¼ ¶¢Ãl¼±¼ n±¼îAV¸±µÀ.
                                 CAVµm¸v¶mÀ ¶ª¶¢±¼AWAl¼. O¸o 2040 m¸dºOº sû¹±µh³ £lµÀïh³
      Dv¶pÁýêyµ uV³OµÀ ¶ª¶¢ÃAhµ±µAS¸ n±¼îAW¶m ËÈpûþô M¶¢±³ OµÃf¸
                                 fº¶¢ÃAf³ sû¹±¿S¸ Èp±¼S¼, Cné lÉ¥¹vvÑ OÇv¹ô CiÈplµçl¼S¸
      l¿nvÑÊm Oµw»ª GAdÀAl¼. F ±µ¶¬l¸±¼ SµÀAf¸Êm ¶pñYvÀ
                                 nvÀ¶ªÀåAlµn Êp±ÍÖAl¼.
      ¶ª¶¢ÀÀl¸ñné ¤°ºAVÉ C¶¢O¸¶¥A qÏAlµÀh¸±µÀ.


                                            న్యూ ఇండియా స మాచార్  5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12