Page 11 - NIS Malayalam June1-15
P. 11

]-Xn-s\m¶n-\pw \mÂ-¸-¯n-\m-en-\pw C-S-bnÂ
      {]-m-b-ap-Å-hÀ-¡v hm-Iv-kn-t\-j-\m-bp-Å c-Pn-kv-
      t{S-j³ B-cw-`n-¨-t¸mÄ cm-Py-¯n-sâ Nn-e `m-K-
      §-fn  {]-tXy-In-¨pw {Km-a-§-fn  hm-Iv-kn-t\-
      j-\m-bn k-a-bw _p-¡v sN-¿p-¶-Xn _p-²n-ap-«v        {]-[m-\-a-{´n Zn-h-k-hpw
      t\-cn-«p.Cw-Kv-fo-jn am-{Xw e-`y-am-b sIm-þ-hn³
      B-¸m-Wv Nn-e Ø-e-§-fn {]-iv-\w kr-ãn-¨-            t\-cn-«v km-l-N-cyw
      sX-¦n Hm¬-sse³ tk-h-\-§-fn A-dn-hn-Ãm-            hn-e-bn-cp-¯p-¶p
      ¯-Xv Nn-eÀ-¡v {]-iv-\-am-bn. C-§-s\ _p-²n-ap-«n-     n kw-Øm-\-§-fn B-tcm-Ky-ta-J-e-bp-
      b-hÀ-¡v a-äp-Å-hÀ k-lm-bw \Â-Ip-I-bp-ïm-bn.         am-bn _-Ô-s¸-« A-Sn-Øm-\-ku-I-cy-
                                    §Ä {]-[m-\-a-{´n \n-c-´-c-am-bn hn-e-
      tI-c-f-¯n  ]-e-N-c-¡v hym-]m-cn-I-fpw hn-ZymÀ-
                                    bn-cp-¯p-¶p.
      °n-I-fpw A-¯-c-¡m-sc k-lm-bn-¡m³ ap-t¶m-
                                   n t_m-[-ap-Å-h-cm-bn C-cn-¡m-\pw hm-Iv-
      «p h-¶p. k-¶-²-kw-L-S-\-I-fm-b B-Po-hn-I
                                    kn-t\-j-sâ th-K-X Ip-d-bm³ A-\p-h-
      _yq-tdm-bpw {Sm³-kv-t^mw dq-d  C-´y-bpw         Zn-¡-cp-sX-¶pw {]-[m-\-a-{´n kw-Øm-
      k-lm-b-hp-am-sb-¯n.                     \-§-tfm-Sv B-h-iy-s¸-«n-«p-ïv.
        100 h-b-Ên Iq-Sp-X {]m-b-am-b-h-cpw \-h-Pm-     n tcm-K-\n-c-¡v 10 i-X-am-\-tam A-Xn Iq-
      X-in-ip-¡-fpw tcm-K-ap-àn t\-Sn-b \n-c-h-[n kw-       Sp-XÂ D-Å-tXm B-b-Xpw Hm-Iv-kn-P³
                                    A-sÃ-¦n sF-kn-bp In-S-¡-IÄ 60
        Zn-h-tk-\-bp-Å tcm-Kn-I-fp-sS F-®w Ip-d-bp-I-      i-X-am-\w \n-d-ª-Xp-am-b Pn-Ã-IÄ
        bpw tcm-K-ap-àn t\-Sp-¶-h-cp-sS F-®w hÀ-        I-sï-¯m³ kw-Øm-\-§Ä-¡v \nÀ-
        ²n-¡p-I-bpw sN-¿p-¶p. `m-c-Xw sIm-hn-Uv 19       t±-iw \Â-In-bn-«p-ïv.
        ]o-¡vv I-S-¶p-I-gn-ªp F-¶m-Wv tcm-K-ap-àn       n a-cp-¶p-I-fp-sS e-`y-X-bpw dw-sU-kn-hÀ
        \n-c-¡n-ep-Å hÀ-²-\ kq-Nn-¸n-¡p-¶-sX-¶m-Wv       DÄ-s¸-sS-bp-Å a-cp-¶p-I-fp-sS DÂ-¸m-
                                    Z-\w hÀ-²n-¸n-¡p-¶-Xpw Xp-SÀ-¨-bm-bn
        hn-Z-Kv-Z-cp-sS A-`n-{]m-bw.
                                    hn-e-bn-cp-¯p-¶p.      `-h-§Ä cm-Py-¯p-ïm-bn.c-ïmw X-cw-K-s¯ cm-
      Pyw F-{X ^-e-{]-Z-am-bm-Wv t\-cn-Sp-¶-Xv F-¶v
      Cu tcm-K-ap-àn-IÄ hy-à-am-¡p-¶p.B-tcm-Ky
      A-Sn-Øm-\-ku-I-cy-§Ä i-àn-s¸-Sp-¯m-\m-bn
      tI-{µ-kÀ-¡mÀ    bp-²-Im-em-Sn-Øm-\-¯n-ep-Å
      \-S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡p-¶p.ta-J-e-bp-am-bn _-Ô-
      s¸-« F-Ãm-h-cp-am-bpw {]-[m-\-a-{´n \-tc-{µ tam-
      Zn \n-c-´-cw B-i-b-hn-\n-a-bw \-S-¯p-¶p.tcm-K
      \n-b-{´-W-¯n-\m-bn ssk-\y-hpw cw-K-¯n-d-§p-
      I-bp-ïm-bn.
      sIm-hn-Un-s\-Xn-cm-b \nÀ-®m-b-I t]m-cm-«-¯n-\v
      `m-c-Xw X-¿mÀ
        c-ïmw X-cw-K-¯n-\n-sS kw-Øm-\ kÀ-¡m-dp-
      I-fp-am-bn tNÀ-¶v sIm-tdm-W-s¡-Xn-cm-b \nÀ-
      ®m-b-I-bp-²-¯n-\v X-¿m-sd-Sp-¡p-I-bm-Wv tI-{µ-
      kÀ-¡mÀ.


                                            \yq C-´y k-am-NmÀ   9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16