Page 9 - NIS Telugu March1-15
P. 9

J vwhµ                        Cm¸é V¸Al¿

                 W¶méhµ¶mAvÑÊm  £lûµ¶¢±¸vÀ,             lɶ¥AvÑÊm hÍw   ¶¢À»¬y¹
                 l¸nOº hÐfµÀ »pvôvOº hµÊm              m¸ï±ÀµÀ¶¢Àñ¼å, Cv¹SÉ lɶ¥AvÑ
                 C¶¢Ãî, m¸¶mé, Ené DdÀqÒdÀô              hÍw   ¶¢À»¬y¹  ËȬOбµÀà
                 Gm¸é.. DÈ¢À lɶ¥AvÑÊm hÍw              m¸ï±ÀµÀ¶¢Àñ¼å OµÃf¸ Cm¸é
       ¶¢À»¬y¹ IvOºàòOµv³ EAYo±³S¸ Êp±µÀ ¶ªAq¸l¼AVµÀOµÀm¸é±µÀ.         V¸Al¿Êm. wASµ sÉlû¸v¶mÀ, ImÐé
       W¶mé¶pêdº ¶mÀAVÉ vwhµOº £Y¹ß¶m ¥¹¶ªåòA CAdÉ IAhÐ   DdÀqÒdô¶mÀ Clû¼Sµ£ÀAW¶m Cm¸é V¸Al¿, 1926vÑ
       E¶¨àA. DÈ¢À hµ¶m sûµ±µå¶mÀ qÒSÍdÀàOµÀ¶mé hµ±¸öhµ, ImÐé  m¸ï±ÀµÀ£lµïvÑ DÈ¢À qÒ¶ªÀà S¸ñfµÀï±ÀÉÀ¶¨´m¶mÀ ¶pÁ¹±¼å
       Èmvv q¸dÀ DÈ¢ÀOµÀ EAd¹, s±ÀµÀd¹ ¶¢ïi±ÉOµhµ      VÉ¥¹±µÀ. 1937vÑ d¹ñÈ¢´m Oб³ ¶¢ÀÀ¶m¶ªsÀS¸ n±ÀµÃ¶¢ÀOµA
       ¶¢ïOµåËÈ¢ÀAl¼. C±ÀÀ¶m¶pêdºO½ DÈ¢À EAYo±¼AS³ VɱÀµÃvn  C±ÀÀ lɶ¥AvÑ hÍw ¶¢À»¬y¹ m¸ï±ÀµÀ¶¢Àñ¼åS¸ Êp±µÀ
       n±µä±ÀÀAVµÀOµÀm¸é±µÀ. 1964vÑ `CAhµ±¸Ýj±ÀµÃ ¶¢À»¬y¹  ¶ªAq¸l¼AVµÀOµÀm¸é±µÀ. 1959vÑ Oɱµyµ ËȬOбµÀàOµÀ
       EAYo±µÀô, ¥¹¶ªåòÊ¢hµåv ¶ªlµ¶ªÀù'OµÀ sû¹±µh³ ¶mÀAW vwhµ  n±ÀµÃ¶¢ÀOµA O¸¶¢fµAhÐ DÈ¢À lɶ¥AvÑÊm hÍw ¶¢À»¬y¹
       q¸ñinlûµïA ¶¢»¬AV¸±µÀ.                ËȬOбµÀà m¸ï±ÀµÀ¶¢Àñ¼åS¸ Êp±µÀqÏAl¸±µÀ.

