Page 5 - NIS Telugu March1-15
P. 5

È¢À±ÀÀv³ s¹O³ù                               fº±ÀµÀ±³ ¶ª±³,
                               ¶ª¶¢ÃV¸±µ ¶pñ«¸±¸v ¶¢ÀAiñhµö ¥¹P ¶mÃï EAfº±ÀµÃ ¶ª¶¢ÃV¸±³n F-Ifº¶¨´mS¸
                               CAl¼AVµfµA LOµ SͶpê ¶pñ±ÀµÀhµéA. F ¶piñOµ ¶¢ÃOµÀ CAl¼¶ªÀå¶méAlµÀOµÀ
                               OµÅhµYßhµvÀ. £l¸ï±µÀævOµÀ F ¶piñOµ V¸v¹ G¶p±ÀÇÃSµOµ±µAS¸ GAdÑAl¼.
                               h¸Y¹ ¥¹¾ªåò±ÀµÀ D£¶¨Ö±µgvÀ, «¸¶¢ÃZOµ £lû¸m¸vÀ, D±¼æOµ ¶pñSµiËÈp F
                               ¶piñOµ £vÀËÈ¢¶m ¶ª¶¢ÃV¸±¸né CAl¼«ÒåAl¼. ±ÀµÀÀ¶¢hµ DvÑVµ¶m £lû¸m¸vËÈp F
                               ¶piñOµ IAhÐ G¶méhµËÈ¢À¶m ¶pñsû¹¢¸né OµvÀSµYɶªÀåAlµn sû¹£¶ªÀåm¸é. F ¶piñOµ
                               £Y±ÀµÀ¶¢AhµA C±ÀÉÀïAlµÀOµÀ ¤À CAlµ±¼O½ ¶¥Àsû¹O¸A°µvÀ.

                                        f¸Oµà±³ I´ª. d½ ±¸¶T¶¢¶¢Àî C«Ò»ª±ÀÉÀd³ qÏñÈpû¶ª±³
                                               Vµv¶pi N¶¨lûµ ¥¹«¸åòv ¶ªA¶ªæ
                                                     DAlûµñ¶pñlÉ´¥,
       ¶ª±³,                                   stvraghavamma@gmail.com
       నూ్య  ఇాండియా  స మాచార్  పత్రక  పొ ాందుతున్నాందుకు,  fº±ÀµÀ±³ ¶ª±³,
       చ దువుతున్నాందుకు నేను చాలా సాంతోషాంగ్ ఉనా్నను. దేశ  ¢¸±¸å ¶piñOµ¶mÀ ¶pñVµÀ±¼¶ªÀå¶méAlµÀOÉ O¸OµÀAf¸ IAhÐ G¶p±ÀµÀÀOµåËÈ¢À¶m
       పర జ లు, వ్రి పర యోజ నాని్న ఉదేశ్ాంచి పర గ త్శీల పర భుత్ ప థ క్ల  ¶ª¶¢ÃV¸±¸né CAl¼¶ªÀå¶méAlµÀOµÀ ¤ÀOµÀ «¸lµ±µ «¸öSµhµA, ¶¥Àsû¹O¸A°µvÀ. »pvôvÀ
                 దే
         ి
                     ి
       గురాంచి, దేశాంలో నిత్యాం జరిగే వ్రల గురాంచి అాంద్ాంచేాందుకు  ¶ªm¸î±µØAvÑ Iv¹ ¶mfµÀVµÀOТ¸w CÊm CA¥¹vËÈp ¶¢À±¼OÍAhµ ¶ª¶¢ÃV¸±¸né
                   ్త
                               CAl¼¢¸övn OбµÀhµÀm¸é.
       చేప డుతోన్న ఒక మాంచి క్ర్య క్రమాం. దీని దా్ర్ దేశ్భివృద్ ధి
                   ి
         ్ర
       క్ర్య క మాలు, సాంఘ ట న లు గురాంచి పర జ లు త పపు నిస రిగ్
                                                     OµÅhµYßhµvÀ
                   లో
       తెలుసుకుాంటార్. అదే విధాంగ్ విదేశ్లో ఉాంటోన్న భార తీయుల కు
       కూడా ఇద్ అాందుబాటులో ఉాంటుాంద్. బడులు, క్లేజీలు,                  ¶pñO¸´¥ sûµÃ¶¨g³
                                     mailme_prakashbhushan@rediffmail.com
           థా
                         లో
       విదా్యసాంస లు, యువ త , ఉప్ధా్యయులు, పొర ఫెస ర్.. కొత ్త
                   ి
        ర
         �
         ్
       ప్జకులు, అభివృద్ అాంశ్లు గురాంచి తెలుసుకునేాందుకు ఈ
              ధి
                               fº±ÀµÀ±³ ¶ª±³,
       పత్రక ఎాంతో ఉప యోగ క రాంగ్ ఉాంటోాంద్. ఈ పత్రక అని్న విధాలా
                               ¶mÃï EAfº±ÀµÃ ¶ª¶¢ÃV¸±³ ¶ªAq¸lµOµ sÅAl¸nOº Êm¶mÀ Ctû¶mAlµ¶mvÀ
                       ధి
                        ్త
                           ి
       విజ య వాంతాం క్వ్ల ని క్ాంక్సునా్న. దేశ్భివృద్ వ్ర ల గురాంచి
                 ి
                 ్త
                               hÇw±ÀµÀYɶªÀåm¸é. LOµdÑ ¶ªA¶pÁdº, 15¶¢ ¶ªAWOµ¶mÀ Êm¶mÀ È¢ÀÀlµdº«¸±¼
         ి
       మ రాంత స మాచారాం తెలుసుకోవ్ల నుకుాంటునా్న.
