Page 10 - NIS Malayalam June1-15
P. 10

sIm-hn-Uv 19 s\-Xn-cm-b bp-²w
      War Against Covid -19









        sIm-hn-Uv c-ïmw X-cw-K-
        ¯n-s\-Xn-cm-b t]m-cm-«w




        km-[y-am-b


        ap-gp-h³


        {i-a-§-fpw


        \-S-¯p-¶p















        sIm-hn-Uv 19 c-ïmw X-cw-Kw Po-hn-Xw Zp-Ê-l-am-¡p-t¼m-gpw {]-Xo-£-bp-sS-bpw {]-tNm-Z-\-¯n-sâ-bpw D³-ta-j-
        ¯n-sâ-bpw D-Zm-l-c-W-§-fpw D-bÀ-¶p h-cp-¶p-ïv. a-lm-hym-[n-sb t\-cn-Sm-\m-bn kw-Øm-\ kÀ-¡m-dp-I-fp-am-
        bn k-l-I-cn-¨v bp-²-Im-em-Sn-Øm-\-¯-ep-Å \-S-]-Sn-I-fm-Wv tI-{µ-kÀ-¡mÀ F-Sp-¯p-h-cp-¶-Xv.ZoÀ-L-Im-em-Sn-
            Øm-\-¯n B-tcm-Ky-ta-J-e-bn-se A-Sn-Øm-\ ku-I-cy-§-fpw tI-{µw i-àn-s¸-Sp-¯p-¶p.




              -hn-Uv t]m-kn-äo-hm-sW-¶v Xn-cn-   c-Ww e-`n-¨-Xm-bn A-½q-½ IpÂ-ho-µÀ Iu-À
      sIm¨-dn-ª-t¸mÄ kp-Jv-tZ-hn-\v 20           hy-à-am-¡n.kp-Jv-tZ-hn-s\ ]-cn-N-cn-¨ \-gv-kv
      Zn-h-kw am-{X-am-bn-cp-¶p {]m-bw.10 Zn-h-k-w sIm-  dq-_n ]-d-bp-¶p, H-cp \-h-Pm-X in-ip C-¯-cw
      ïv kp-Jv-tZ-hv tcm-K-ap-à-\m-bn.kp-Jv-tZ-hn-sâ    _p-²n-ap-«p-I-fn-eq-sS I-S-¶p-t]m-hp-¶-Xv I-ïp-
      c-£n-Xm-¡Ä sIm-hn-Uv s\-K-äo-hm-bn-cp-¶p. kp-    \-nÂ-¡m³ h-f-sc {]-bm-k-am-bn-cp-¶p.A-½-bv-
      Jv-tZ-hn-sâ A-O³ KpÀ-Zo-]v knw-Kv ]-d-bp-¶p,     ¡v Ip-ªn-s\ ]m-eq-«m³ I-gn-bp-am-bn-cp-¶n-Ã.
      "Ip-ªv sIm-hn-Uv t]m-kn-äo-hm-sW-¶-dn-ª-       kv-]-q-Wn-em-Wv Ip-ªn-\v ]m sIm-Sp-¯-Xv.
      t¸mÄ R-§-fp-sS lr-Z-bw X-IÀ-¶p-t]m-bn'.         Ip-ªn-s\ Nn-In-Õn-¨ tUm-ÎÀ P-Xo-µÀ
        e-fn-X-am-b ]-Ým-¯-e-¯n \n-¶p-h-cp-¶       knw-Kv A-t±-l-¯n-sâ A-\p-`-hw ]-¦p-h-bv-¡p-
      KpÀ-Zo-]v Ip-ªn-sâ B-ip-]-{Xn-hm-k-s¯-¡p-      ¶p, I-Sp-¯ ]-\n-bp-am-bm-Wv Ip-ªn-s\ B-ip-
      dn-¨p ]-d-bp-¶p. \-Ã ]-cn-N-c-W-hpw B-ip-]-{Xn-
      bn ap-gp-h³ k-a-b {i-²-bpw Ip-ªn-\v e-`n-¨p.    ]-{Xn-bn sIm-ïp-h-¶-Xv.C-§-s\ H-cp tcm-Kn
      ssZ-hw R-§-fp-sS {]mÀ-°-\ tI-«p. k-t´m-j-      R-§Ä-¡v G-sd sh-Ãp-hn-fn \n-d-ª-Xm-bn-cp-
      ¯m Xn-f-§n-b I-®p-I-tfm-sS kp-Jv-Zo-]-n-sâ     ¶p.c-£n-Xm-¡-sf ]-d-ªp a-\-kn-em-¡m³ h-f-
      A-½ k-µo-]v IuÀ Ip-ªn-s\ ssI-I-fn-se-        sc _p-²n-ap-«n.F-¶m A-h-cp-sS `m-K-¯p-\n-
      Sp-¯p.Ip-ªn-\v B-ip-]-{Xn-bn \-à ]-cn-N-      ¶pw ]qÀ-®-k-l-I-c-W-ap-ïm-bn.


       8 \yq C-´y k-am-NmÀ
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15