Page 8 - NIS Telugu March1-15
P. 8

్
      మహిళా దనోత్సవాం
         ¶¢À»¬y¹ ¶ªÃë±¼åOº                       ¾ªåò CAdÉ ¶¥OºåOº ¶pñjOµ. ¶¥Oºå¶¢AhµËÈ¢À¶m,

                                          «¸lû¼O¸±¼Oµhµ OµwS¼¶m ¶¢À»¬yµv¶mÀ

                                         SµÀ±µÀå VɶªÀOТ¸wù¶m¶¢¶ª±µA IAËhǶm
                  Ê¢fµÀOµ                     GAl¼. CAhµ±¸Ýj±ÀµÀ ¶¢À»¬y¹

                                          l¼mÐhµù¶¢A ¶ªAlµ±µíAS¸.. ImÐé

                                         DdÀqÒdô¶mÀ Clû¼Sµ£ÀAW, Vµ±¼hµñ
                                         ¶ªÅ»¨àAW¶m ¶¥Oºå¶¢AhµËÈ¢À¶m ¶¢À»¬yµvOµÀ
                                           VÉhµÀvÇiå ¶m¶¢À¶ªÖ±¼¶ªÀåm¸éA.
                                  ¶pñi Jf¸l¼ ¶¢Ã±¼Û 8¶m ¶¢À¶mA CAhµ±¸Ýj±ÀµÀ ¶¢À»¬y¹
                                  l¼mÐhµù¢¸né n±µö»¬¶ªÀåm¸éA. «¸¶¢ÃZOµAS¸, D±¼æOµAS¸,
                                  «¸A¶ªÖýÅi ¶p±µAS¸, ±¸YO½±ÀµÀAS¸ ¶¢À»¬yµvÀ «¸lû¼AW¶m

                                  £Y±ÀµÃnOº ¶pñjOµS¸ Ê¢fµÀOµ VÉʪ ±ÐY El¼. F Jf¸l¼
                                   ¶¢À»¬y¹ l¼mÐhµù¶¢A ¶ªAlµ±µíAS¸ #ChooseToChallenge CÊm
                                    Ei¶¢ÅhµåAhРʢfµÀOµvÀ Y±µSµ¶mÀm¸é±ÀÀ. F Ei¶¢ÅhµåA
                                     È¢¶mÀOµ G¶mé O¸±µgA ¶pñ¶pAVµAvÑ wASµ ¶ª¶¢Ã¶mhµöA
                                     j¶ªÀOµÀ±¸¶¢fµÊ¢À. F Jf¸l¼ Ei¶¢ÅhµåAOº C¶mÀSµÀgAS¸..
                                      ¶¢À»¬y¹ £YÉhµv¶mÀ SµÀ±µÀå VɶªÀOµÀAdÃ.. ¶ª¶¢Ã¶m
                                       C¶¢O¸¥¹vÀ OµwêÊªå ¶¢À»¬yµvÀ IOµÖËfÇm¸ ÈmSµÀØOÍWÛ,
                                        ¶¢À±¼Ahµ ¶pñO¸¦AVµ¶mÀm¸é±µn V¸dº VÇsÀhµÀm¸éA.


                  O¸±Çéw±ÀµÃ «Ò±¸tÝ                  D¶mAl¼ SÐq¸v³ YÑ»¨


                  FÈ¢À  lɶ¥AvÑÊm hÍw               lɶ¥AvÑÊm hÍw  ¶¢À»¬y¹
                  ¶¢À»¬y¹   m¸ï±ÀµÀ¢¸l¼.              f¸Oµà±³ D¶mAl¼ SÐq¸v³ YÑ»¨.
                  sÎAËsÇ  ±ÀµÀÃn¶¢±¼ùd½               ¶¢ïOºåSµhµAS¸ DÈ¢À IlµÀ±ÍÖ¶mé
                  ¶mÀAW ¶pû´ªà O¸ô´ª fºS¿ñ             lµÀ±µÙd¶m ¶¢vô ËÈ¢lµï
         ¶pd¹à¶mÀ qÏAl¼¶m hµ±¸öhµ, O¸±Çéw±ÀµÃ «Ò±¸tÝ     ¶¢Åiå Csûµï»ªAV¸vÊm D¶ªOºå D¶mAl¼Oº OµwS¼Al¼.
         G¶méhµ VµlµÀ¶¢Áv OжªA DO³ù¶pû±³â ±ÀµÀÃn¶¢±¼ùd½Oº  ¶ª±¼Ë±ÀÇÀ¶m ËÈ¢lµï ¶ªA±µ°µg vÉOµqÒ¶¢fµAhÐ D¶mAl¼
         È¢y¹ô±µÀ. O¸o D ¶ª¶¢À±ÀµÀAvÑ ¶¢À»¬yµvOµÀ fºS¿ñvÀ  hµ¶m 10 ±ÐYÂv s¹sÀ¶mÀ qÒSÍdÀàOµÀm¸é±µÀ. F
         E¶¢öOµqÒhµÀAfµdAhÐ S¸ñfµÀï±ÀÉÀd³ ¶pd¹à¶mÀ     ¶ªA¶TdÊm DÈ¢À¶mÀ f¸Oµà±³ S¸ ¶¢Ã±¼ÛAl¼. hµ¶mv¹Sµ
         O¸±Çéw±ÀµÃ «Ò±¸tÝ qÏAlµvÉOµqÒ±ÀµÃ±µÀ. 1894vÑ    Ehµ±µ hµvÀôvÀ s¹lûµ¶pfµOµÃfµlµn C¶pÁýêfÉ D¶mAl¼
         sû¹±µh³OµÀ i±¼S¼ ¶¢WÛ¶m DÈ¢À, ImÐéLiåyµô¶mÀ     n±µä±ÀÀAVµÀOµÀm¸é±µÀ. ËÈ¢lµï £lµï¶mÀ Csûµï»ªAVÉAlµÀOµÀ
         IlµÀ±ÍÖn, hÍw ¶¢À»¬y¹ m¸ï±ÀµÀ ¢¸l¼S¸ VÐdÀ      DÈ¢À CÈ¢À±¼O¸ È¢zõ, 1886vÑ ËÈ¢lµï£lµïvÑ IAf½
         lµOºÖAVµÀOµÀm¸é±µÀ. ¾ªåòv ¶p±¸çOµÀ ¶¢ïi±ÉOµAS¸   ¶pÁ¹±¼å VɶªÀOµÀn ¶¢V¸Û±µÀ. D ¶ª¶¢À±ÀµÀAvÑ ¶¢À»¬yµvÀ
         qÒ±¸f¸±µÀ. VµlµÀ¶¢Áv £¶¨±ÀµÀAvÑ ¶¢À»¬yµv¶mÀ     Sµfµ¶p l¸dº CfµÀSµÀ s±ÀµÀd ÈpdÉࢸ±É O¸lµÀ.
         qÒñhµù»¬AVµn D O¸vAvÑ DÈ¢À m¸ï±ÀµÀ £lµï¶mÀ     Oµo¶ªA VµlµÀ¶¢AdÉ hÇw±ÀµÀlµÀ. O¸o ¤dnéAdºné
         Csûµï»ªAV¸±µÀ.                   Clû¼Sµ£ÀAW ¶¢À»¬y¹ hµ±¸nOº D¶mAl¼ Dlµ±µ÷AS¸
                                   nwV¸±µÀ.       6 న్యూ ఇండియా స మాచార్
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13