                               VµÃ¥¹¶mÀ. OУf³-19ËÈp ±ÀµÀÀlµèA, ¶ª£Àîzhµ Ctû¶¢Ål¼è ¶¢Adº ClµÀíhµ ¢¸ï«¸v¶mÀ
                               CAl¼¶ªÀåm¸é±µÀ. ¶¢À±¼Ahµ ¶ª¶¢ÃV¸±µA CAl¼AVÉAlµÀOµÀ sû¹±µh³ nslµèhµhÐ GAl¼.
                        ËYÇ »¬Al³
                               F ¶piñOµ Êp±µÀ¶mÀ ¶¢Ã±µÛ¶¢lµçn Êm¶mÀ svAS¸ ¶ªÃW¶ªÀåm¸é. F ¶piñOµ G¶méhµ
                        OÓ¦O³ ¢¸ï´ª
                               £Y±ÀµÃné CAlµÀOТ¸vn O¸A°º¶ªÀåm¸é.
                               lûµ¶ml¸vÀ, ¶¥Àsû¹O¸A°µvÀ.
                                                 JuI´ª¤ ¶pñ«¸lµ ±¸¶¢Á
                                   ¾ªn±ÀµÀ±³ ËȪAdº´ªà(¶plµ¤ £±µ¶¢Àg) E«Òñ ËȬlµ±¸s¹l³, hÇvAS¸g
           fºZdv³ O¸ïvÇAfµ±³                           anupojukk@gmail.com
                               ¶¬vÑ,
                కేాందర పరభుతా్నికి చెాందన పలు  ¶mÃï EAfº±ÀµÃ ¶ª¶¢ÃV¸±³ »pûsñ¶¢±¼ 1–15 ¶ªAWOµ¶mÀ Vµlµ¶¢fµA Êm¶mÀ
                       ్
                పథక్లు, ఈవెాంటు, పరచురణలకు  V¸v¹ ¶ªAhж¨AS¸ sû¹£AV¸¶mÀ. ¶pvÀ CA¥¹vËÈp EWÛ¶m ¶ª¶¢ÃV¸±µA V¸v¹
                     లో
               సాంబాంధ్ాంచిన సమాచారాంతో డిజిటల్  G¶p±ÀÇÃSµOµ±µAS¸ GAl¼. m¸v¹Adº ±ÐYÄ ¢¸±¸å ¶piñOµvÀ Vµl¼Ê¢ q¸eµOµÀvOµÀ
                        ్
                        ్త
                     ె
               క్్యలెాండర్ ను, డైరీని అాందసునా్నాం.  ¶¢ÃhµñÊ¢À O¸Oµ, ±ÀµÀþpI´ª¾ª, I´mf½J v¹Adº qÒd½ ¶p±¿°µvOµÀ ¶ª¶mélµè¶¢À±ÀÉÀï
               అలాగే ఈ క్్యలెాండర్ లోనే అధ్క్రిక  £l¸ï±µÀævOµÀ El¼ «¸±ÀµÀAS¸ GAdÀAl¼. ¶mÃï EAfº±ÀµÃ ¶ª¶¢ÃV¸±³
               సెలవులు, పలు ముఖ్యమ�ైన తేదీలు  d½´¢À È¢ÀÀh¸ånOº Êm¶mÀ Ctû¶mAlµ¶mvÀ hÇw±ÀµÀYɶªÀåm¸é. F ¶¢ÀAW ¶pnn
                   ఉనా్నయి.        OͶm«¸S¼AVµSµv±µÀ.
                                                     lûµ¶ml¸vÀ
       SµÃSµÀv³ Êpô «Òà±³, KMI´ª ¶mÀAW fºZdv³ O¸ïvÇAfµ±³¶mÀ fÓ´mvÑf³
               VɶªÀOж¢VµÀÛ.                         D¶mAl³ Oº¥Ñ±³ q¸AfÉ, ¶mÃïfûºxô
        SµÃSµÀv³ Êpô «Òà±³ wAO³ KMI´ª wAO³                pandey.anandkishore6@gmail.com
        https://play.google.com/store/ https://apps.apple.com/in/app/
        apps/details?id=in.gov.calendar goi-calendar/id1546365594
          https://goicalendar.gov.in/
                                            న్యూ ఇండియా స మాచార్  3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10