                  f¸Oµà±³ ¶¢ÀÀhµÀåv°ºî ±Çfºâ              »pñ±ÀµÃ ±¼bASµ´m

                 ¶¢ÀÀhµÀåv°ºî ±Çfºâ lɶ¥AvÑ hÍw           FÈ¢À D±¿îvÑ ¦°µg j¶ªÀOµÀ¶mé
                                           hÍw ¶¢À»¬y¹ O¸ïfÇd³. CAdÉ
                 ¶¢À»¬y¹  Vµdà  ¶ªsûµÀﱸvÀ.
                                           O¸ïfÇd³ 001 C¶m鶢Ãd. 1992
                 1926vÑ DÈ¢À hÍw«¸±¼ ¶¢Àl¸ñ´ª
                                           ȪÈpàAs±³vÑ sû¹±µhµ ËȪ¶mïAvÑ Vɱ¼
       ¥¹¶ª¶m ¶¢ÀAfµwOº IA»pËOÇ F O½±¼ån qÏAl¸±µÀ . 1912vÑ
                                  lɶ¥AvÑÊm hÍw ¶¢À»¬y¹ O¸ïfÇd³S¸ »pñ±ÀµÃ ±¼bASµ´m Êp±µÀ
       sû¹±µh³vÑ S¸ñfµÀï±ÀÉÀd³ ¶pd¹à qÏAl¼¶m hÍw ¶¢À»¬y¹ ËÈ¢lµï  ¶ªAq¸l¼AVµÀOµÀm¸é±µÀ. ¶¢À»¬yµvÀ OµÃf¸ sû¹±µhµ ËȪ¶mïAvÑ
       £l¸ï±¼æn OµÃf¸ ¶¢ÀÀhµÀå v°ºîÊm O¸¶¢fµA £Ê¥¶¨A. f¸Oµà±³  sû¹SµA O¸¢ÍVµÛ¶mé n±µä±ÀµÀA hµ±µÀ¢¸hµ ±¼bASµ´m, DÈ¢ÀhÐ
       Coé tȪAd³, ¶¢À¶®h¸î S¸Alû¿ ¶¢vô ¶pñsû¹£hµÀ±¸ËvǶm  q¸dÀ ¶¢À±Ð 24 ¶¢ÀAl¼ hÍw ¶¢À»¬y¹ Clû¼O¸±µÀvÀ sû¹±µhµ
                                  ËȪ¶mïAvÑ Vɱ¸±µÀ. m¸ï±ÀµÀ£lµï¶mÀ Csûµï»ªAW¶m ±¼bASµ´m,
       ¶¢ÀÀhµÀåv°ºî, ¶¢À»¬yµv¶mÀ ¶¥Oºå¶¢AhµÀvÀS¸ VÉʪAlµÀOµÀ DÈ¢À
                                  CfµöOÉd³ Y¶m±µv³ m¸ï±ÀµÀ¶¢Àñ¼åS¸ IA»pOµ±ÀµÃï±µÀ. ¶plÉyµô
       a£h¸Êmé h¸ïSµA VÉ¥¹±µÀ. ¶¢À»¬yµvÀ s±ÀµÀdOµÀ È¢yµôfµÊ¢À  q¸dÀ ËȪ¶mïAvÑ Êª¶¢vAl¼AW¶m ±¼bASµ´m, 2002vÑ Ê¢ÀY±³S¸
       C±µÀËlǶm CdÀ¶¢Adº O¸vAvÑÊm DÈ¢À ¾ªåòv «¸öhµAh¸ñnËOÇ  ¶plµ¤ £±µ¶¢Àg qÏAl¸±µÀ. 2018vÑ ±¸¶¨àò¶pi ±¸´¢À m¸k³
       q¸dÀ¶pf¸â±µÀ.                    OУl³ VÉhµÀv ¤ÀlµÀS¸ ¶±bAS¼´m ¶ªh¸Ö±µA OµÃf¸ qÏAl¸±µÀ.
                  ¶ª±µyµ eµO¸ñv³                    Cm¸é ±¸YA ¶¢ÀvÑúh¸ñ

                  FÈ¢À lɶ¥AvÑÊm hÍw ¶¢À»¬y¹            lɶ¥AvÑ hÍw ¶¢À»¬y¹ KJI´ª
                  ËÈpvd³. 1936vÑ ¶ª±µy¹OµÀ             Clû¼O¸±¼ Cm¸é ±¸YA ¶¢ÀvÑúh¸ñ.
                  ËÈpvd³ ËvÇȪ´mù ¶¢WÛAl¼. D           1951vÑ hÍw«¸±¼ DÈ¢À »ª£v³
                  hµ±¸öhµ DÈ¢À `Z¾pù ¶¢Ãk³             ¶ª±¿öȪ´ªvÑ Vɱ¸±µÀ. »ª£v³ ¶ª±¿öȪ´ª
                  «ÒvÑ'¶mÀ ¶mfºq¸±µÀ. m¸vÀSÉyµô           ¶p±¿°µvÑ Gjå±µähµ «¸lû¼AW¶m hµ±¸öhµ
       OµÃhµÀ±µÀOµÀ hµwô C±ÀÀ¶m ¶ª±µyµ eµO¸ñv³, X±µ OµdÀàvÑÊm  OµÃf¸, DÈ¢À KJI´ªS¸ ¶plµ¤ s¹lûµïhµvÀ VɶpdÉàAlµÀOµÀ V¸v¹
       LOµhÉ £¶¢Ã¶mA ¶mfº»p ¶pñhÉïOµ DOµ±µøgS¸ nwV¸±µÀ.   EsìAlµÀvÀ ¶pf¸â±µÀ. DÈ¢À ¶pñ±ÀµÀh¸évÀ ¶¢Ålû¸ O¸OµÀAf¸,
       DÈ¢À 1000 SµAdvOµÀ ËÈpS¸ Z¾pù ¶¢Ãk³ «ÒvѶmÀ ¶mfº»p,  ¶ªs³ OµvÇOµà±³S¸ ¶¢ÀvÑúh¸ñOµÀ ¶plµ¤ s¹lûµïhµvÀ lµO¸Ö±ÀÀ. F
       lɶ¥AvÑ `J' ËvÇȪ´mù qÏAl¼¶m hÍw ¶¢À»¬y¹ ËÈpvd³S¸ Êp±µÀ  s¹lûµïhµvÀ j¶ªÀOµÀ¶mé hÍw ¶¢À»¬y¹ Clû¼O¸±¼ ¶¢ÀvÑúh¸ñÊm
       ¶ªAq¸l¼AVµÀOµÀm¸é±µÀ. DÈ¢À s¹dvÑÊm Ehµ±µ ¶¢À»¬yµvÀ  O¸¶¢fµA £Ê¥¶¨A. DÈ¢À s¹dvÑÊm Ehµ±µ ¶¢À»¬yµvÀ ¶mfºVÉv¹
       OµÃf¸ ¶mfºVÉv¹ ¶ª±µyµ eµO¸ñv³ Dlµ±µ÷AS¸ nvÀ¶ªÀåm¸é±µÀ. ¶¢ÀvÑúh¸ñ LOµ Gl¸¶¬±µgS¸ nvÀ¶ªÀåm¸é±µÀ. ¶plµî sûµÃ¶¨g³
                                  C¢¸±µÀâ¶mÀ OµÃf¸ ¶¢ÀvÑúh¸ñ lµOºÖAVµÀOµÀm¸é±µÀ.


                                            న్యూ ఇండియా స మాచార్  7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14